എൻജിനിയറിങ് എൻ.ആർ.ഐ സീറ്റ് പ്രവേശനം; അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

എൻജിനിയറിങ് എൻ.ആർ.ഐ സീറ്റ് പ്രവേശനം; അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

സംസ്ഥാന ഗതാഗതവകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള തിരുവനന്തപുരം ശ്രീചിത്തിരതിരുനാൾ കോളേജ് ഓഫ് എൻജിനിയറിങ്ങിൽ 2021-22 ലെ ബി.ടെക് എൻ.ആർ.ഐ സീറ്റുകളിൽ പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

അപേക്ഷ www.sctce.ac.in ൽ ഓൺലൈൻ ആയി നൽകണം. അവസാന തിയതി ആഗസ്റ്റ് എട്ട്. വിശദവിവരങ്ങൾ കോളേജ് വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭിക്കും. ഫോൺ: 9495565772.

Leave A Reply
error: Content is protected !!