ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ 1197പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ 1197പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

ഇന്ന് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ 1197പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഒരാൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനത്തു നിന്നും എത്തിയതാണ് .

1192പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് .4പേരുടെ  സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല. 1521പേർ രോഗമുക്തരായി . ആകെ 168300
പേർ രോഗ മു ക്തരായി.14012പേർ ചികിത്സയിൽഉണ്ട്.

Leave A Reply
error: Content is protected !!