കോവിഡ് ; എം. ജി സർവകലാശാല അടച്ചു

കോവിഡ് ; എം. ജി സർവകലാശാല അടച്ചു

കോട്ടയം: സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല അടച്ചു. മെയ് 9 വരെ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് അടക്കം പൂർണമായും അടച്ചിടും. ഈ കാലയളവിൽ സേവനങ്ങൾ ഓൺലൈനായി മാത്രമേ ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ.

എം. ജി സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന്​ ഓൺലൈനായി ലഭ്യമാകാത്ത സേവനങ്ങൾക്കായി അപേക്ഷകൾ ഇമെയിൽ മുഖേന അയക്കാവുന്നതാണ്. (ഭരണവിഭാഗം: generaltapaladmn@mgu.ac.in, പരീക്ഷ വിഭാഗം: tapal1@mgu.ac.in).

Leave A Reply
error: Content is protected !!