സ്റ്റേറ്റ് എൻ.എസ്.എസ്. ഓഫീസർ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ നിയമനം

സ്റ്റേറ്റ് എൻ.എസ്.എസ്. ഓഫീസർ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ നിയമനം

സംസ്ഥാനത്തെ സ്‌കൂളുകളിലെയും, കോളേജുകളിലെയും എൻ.എസ്.എസ് യൂണിറ്റുകളിലെ സ്റ്റേറ്റ് എൻ.എസ്.എസ് ഓഫീസറുടെ നിയമന കാലാവധി അവസാനിച്ചതിനാൽ പുതിയ സ്റ്റേറ്റ് എൻ.എസ്.എസ് ഓഫീസറെ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ നിയമിക്കുന്നു. കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഉള്ള സർക്കാർ/എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിലെ അധ്യാപകർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി മാർച്ച് അഞ്ച് ആണ്. അപേക്ഷ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ആമുഖ കത്തോടുകൂടി ഡയറക്ടർ, കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്, വികാസ് ഭവൻ, ആറാംനില, തിരുവനന്തപുരം-695033 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കണം. സർക്കുലറും അപേക്ഷ ഫോറവും http://collegiateedu.kerala.gov.in ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

Leave A Reply
error: Content is protected !!