പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്നലെ 1, 2 ഡോസ് (കോ വാക്സിൻ) കുത്തിവെപ്പ് എടുത്തത് 890 പേർ

പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്നലെ 1, 2 ഡോസ് (കോ വാക്സിൻ) കുത്തിവെപ്പ് എടുത്തത് 890 പേർ

ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് (03/05/2021) ആകെ 890 പേർ ഒന്ന്, രണ്ട് ഡോസ് കോ വാക്സിൻ കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പെടുത്തു . 15 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഒന്നാം ഡോസ് കുത്തിവെപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 13 പേർ ഒന്നാം ഡോസും 27 പേർ രണ്ടാം ഡോസും ഉൾപ്പെടെ 40 മുന്നണി പ്രവർത്തകർ കുത്തിവെപ്പ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത് കൂടാതെ 45 നും 60 നുമിടയിലുള്ള 546 പേരും, 60 നു മേൽ പ്രായമുള്ള 289 പേരും ഒന്നാം ഡോസ് കോവാക്സിൻ കുത്തിവെപ്പ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആകെ 4 സെഷനുകളിലായിട്ടാണ് കുത്തിവെപ്പ് നടന്നത്. വാക്സിനുകൾ എടുത്ത ആർക്കും തന്നെ പറയത്തക്ക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളോ അസ്വസ്ഥതകളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ കെ. പി. റീത്ത അറിയിച്ചു

Leave A Reply
error: Content is protected !!