ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ കാവിലമ്മയ്ക്ക് ഇന്ന് കലശാഭിഷേകം

ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ കാവിലമ്മയ്ക്ക് ഇന്ന് കലശാഭിഷേകം

ഗുരുവായൂർക്ഷേത്രത്തിലെ ഉപദേവതയായ ഭഗവതിക്ക് തിങ്കളാഴ്ച ശുദ്ധികലശാഭിഷേകം നടക്കും. രാവിലെ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ശീവേലിക്കുശേഷം അഭിഷേകച്ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങും.
നാല് ശുദ്ധികലശങ്ങളും ധാരയും പഞ്ചഗവ്യവും അഞ്ച് കലശങ്ങളും കാവിലമ്മയ്ക്ക് അഭിഷേകമാകും. തന്ത്രി നമ്പൂതിരിപ്പാട് ചടങ്ങുകൾ നിർവഹിക്കും.
Leave A Reply
error: Content is protected !!