സൗദിയിൽ വാട്ടർ മീറ്ററുകൾ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു

സൗദിയിൽ വാട്ടർ മീറ്ററുകൾ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു

സൗദിയിൽ വാട്ടർ മീറ്ററുകൾ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.ഇലക്​ട്രോണിക്​ വാടക കരാർ (ഈജാർ) എന്ന സംവിധാനത്തിലേക്കാണ്​​ വാട്ടർ മീറ്ററുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്​.നാഷനൽ വാട്ടർ കമ്പനിയും നാഷനൽ ഹൗസിങ്​ കമ്പനിയും സഹകരിച്ചാണ്​ ഇത്​ നടപ്പാക്കുന്നത്​.

ഇലക്​ട്രോണിക്​ വാടകസംവിധാനത്തിൽ രേഖകൾ കൈമാറ്റംചെയ്യുന്നതോടെ ഓരോ ഉപഭോക്താവിന്റെയും കെട്ടിടത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വാട്ടർ മീറ്ററിന്റെ പ്രവർത്തനം ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമാകും. ഈ മാറ്റം സ്വമേധയാ സംഭവിക്കും​. അതിന്​ ഉപഭോക്താവ്​ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. വാട്ടർ മീറ്റർ ‘ഈജാർ’ സംവിധാനവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ റിയൽ എസ്​റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കർമാർ വഴി കെട്ടിട ഉടമകൾക്കും വാടകക്കാരായ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും ​നൽകുന്ന സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെമെന്നാണ് വിശദീകരണം

Leave A Reply
error: Content is protected !!