കുട്ടികളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗം, നിർദേശങ്ങളുമായ് കേരളാപോലീസ്

കുട്ടികളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗം, നിർദേശങ്ങളുമായ് കേരളാപോലീസ്

വിദ്യാഭ്യാസം ഓൺലൈനിലായതോടെ കുട്ടികളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗവും വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടികളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം അവിടെ സംഭവിച്ച എല്ലാകാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചറിയാൻ മാതാപിതാക്കൾ ശ്രമിക്കണം. കുട്ടികളുമായി തുറന്നു സംസാരിച്ചു അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസിലാക്കാൻ തയ്യാറാവണം.

കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടാൽ അത് തുറന്നു പറയാനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച വ്യക്തികളായി മാതാപിതാക്കൾ മാറണം. ഭയം അല്ലെങ്കിൽ നാണം കാരണം മാതാപിതാക്കളോട്/ അധ്യാപകരോട് തുറന്നു പറയാൻ സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് തുറന്നു പറയാനുള്ള ഇടം ആയാണ് ഓൺലൈൻ സൗഹൃദങ്ങളെ കാണുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നും ചൂഷണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു. അത്തരം ചൂഷണങ്ങൾക്ക് ഇടം കൊടുക്കാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്നുപറയാവുന്ന സ്ഥലമായി വീടുകൾ മാറ്റുക. കുട്ടികൾ നിഷ്കളങ്കരാണ്, പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവരെ ഭയപെടുത്താതെ/കുറ്റപ്പെടുത്താതെ ആത്മവിശ്വാസം നൽകി അവ പരിഹരിക്കുക.ഓൺലൈൻ പ്രശ്നങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളോട് തുറന്നു പറയാൻ അവരെ ശീലിപ്പിക്കുക.

Leave A Reply
error: Content is protected !!