സ്വർണവില കൂടി

സ്വർണവില കൂടി

സ്വർണവില വർധിക്കുന്നു . പവന്റെ വില 240 രൂപകൂടി 36,880 രൂപയായി . ഗ്രാമിന് 30 രൂപകൂടി 4610 രൂപയുമായി. അതെ സമയം 36,640 രൂപയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വില.

രാജ്യത്തെ കമ്മോഡിറ്റി വിപണിയായ എംസിഎക്‌സിൽ ഗോൾഡ് ഫ്യൂച്ചേഴ്‌സ് വില 0.15 ശതമാനം ഉയർന്ന് 49,275 രൂപ നിലവാരത്തിലെത്തി. ആഗോള വിപണിയിൽ സ്‌പോട് ഗോൾഡ് ഔൺസിന് 1,900 ഡോളർ നിലവാരത്തിൽ തുടരുകയാണ്.

അമേരിക്കയിലെ വിലക്കയറ്റ ഭീഷണിയാണ് സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ഡോളർ ദുർബലമായതും യുഎസിലെ ബോണ്ട് ആദായംകുറഞ്ഞതും സ്വർണം നേട്ടമാക്കി.

Leave A Reply
error: Content is protected !!