കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ നിയമനം: അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ നിയമനം: അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

സംസ്ഥാന പട്ടികവർഗ റസിഡൻഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൊസൈറ്റിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പിനു കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുനന ഞാറനീലി സി.ബി.എസ്.ഇ സ്‌കൂളിലേക്ക് 2021-22 അധ്യയന വർഷത്തേക്ക് മാത്രം കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പാളിനെ നിയമിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം വികാസ്ഭവന്റെ നാലാം നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന  പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തിലാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. റസിഡൻഷ്യൽ സ്വാഭാവമുള്ളതിനാൽ സ്‌കൂളിൽ താമസിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് സമ്മതമുള്ളവർ മാത്രം അപേക്ഷിച്ചാൽ മതിയാകും. കരാർ കാലാവധിയിൽ യോഗ്യതാ പ്രമാണങ്ങളുടെ അസൽ, ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം. കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് മാത്രം തിരികെ നൽകും.

അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ജൂൺ 21. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് നിബന്ധനകൾക്കു വിധേയമായി മാർച്ച് 31 വരെയാണ് കരാർ നിയമനം നൽകുക. അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ 50 ശതമാനം മാർക്കിൽ കുറയാതെ നേടിയ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ടീച്ചിംഗ് ഡിഗ്രിയും (ബി.എഡ്) ആണ് യോഗ്യത. സി.ബി.എസ്.ഇ അഫിലിയേറ്റഡ് സീനിയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിൽ കുറഞ്ഞത് 5 വർഷം പ്രിൻസിപ്പാളായി/വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാളായി ജോലിനോക്കിയ പ്രവൃത്തി പരിചയം വേണം.

പ്രായം 35 നം 58 നും മദ്ധ്യേ. 44,020 രൂപ പ്രതിമാസം ഓണറേറിയം ലഭിക്കും. കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം അഭികാമ്യം. അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിലാസം പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ, നാലാം നില, വികാസ്ഭവൻ, തിരുവനന്തപുരം – 695 033. ഫോൺ: 0471 2304594, 2303229.

Leave A Reply
error: Content is protected !!