വിജയം തേടി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ഇന്നിറങ്ങുന്നു.

വിജയം തേടി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ഇന്നിറങ്ങുന്നു.

ഗോവ : മിന്നുന്ന വിജയം, അതുവഴി ലഭിക്കുന്ന നിർണ്ണായകമായ മൂന്ന് പോയിന്റ്, പോയിന്റ് പട്ടികയിലെ സ്ഥാനക്കയറ്റം,

അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് പന്ത് തട്ടുവാൻ ഇറങ്ങുന്നത്.

ജംഷഡ്പൂര് എഫ്സിയുമായാണ് ഇന്ന് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്.നിലവിൽ 14 പോയിന്റുമായി ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്താണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ്.

Leave A Reply
error: Content is protected !!