രാത്രികാല മൃഗചികിത്സ സേവനം: വെറ്ററിനറി സയന്‍സ് ബിരുദധാരികള്‍ക്ക് അവസരം

രാത്രികാല മൃഗചികിത്സ സേവനം: വെറ്ററിനറി സയന്‍സ് ബിരുദധാരികള്‍ക്ക് അവസരം

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ വിവിധ ബ്ലോക്കുകളില് രാത്രികാല മൃഗചികിത്സ സേവനം നല്കുന്നതിനായി കേരള സ്റ്റേറ്റ് വെറ്ററിനറി കൗണ്സിലില് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിട്ടുള്ള തൊഴില്രഹിതരായ വെറ്ററിനറി സയന്സ് ബിരുദധാരികളില് നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.
ഇവരുടെ അഭാവത്തില് സര്വീസില് നിന്നും വിരമിച്ച വെറ്ററിനറി ഡോക്ടര്മാരെയും പരിഗണിക്കും. പത്തനംതിട്ട വെറ്ററിനറി കോംപ്ലക്‌സിലുള്ള ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസില് ജൂണ് 14ന് രാവിലെ 11 ന് നടത്തുന്ന ഇന്റര്വ്യൂവില് ഹാജരാകുന്ന ഉദ്യോഗാര്ഥികളില് നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരെ 179 ദിവസത്തേക്ക് കരാര് അടിസ്ഥാനത്തില് നിബന്ധനകള്ക്ക് വിധേയമായി നിയമിക്കും.
വൈകുന്നേരം ആറു മുതല് രാവിലെ ആറു വരെയാണ് രാത്രികാല മൃഗചികിത്സാ സേവനം നല്കേണ്ടത്. താല്പര്യമുള്ളവര് ബയോഡേറ്റ, യോഗ്യതാ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ ഒറിജിനലും പകര്പ്പും സഹിതം ജൂണ് 14ന് രാവിലെ 11 ന് ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസില് ഇന്റര്വ്യുവിന് ഹാജരാകണം. കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക് ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടണം.
Leave A Reply
error: Content is protected !!