കേരളതീരത്ത് തിമിംഗിലങ്ങള്‍ ചത്തടിയുന്നതും ജീവനോടെ അകപ്പെടുന്നതും വർധിക്കുന്നു

കേരളതീരത്ത് തിമിംഗിലങ്ങള്‍ ചത്തടിയുന്നതും ജീവനോടെ അകപ്പെടുന്നതും വർധിക്കുന്നു

ആലപ്പുഴ: കേരളത്തിന്റെതീരത്ത് തിമിംഗിലങ്ങള്‍ ചത്തടിയുന്നതും മീന്‍പിടിത്തവലകളില്‍ ജീവനോടെ അകപ്പെടുന്നതും കൂടുന്നു. കണ്ണൂര്‍മുതല്‍ കൊല്ലംവരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ഇത്തരം നാലുസംഭവങ്ങളാണു രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ ഉണ്ടായത്.

ആലപ്പുഴയിലെ ആറാട്ടുപുഴ, ഒറ്റമശ്ശേരി എന്നിവിടങ്ങളിലും കണ്ണൂര്‍ അഴീക്കലിലുമാണു തിമിംഗിലങ്ങളുടെ ജഡം കരയ്ക്കടിഞ്ഞത്. കൊല്ലം അഴീക്കലില്‍ മീന്‍പിടിത്ത ബോട്ടിന്റെ വലയില്‍ ജീവനോടെ കുടുങ്ങുകയുംചെയ്തു. അടുത്തടുത്തുണ്ടായ ഈ സംഭവങ്ങളെത്തുടര്‍ന്ന്, കേരളതീരത്ത് തിമിംഗില സാന്നിധ്യം കൂടുന്നെന്ന നിഗമനത്തിലാണു ഗവേഷകര്‍.

ഇതുസംബന്ധിച്ച് വിശദമായപഠനം നടത്താനൊരുങ്ങുകയാണു കേരള സര്‍വകലാശാലയിലെ അക്വാട്ടിക് ബയോളജി ആന്‍ഡ് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ്.

Leave A Reply
error: Content is protected !!