ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ഒരു ഗോളിന് പിന്നിൽ.

ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ഒരു ഗോളിന് പിന്നിൽ.

ഗോവ : ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ ഇന്നത്തെ മത്സരം ആദ്യ പകുതി പിന്നിടുമ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ഏരിയൽ ഓർട്ടേഗ അടിച്ച ഒരു ഗോളിന് പിന്നിൽ നില്കുന്നു.

കളിയുടെ ആദ്യ പകുതിയിൽ മുഴുവൻ ഗോവയുടെ മേധാവിത്വമാണ് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞത്.

ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ഡിഫണ്ടർ ബെക്കാരി കൊണ പന്ത് ഗോവൻ വലക്കുള്ളിലക്കിയെങ്കിലും റഫറി ഹാൻഡ്ബോൾ വിളിച്ചതിനാൽ സമനില ലഭിക്കേണ്ട അവസരവും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന് നഷ്ട്ടമായി.

Leave A Reply
error: Content is protected !!