എറണാകുളം ജില്ലയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ

എറണാകുളം ജില്ലയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ

എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം കൂടിവരുന്ന സഹചര്യത്തിൽ കർശന നിയന്ത്രങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കുന്നത്. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആണ് ഉള്ളത്. പ്രത്യേക സ്‌ക്വാഡ് രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. മാർക്കറ്റുകളിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പൊതുജനത്തിന് കടകളിൽ നിൽക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തണമെന്നും മാർക്കറ്റുകളിൽ കൂട്ടം കൂടരുതെന്നും ആലുവ റൂറൽ എസ്. പി നിർദേശം നൽകി. എപ്പിഡമിക് ഡിസീസസ് ഓർഡിനൻസ് പ്രകാരം കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാനും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

 

Leave A Reply
error: Content is protected !!