മഹാനവമി പൂജയുടെ പ്രാധാന്യം

മഹാനവമി പൂജയുടെ പ്രാധാന്യം

മഹാശക്തിയുടെ പരമോന്നത രൂപമായ സിദ്ധിധാത്രിയുടെ ആരാധനയാണ് മഹാനവമി. മഹിഷാസുരന്‍ എന്ന രാക്ഷസന്റെ സംഹാരിയായ മഹിഷാസുരമര്‍ദിനിയായി ദുര്‍ഗയെ ഈ ദിവസം ആരാധിക്കുന്നു. ദേവിയുടെ ഈ അവതാരത്തിന് അങ്ങേയറ്റത്തെ ശക്തിയുണ്ട്.

അത് ജീവന്റെ ഉറവിടത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഏറ്റവും ശക്തമായ രൂപമായി അറിയപ്പെടുന്നു. മഹാ നവമിയുടെ പൂജയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു, കാരണം ഈ ദിവസം നടത്തുന്ന പൂജ ഉത്സവത്തിന്റെ മറ്റ് എട്ട് ദിവസങ്ങളിലും നടത്തുന്ന പൂജയ്ക്ക് തുല്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

Leave A Reply
error: Content is protected !!