കഞ്ചിക്കോട് സബ്‌സ്റ്റേഷന്‍: സ്ഥലം സന്ദര്‍ശിച്ചു

കഞ്ചിക്കോട് സബ്‌സ്റ്റേഷന്‍: സ്ഥലം സന്ദര്‍ശിച്ചു

കഞ്ചിക്കോട് വ്യവസായ മേഖലയിലെ വൈദ്യുതി തടസത്തിന് പരിഹാരമായി സബ്‌സ്റ്റേഷന്‍ ആരംഭിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യവസായ വകുപ്പ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി എ. പി.എം മുഹമ്മദ് ഹനീഷിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ സ്ഥലം സന്ദര്‍ശിച്ചു.

കൊച്ചി – ബാംഗ്ലൂര്‍ വ്യവസായ ഇടനാഴി, വിഷന്‍ 2050 എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്ന സബ്‌സ്റ്റേഷനായി വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ അഞ്ച് ഏക്കര്‍ സ്ഥലമാണ്കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. വ്യവസായ വകുപ്പും വൈദ്യുതി വകുപ്പും സംയുക്തമായാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക.

Leave A Reply
error: Content is protected !!