ഓവർസിയർ; താത്‌കാലിക ഒഴിവ്‌

ഓവർസിയർ; താത്‌കാലിക ഒഴിവ്‌

കുണ്ടറ : ഇളമ്പള്ളൂർ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിൽ ക്ലാർക്ക്, ഓവർസിയർ തസ്തികകളിൽ താത്‌കാലിക ഒഴിവുണ്ട്. അപേക്ഷ നൽകേണ്ട അവസാനതീയതി 16. ഫോൺ: 0474-2527209.

Leave A Reply
error: Content is protected !!