ഇന്ത്യയുടെ കാർഷിക കയറ്റുമതി കുതിക്കുന്നു

ഇന്ത്യയുടെ കാർഷിക കയറ്റുമതി കുതിക്കുന്നു

ഇന്ത്യയുടെ കാർഷിക കയറ്റുമതി കുതിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി നിശ്ചലാവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ കാർഷിക കയറ്റുമതി 2020-21ൽ 17.34 ശതമാനം വളർച്ച നേടി.2017-18ൽ 38.43 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ, 2018-19ൽ 38.74 , 2019 ൽ 35.16 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു കയറ്റുമതി കണക്കുകൾ .

കാർഷിക ഉൽ‌പന്നങ്ങളുടെ  വളർച്ച 28.36 ശതമാനമാണ്. 2019-20ൽ 23.23 ബില്യൺ ഡോളർ കയറ്റുമതി ചെയ്തപ്പോൾ 2020-21ൽ 29.81 ബില്യൺ ഡോളറായി വർധിച്ചു . ധാന്യങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിയിലും വൻ വളർച്ചയുണ്ടായി. ബസുമതി ഇതര നെല്ലിന്റെ കയറ്റുമതി 136.04 ശതമാനം വർധിച്ച് 4794.54 മില്യൺ ഡോളറായി. ഗോതമ്പ് കയറ്റുമതി 774.17% വർദ്ധിച്ച് 549.16 ദശലക്ഷം ഡോളറായി. മറ്റ് ധാന്യങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി 238.28 ശതമാനം ഉയർന്ന് 694.14 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളറിലെത്തി.

Leave A Reply
error: Content is protected !!