കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 583 പേർക്ക് കോവിഡ്; 566 പേർക്കും സമ്പർക്കം മൂലം

കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 583 പേർക്ക് കോവിഡ്; 566 പേർക്കും സമ്പർക്കം മൂലം

കൊല്ലം: ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 583 പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. വിദേശത്ത് നിന്നുമെത്തിയ 3 പേർക്കും, ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമെത്തിയ 11 പേർക്കും, സമ്പർക്കം മൂലം 566 പേർക്കും, 3 ആരോഗ്യപ്രവത്തകർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 262 പേർ രോഗമുക്തി നേടി.

സെപ്റ്റംബർ 21 ന് മരണമടഞ്ഞ കൊല്ലം തെക്കേമുറി സ്വദേശി കുഞ്ഞുമോൻ ഡാനിയൽ (55), സെപ്റ്റംബർ 23 ന് മരണമടഞ്ഞ പെരുമ്പുഴ സ്വദേശി മുരളിധരൻപിള്ള (62), സെപ്റ്റംബർ 25 ന് മരണമടഞ്ഞ അഞ്ചൽ സ്വദേശിനി ഐഷ ബീവി (80) എന്നിവരുടെ മരണം കോവിഡ് മൂലമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

വിദേശത്ത് നിന്നും എത്തിയവർ

1 ഏരൂർ വളവിൽ സ്വദേശി 46 വിദേശം
2 കരീപ്ര തൃപ്പലഴികം സ്വദേശിനി 30 വിദേശം
3 പുനലൂർ പ്ലാച്ചേരി സ്വദേശി 40 വിദേശം

ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമെത്തിയവർ

4 ഇളമാട് ചെറിയവെളിനല്ലൂർ സ്വദേശിനി 22 ഇതരസംസ്ഥാനം
5 ഇളമാട് താമരശ്ശേരി സ്വദേശി 31 ഇതരസംസ്ഥാനം
6 ഏരൂർ അയിലറ സ്വദേശി 29 ഇതരസംസ്ഥാനം
7 കരവാളൂർ സ്വദേശി 63 ഇതരസംസ്ഥാനം
8 പവിത്രേശ്വരം കൈതക്കോട് സ്വദേശി 44 ഇതരസംസ്ഥാനം
9 പവിത്രേശ്വരം കൈതക്കോട് സ്വദേശി 35 ഇതരസംസ്ഥാനം
10 പവിത്രേശ്വരം കൈതക്കോട് സ്വദേശി 21 ഇതരസംസ്ഥാനം
11 കരീപ്ര ഗവ. ഹോസ്പിറ്റൽ ജംഗ്ഷൻ നിവാസി (ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സ്വദേശി) 27 ഇതരസംസ്ഥാനം
12 കരീപ്ര മടന്തകോട് സ്വദേശി 31 ഇതരസംസ്ഥാനം
13 പന്മന വെറ്റമുക്ക് സ്വദേശി 26 ഇതരസംസ്ഥാനം
14 കുളക്കട ആറ്റുവാശ്ശേരി സ്വദേശി 40 ഇതരസംസ്ഥാനം

സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ

15 അഞ്ചൽ തഴമേൽ സ്വദേശിനി 11 സമ്പർക്കം
16 അഞ്ചൽ അഗസ്ത്യകോട് സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
17 അഞ്ചൽ അഗസ്ത്യകോട് നിവാസി (ആസ്സാം സ്വദേശി) 28 സമ്പർക്കം
18 അഞ്ചൽ ആർച്ചൽ സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
19 അഞ്ചൽ ആർച്ചൽ സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
20 അഞ്ചൽ ആർച്ചൽ സ്വദേശിനി 10 സമ്പർക്കം
21 അഞ്ചൽ ഏറം സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
22 അഞ്ചൽ ഏറം സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
23 അഞ്ചൽ തടിക്കാട് സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
24 അഞ്ചൽ തടിക്കാട് സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
25 അഞ്ചൽ തടിക്കാട് സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
26 അഞ്ചൽ തടിക്കാട് സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
27 അഞ്ചൽ തടിക്കാട് സ്വദേശിനി 80 സമ്പർക്കം
28 അഞ്ചൽ തഴമേൽ റോഡ് സ്വദേശി 41 സമ്പർക്കം
29 അഞ്ചൽ തഴമേൽ സ്വദേശി 78 സമ്പർക്കം
30 അഞ്ചൽ തഴമേൽ സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
31 അഞ്ചൽ നെടിയറ സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
32 അഞ്ചൽ പനയംചേരി സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
33 അഞ്ചൽ പനയംചേരി സ്വദേശി 9 സമ്പർക്കം
34 അഞ്ചൽ പനയംചേരി സ്വദേശി 72 സമ്പർക്കം
35 അഞ്ചൽ പനയംചേരി സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
36 അഞ്ചൽ പനയംചേരി സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
37 അഞ്ചൽ പനയംചേരി സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
38 അഞ്ചൽ സ്വദേശിനി 70 സമ്പർക്കം
39 അലയമൺ വലിയവയൽ സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
40 ആദിച്ചനല്ലൂർ കൊട്ടിയം സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
41 ആദിച്ചനല്ലൂർ കൊട്ടിയം സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
42 ആദിച്ചനല്ലൂർ മൈലക്കാട് സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
43 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
44 ആലപ്പാട് കുഴിത്തുറ സ്വദേശിനി 84 സമ്പർക്കം
45 ആലപ്പുഴ സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
46 ആലപ്പുഴ സ്വദേശി 2 സമ്പർക്കം
47 ഇടമുളയ്ക്കൽ പാലമുക്ക് സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
48 ഇടമുളയ്ക്കൽ പാലമുക്ക് സ്വദേശിനി 62 സമ്പർക്കം
49 ഇടമുളയ്ക്കൽ ആയൂർ പുത്തൻവിള സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
50 ഇടമുളയ്ക്കൽ ആയൂർ സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം

51 ഇടമുളയ്ക്കൽ പെരിങ്ങന്നൂർ സ്വദേശി 66 സമ്പർക്കം
52 ഇടമുളയ്ക്കൽ വയ്ക്കൽ സ്വദേശി 10 സമ്പർക്കം
53 ഇടമുളയ്ക്കൽ വയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
54 ഇട്ടിവ ആനപ്പാട് സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
55 ഇട്ടിവ ചുണ്ട സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
56 ഇളമാട് കണ്ണൻകോട് സ്വദേശി 59 സമ്പർക്കം
57 ഇളമാട് കണ്ണൻകോട് സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
58 ഇളമാട് കാരാളിക്കോണം സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
59 ഇളമാട് കാരാളിക്കോണം സ്വദേശി 59 സമ്പർക്കം
60 ഇളമാട് കാരാളിക്കോണം സ്വദേശി 14 സമ്പർക്കം
61 ഇളമാട് കാരാളിക്കോണം സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
62 ഇളമാട് കാരാളിക്കോണം സ്വദേശി 3 സമ്പർക്കം
63 ഇളമാട് കാരാളിക്കോണം സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
64 ഇളമാട് കാരാളിക്കോണം സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
65 ഇളമാട് കാരാളിക്കോണം സ്വദേശിനി 15 സമ്പർക്കം
66 ഇളമാട് കാരാളിക്കോണം സ്വദേശിനി 17 സമ്പർക്കം
67 ഇളമാട് കാരാളിക്കോണം സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
68 ഇളമാട് കാരാളിക്കോണം സ്വദേശിനി 6 സമ്പർക്കം
69 ഇളമാട് കാരാളിക്കോണം സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
70 ഇളമ്പള്ളൂർ കുരിശ്ശടിമുക്ക് സ്വദേശി 73 സമ്പർക്കം
71 ഇളമ്പള്ളൂർ പെരുമ്പുഴ സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
72 ഈസ്റ്റ് കല്ലട ഉപ്പൂട് സ്വദേശി 74 സമ്പർക്കം
73 ഈസ്റ്റ് കല്ലട ഉപ്പൂട് സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
74 ഈസ്റ്റ് കല്ലട ഉപ്പൂട് സ്വദേശിനി 68 സമ്പർക്കം
75 ഈസ്റ്റ് കല്ലട ഉപ്പൂട് സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
76 ഈസ്റ്റ് കല്ലട ഉപ്പൂട് സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
77 ഈസ്റ്റ് കല്ലട ഉപ്പൂട് സ്വദേശിനി 57 സമ്പർക്കം
78 ഈസ്റ്റ് കല്ലട തെക്കേമുറി സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
79 ഈസ്റ്റ് കല്ലട തെക്കേമുറി സ്വദേശിനി 72 സമ്പർക്കം
80 ഉമ്മന്നൂർ തേവന്നൂർ സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
81 എറണാകുളം സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
82 എഴുകോൺ അറുപറക്കോണം സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
83 എഴുകോൺ അറുപറക്കോണം സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം
84 ഏരൂർ അയിലറ സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
85 ഏരൂർ അയിലറ സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
86 ഏരൂർ അയിലറ സ്വദേശി 15 സമ്പർക്കം
87 ഏരൂർ അയിലറ സ്വദേശി 57 സമ്പർക്കം
88 ഏരൂർ ചില്ലിങ് പ്ലാന്റ് സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
89 ഏരൂർ ചില്ലിങ് പ്ലാന്റ് സ്വദേശിനി 15 സമ്പർക്കം
90 ഏരൂർ പത്തടി സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
91 ഓച്ചിറ ഞെക്കനാൽ സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
92 ഓച്ചിറ ഞെക്കനാൽ സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
93 ഓച്ചിറ മേമന സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
94 ഓച്ചിറ വലിയകുളങ്ങര സ്വദേശി 64 സമ്പർക്കം
95 ഓച്ചിറ വലിയകുളങ്ങര സ്വദേശിനി 59 സമ്പർക്കം
96 കടയ്ക്കൽ ആനപ്പാറ സ്വദേശി 11 സമ്പർക്കം
97 കടയ്ക്കൽ ആനപ്പാറ സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
98 കടയ്ക്കൽ സീഡ് ഫാം സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
99 കടയ്ക്കൽ ആനപ്പാറ സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
100 കടയ്ക്കൽ ആൽത്തറമൂട് സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം

