എ.ടി.എം ഇടപാട്​ ചാർജ്​ വർധിപ്പിക്കാൻ ബാങ്കുകൾക്ക്​ അനുമതി നൽകി റിസർവ്​ ബാങ്ക്

എ.ടി.എം ഇടപാട്​ ചാർജ്​ വർധിപ്പിക്കാൻ ബാങ്കുകൾക്ക്​ അനുമതി നൽകി റിസർവ്​ ബാങ്ക്

എ.ടി.എം ഇടപാട്​ ചാർജ്​ വർധിപ്പിക്കാൻ ബാങ്കുകൾക്ക്​ അനുമതി നൽകി റിസർവ്​ ബാങ്ക്.ഇൻറർചേഞ്ച്​ ചാർജും,ധനകാര്യേതര ഇടപാടുകളുടെ ചാർജുമാണ്​ വർധിപ്പിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയത്​.ഇൻറർചേഞ്ച്​ ചാർജ്​ 15ൽ നിന്ന്​ 17 രൂപയാക്കി വർധിപ്പിക്കാനാണ്​ അനുമതി.

ഇതോടെ എ.ടി.എമ്മിൽ നിന്ന്​ കൂടുതൽ തവണ പണം പിൻവലിച്ചാൽ ഉപയോക്​താക്കൾക്ക്​ ചുമത്തുന്ന ചാർജും ബാങ്കുകൾ വർധിപ്പിക്കും. നിലവിൽ പ്രതിമാസം സ്വന്തം ബാങ്കി​ൻെറ എ.ടി.എമ്മിൽ നിന്ന്​ അഞ്ച്​ ഇടപാടുകളും മറ്റ്​ ബാങ്കുകളിൽ മൂന്ന്​/ അഞ്ച് (മെട്രോ / നോൺ മെട്രോ) ഇടപാടുകളും നടത്താനാണ്​ അനുമതിയുള്ളത്​. ഇതിന്​ ശേഷമുള്ള ഓരോ ഇടപാടിനും 20 രൂപ ചാർജായി നൽകണം.ഇത്​ 21 രൂപയായി ബാങ്കുകൾ വർധിപ്പിക്കും. 2022 ജനുവരി ഒന്ന്​ മുതൽ പുതിയ ചാർജ്​ നിലവിൽ വരും. ഇതിനൊപ്പം നികുതിയുമുണ്ടാകും.

Leave A Reply
error: Content is protected !!