പട്ടികജാതി കുട്ടികൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നു

പട്ടികജാതി കുട്ടികൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നു

ഇടുക്കി: പട്ടികജാതി കുട്ടികൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നു. ജില്ലയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍/എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളില്‍ ഒന്നു മുതല്‍ 8 വരെ ക്ലാസുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് 2021-22 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷാരംഭത്തില്‍ പ്രാഥമിക പഠനാവശ്യങ്ങള്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നതിന് ഒരു വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്ക് 2000 രൂപ അനുവദിക്കുന്നതിന്,

അര്‍ഹരായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ജില്ലയിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍, പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപന മേധാവികള്‍ മുഖേന ഇ-ഗ്രാന്റ്‌സ് 3.0 പോര്‍ട്ടലില്‍ ആവശ്യമായ രേഖകള്‍ സഹിതം അപേക്ഷിക്കണം. അപേക്ഷ വൈകാതെ തന്നെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

Leave A Reply