സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനനി പി. ചാത്തുവിൻ്റെ ഭാര്യ അന്തരിച്ചു

സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനനി പി. ചാത്തുവിൻ്റെ ഭാര്യ അന്തരിച്ചു

കണ്ണൂർ: സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനനിയും സിപിഎം അവിഭക്ത കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവും ആയിരുന്ന പി. ചാത്തുവിൻ്റെ ഭാര്യ നാരായണി അന്തരിച്ചു

Leave A Reply
error: Content is protected !!