ഏജൻ്റുമാരിൽ നിന്നും ദിവസപ്പടി വാങ്ങുന്നതിനിടെ വിജിലൻസ് അസിസ്റ്റഡ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറെ പിടികൂടി