ഐശ്വര്യം നല്‍കും ആയുധപൂജ

ഐശ്വര്യം നല്‍കും ആയുധപൂജ

നവരാത്രിയില്‍ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ഹിന്ദു ഉത്സവമാണ് ആയുധ പൂജ. ‘അസ്ത്ര പൂജ’ എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു, ആളുകള്‍ അവരുടെ ഉപകരണങ്ങള്‍, ആയുധങ്ങള്‍, യന്ത്രങ്ങള്‍, വാഹനങ്ങള്‍ മുതലായവ വൃത്തിയാക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണിത്. ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍ എല്ലാവരുടെയും അവരുടെ ഉപജീവനത്തിന്റെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഭാഗമായ ഉപകരണങ്ങള്‍ ഈ ദിവസം പൂജയ്ക്ക് വയ്ക്കുന്നു.

പലരും ഇത് വിശ്വകര്‍മ്മ പൂജയ്ക്ക് സമാനമാണെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആയുധപൂജ നടത്തുന്നത് ‘മഹ നവമി’ അല്ലെങ്കില്‍ നവരാത്രിയുടെ ഒമ്പതാം ദിവസമാണ്. ഇതിന് പിന്നില്‍ മനോഹരമായ ഒരു പുരാണ കഥയുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ തെക്ക് ഭാഗങ്ങളില്‍ ആയുധപൂജയും സരസ്വതി പൂജയോടൊപ്പം ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു.

Leave A Reply
error: Content is protected !!