ഇന്ന് ആസ്റ്റൺവില്ല വോൾവ്‌സിനെ നേരിടും

ഇന്ന് ആസ്റ്റൺവില്ല വോൾവ്‌സിനെ നേരിടും

ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഇന്ന് ആസ്റ്റൺവില്ല വോൾവ്‌സിനെ നേരിടും,വില്ലാപാർക്കിൽ ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി ഏഴര മണിക്കാണ് മത്സരം,നിലവിൽ ആസ്റ്റൺവില്ലക്ക് പത്തു പോയിന്റും ,വോൾവ്‌സിനു ഒമ്പത് പോയിന്റുമാണ് ഉള്ളത്.

നിലവിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ആസ്റ്റൺവില്ല പത്താമതും,വോൾവ്‌സ് പന്ത്രണ്ടാമതുമാണ്

Leave A Reply
error: Content is protected !!