അബുദാബിയിൽ കോവിഡ് നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിസമയം ദീർഘിപ്പിച്ചു

അബുദാബിയിൽ കോവിഡ് നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിസമയം ദീർഘിപ്പിച്ചു

അബുദാബിയിൽ കോവിഡ് നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിസമയം ദീർഘിപ്പിച്ചു.8 മുതൽ രാത്രി 10 വരെയാണ് ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.  അബുദാബിയിൽ മിനാ സായിദ്, മഫ്റഖ് ആശുപത്രിയിലും അൽഐനിൽ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന്റെയും സേവന സമയാണ് 2 മണിക്കൂർ ദീർഘിപ്പിച്ചത്.

അതേസമയം അബുദാബിയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച രോഗികൾ മഫ്റഖ് ആശുപത്രിയിലെ ഒപിയിലും അൽഐനിലെ കോവിഡ് രോഗികൾ അൽഐൻ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിലെ റെഡ് സോണിലും എത്തണം.എളുപ്പം പരിശോധനയും ചികിത്സയും ലഭ്യമാക്കാൻ ഇതുവഴി സാധിക്കും.

Leave A Reply
error: Content is protected !!