അഴിയൂരിലെ കടൽ തീരം മാലിന്യമുക്തമാക്കുന്നു; ശുചിത്വ സാഗരം പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനംനാളെ

അഴിയൂരിലെ കടൽ തീരം മാലിന്യമുക്തമാക്കുന്നു; ശുചിത്വ സാഗരം പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനംനാളെ

അഴിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ  പൂഴിത്തല മുതൽ ചോമ്പാൽ ഹാർബർ വരെയുള്ള കടലോരത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും കുപ്പികളും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിക്കുന്നതിനും ശുചിത്വസാഗരം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നു.
21/02/2021 ന് പൂഴിത്തലയിൽ വച്ച് പദ്ധതിയുടെ  ഉദ്ഘാടനം നടക്കും .
 

ജനപ്രതിനിധികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സന്നദ്ധ സേന വളണ്ടിയർമാർ, ഹരിത സേന അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ കടൽത്തീരത്തുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ഒഴിഞ്ഞ കുപ്പികൾ നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും . കോഴിക്കോട് ഗ്രീൻവേർമ്സ് എന്ന കമ്പനിയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് പരിപാടി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ശേഖരിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ഹരിതകർമ്മസേന അംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തരംതിരിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ തീരദേശത്ത് ബോധവൽക്കരണവും നടത്തുന്നതാണ്.

Leave A Reply
error: Content is protected !!