ഡൽഹിയിൽ വാഹനങ്ങളുടെ വേഗപരിധി പുതുക്കി ഗതാഗതവകുപ്പ്

ഡൽഹിയിൽ വാഹനങ്ങളുടെ വേഗപരിധി പുതുക്കി ഗതാഗതവകുപ്പ്

ഡൽഹിയിൽ വാഹനങ്ങളുടെ വേഗപരിധി പുതുക്കി ഗതാഗതവകുപ്പ്.കാറുകൾ, ജീപ്പ്, ടാക്​സികൾ, തുടങ്ങിയവയുടെ ഹൈവേകളിലെയും ഫ്ലൈ ഓവറുകളിലെയും വേഗത മണിക്കൂറിൽ 50-70 കിലോമീറ്ററായും റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയകൾ, വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ, സർവീസ് റോഡുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ളിലെ എല്ലാ ചെറിയ റോഡുകളിലും മണിക്കൂറിൽ 30 കിലോമീറ്ററായും ​ആണ് പുതുക്കിയ വേഗതാ പരിധി.

അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് ഡെലിവറി വാഹനങ്ങളുൾ​പ്പടെയുള്ളവയും വേഗ പരിധി 50-60 കിലോമീറ്ററായാണ്​ പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്​.നിയമം ലംഘിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കെതിരെ കർശനനടപടി സ്വീകരിക്കാനും ഗതാഗതവകുപ്പ്​ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Leave A Reply
error: Content is protected !!