ഹോംകോ യുടെ പുതിയ ഫാക്ടറി കെട്ടിടം ഉദാഘാടനം ചെയ്തു

ഹോംകോ യുടെ പുതിയ ഫാക്ടറി കെട്ടിടം ഉദാഘാടനം ചെയ്തു

ഹോംകോ യുടെ പുതിയ ഫാക്ടറി കെട്ടിടം ഉദാഘാടനം ചെയ്തു. യന്ത്രങ്ങൾ അടക്കം 52 കോടി രൂപയാണ് മൊത്തം നിക്ഷേപം . യന്ത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും എത്താൻ കോവിഡ് മൂലം കാലതാമസം നേരിട്ടു. പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോമിയോ മരുന്ന് നിർമ്മാണ പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കും ഇത്. ഹോംകോയേക്കാൾ വലിയ കമ്പനികൾ ഏറെയുണ്ടാവും.

20 -30 കോടിയുടേതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഉൽപ്പാദനം. ഇത് പുതിയ പ്ലാന്റ് വരുന്നതോടെ 100 കോടി രൂപയായി ഉയരും . നൂറ്റമ്പതോളം ആളുകൾക്ക് പുതുതായി ജോലിയും ലഭിക്കും. ഇത്രയും മരുന്ന് വിൽക്കുന്നതിന് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും വിദേശത്തെയും ഓർഡറുകൾ വേണ്ടി വരും.

Leave A Reply
error: Content is protected !!