കരിപ്പൂരിൽ 1.81 കോടിയുടെ സ്വർണം പിടിച്ചു

കരിപ്പൂരിൽ 1.81 കോടിയുടെ സ്വർണം പിടിച്ചു

കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളംവഴി കടത്താൻ ശ്രമിച്ച 1.81 കോടി രൂപയുടെ സ്വർണം എയർ കസ്റ്റംസ് ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗം പിടിച്ചെടുത്തു. മൂന്ന് കേസുകളിൽനിന്നായി 3763 ഗ്രാം സ്വർണമാണ് പിടിച്ചത്. മൂന്ന് കേസുകളിൽനിന്നായി 3763 ഗ്രാം സ്വർണമാണ് പിടിച്ചത്. എയർ അറേബ്യയുടെ വിമാനത്തിൽ എത്തിയ കാസർകോട് സ്വദേശിയായ യാത്രക്കാരനിൽനിന്ന് 912 ഗ്രാം സ്വർണം പിടിച്ചു.

പാൻ കേക്കുണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ യന്ത്രത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചാണ് 233 ഗ്രാം സ്വർണം കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത്. 679 ഗ്രാം സ്വർണം യാത്രക്കാരൻ മിശ്രിത്ര രൂപത്തിൽ ശരീരത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചാണ് കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത്.

Leave A Reply
error: Content is protected !!