ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിൽ വെബിനാർ പരമ്പര സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിൽ വെബിനാർ പരമ്പര സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിൽ 2021-ലെ ദേശീയ  സാങ്കേതിക ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് അബ്ദുൾ കലാം ടെക്‌നോളജിക്കൽ യുണിവേഴ്‌സിറ്റിയുമായി ചേർന്ന് 5 ദിവസത്തെ വെബിനാർ പരമ്പര മേയ് 11 മുതൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധരാണ് വെബിനാറുകൾ നയിക്കുന്നത്. പങ്കെടുക്കാൻ മുൻകൂട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക്: www.kscste.kerala.gov.inwww.ktu.edu.in.

Leave A Reply
error: Content is protected !!