ഒരു കമ്പനി പോലും കോവിഡ് വാക്സിൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ആഗോള ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുത്തില്ല

ഒരു കമ്പനി പോലും കോവിഡ് വാക്സിൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ആഗോള ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുത്തില്ല

കൊച്ചി: ഒരു കമ്പനി പോലും കോവിഡ് വാക്സിൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ആഗോള ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുത്തില്ല. സർക്കാർ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് ഹൈക്കോടതിയിലാണ്. സമാനമായ പ്രതികരണമാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ വിളിച്ച ആഗോള ടെൻഡറുകൾക്കും ലഭിച്ചതെന്നും സർക്കാർ കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു. കേന്ദ്ര അനുമതിയോടെ ടെൻഡർ വിളിച്ചത് വാക്സീൻ ക്ഷാമം രൂക്ഷമായതോടെയായിരുന്നു .

ടെക്നിക്കൽ ബിഡ് വ്യാഴാഴ്ച തുറന്നെങ്കിലും ആരും താൽപര്യം കാണിച്ച് ടെൻഡർ സമർപ്പിച്ചില്ല. ടെൻഡർ വിളിച്ചത് കേരളാ മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷനായിരുന്നു. കൂടാതെ സ്പോട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ വാക്സിൻ വിതരണത്തിന് വീണ്ടും ആരംഭിക്കുന്നത് പരിഗണനയിൽ ഇല്ലെന്നും സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

വലിയ ആൾക്കൂട്ടം വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്പോട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചാൽ ഉണ്ടാകും. ഹൈക്കോടതി തന്നെ വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടാകുന്നത് നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Leave A Reply
error: Content is protected !!