സൗദി അറേബ്യയിൽ പുരാവസ്‍തു സംരക്ഷണത്തിന് കര്‍ശന നിയമം

സൗദി അറേബ്യയിൽ പുരാവസ്‍തു സംരക്ഷണത്തിന് കര്‍ശന നിയമം

സൗദി അറേബ്യയിൽ പുരാവസ്തുക്കൾ നശിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ ശിക്ഷ.​ മൂന്ന് വർഷം വരെ ജയിൽവാസവും മൂന്ന്​ ലക്ഷം റിയാൽ പിഴയും. പുരാതന വസ്തുക്കൾ, മ്യൂസിയങ്ങൾ, നഗര​പൈതൃകം എന്നിവയുടെ സംരക്ഷണ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമാണ് ശിക്ഷ. സൗദി​ മന്ത്രിസഭയാണ് ഈ വ്യവസ്ഥക്ക്​ അംഗീകാരം നൽകിയത്​.

നിയമവിരുദ്ധമായി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും സ്വത്ത്​ പിടിച്ചെടുക്കുന്നവർക്ക്​ ആറ്​ മാസത്തിൽ കുറയാത്തതും ഏഴ്​ വർഷത്തിൽ കൂടാത്തതുമായ തടവും 50,000 റിയാലിൽ കുറയാത്തതും അഞ്ച്​ ലക്ഷം റിയാലിൽ കൂടാത്തതുമായ പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട്​ ശിക്ഷകളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊന്നോ ലഭിക്കും.

Leave A Reply
error: Content is protected !!