മലയാള ദിനാഘോഷം നവംബർ ഒന്നിന്

മലയാള ദിനാഘോഷം നവംബർ ഒന്നിന്

തിരുവനന്തപുരം:  ഈ വർഷത്തെ മലയാള ദിനാഘോഷം നവംബർ ഒന്നിന് വിപുലമായ ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഒഴിവാക്കി സംഘടിപ്പിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഓൺലൈനായി മലയാളദിന സന്ദേശം നൽകും. പ്രമുഖ ഭാഷാ പണ്ഡിതൻ ഭരണഭാഷയെ അധികരിച്ച് പ്രഭാഷണം നടത്തും.

ഭരണഭാഷാ വാരാഘോഷം  നവംബർ ഒന്നുമുതൽ ഏഴുവരെ നടക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഓഫീസുകളിലും ഓരോ ദിവസവും ഭരണരംഗത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന അഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പദങ്ങളും സമാന മലയാള പദങ്ങളും എഴുതി പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണ പരിഷ്‌കാര വകുപ്പ് നിർദ്ദേശം നൽകി.

Leave A Reply

error: Content is protected !!