ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിൽ ടെക്‌ഫെസ്റ്റ് 2021: അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിൽ ടെക്‌ഫെസ്റ്റ് 2021: അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

സാങ്കേതിക വിദ്യാർഥികളുടെ നൂതന പ്രോജക്റ്റ് ആശയങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിൽ ടെക്‌ഫെസ്റ്റ് 2021  (TECHFEST-2021) സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

ടെക്‌ഫെസ്റ്റ് 2021-ലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നതിന് നൂതന പ്രോജക്റ്റുകളുടെ അപേക്ഷ സംസ്ഥാനത്തെ സാങ്കേതിക വിദ്യാർഥികളിൽ (ബി.ടെക്ക്) നിന്ന് ക്ഷണിച്ചു. വിജയികൾക്ക് ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകും. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള അവസാന തിയതി മേയ് 31. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക്:  www.kscste.kerala.gov.in.

Leave A Reply
error: Content is protected !!