ലഡാക്കിൽ കേന്ദ്ര സർവകലാശാലക്ക് അനുമതി : അനുരാ​ഗ് താക്കൂർ

ലഡാക്കിൽ കേന്ദ്ര സർവകലാശാലക്ക് അനുമതി : അനുരാ​ഗ് താക്കൂർ

ഡൽഹി : ലഡാക്കിൽ കേന്ദ്ര സർവകലാശാലക്ക് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി. സർവ്വകലാശാല വൈകാതെ യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി അനുരാഗ് താക്കൂർ വ്യക്തമാക്കി .

750 കോടി രൂപ സർവ്വകലാശാലക്കായി സർക്കാർ മാറ്റി വയ്ക്കും. ലഡാക്കിൽ മറ്റ് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉടൻ യഥാർത്ഥ്യമാക്കുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു .

Leave A Reply