101 കടയ്ക്കൽ ഇളമ്പഴന്നൂർ സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
102 കടയ്ക്കൽ ഇളമ്പഴന്നൂർ സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
103 കടയ്ക്കൽ ഇളമ്പഴന്നൂർ സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
104 കടയ്ക്കൽ ഈറ്റിൻകടവ് സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
105 കടയ്ക്കൽ ദർപ്പക്കാട് സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
106 കടയ്ക്കൽ വടക്കേവയൽ സ്വദേശിനി 3 സമ്പർക്കം
107 കടയ്ക്കൽ വടക്കേവയൽ സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
108 കടയ്ക്കൽ വടക്കേവയൽ സ്വദേശിനി 53 സമ്പർക്കം
109 കടയ്ക്കൽ സീഡ് ഫാം സ്വദേശി 62 സമ്പർക്കം
110 കടയ്ക്കൽ സീഡ് ഫാം സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
111 കരവാളൂർ പാണയം സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
112 കരവാളൂർ മാത്ര സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
113 കരവാളൂർ വട്ടമൺ സ്വദേശി 8 സമ്പർക്കം
114 കരവാളൂർ വട്ടമൺ സ്വദേശി 5 സമ്പർക്കം
115 കരവാളൂർ വട്ടമൺ സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
116 കരവാളൂർ വട്ടമൺ സ്വദേശിനി 13 സമ്പർക്കം
117 കരവാളൂർ സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
118 കരവാളൂർ സ്വദേശിനി 71 സമ്പർക്കം
119 കരീപ്ര ഇടയ്ക്കിടം സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
120 കരീപ്ര ഇടയ്ക്കിടം സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
121 കരീപ്ര കുഴിമതിക്കാട് സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
122 കരീപ്ര നെടുമൺകാവ് സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
123 കരീപ്ര വാക്കനാട് സ്വദേശി 8 സമ്പർക്കം
124 കരീപ്ര വാക്കനാട് സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
125 കരുനാഗപ്പളളി പണിക്കരുകടവ് സ്വദേശി 12 സമ്പർക്കം
126 കരുനാഗപ്പള്ളി ഹമീദ്കുഞ്ഞ് നഗർ സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
127 കരുനാഗപ്പള്ളി ഇടക്കുളങ്ങര സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
128 കരുനാഗപ്പള്ളി ഇടക്കുളങ്ങര സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം
129 കരുനാഗപ്പള്ളി ഇടക്കുളങ്ങര സ്വദേശി 1 സമ്പർക്കം
130 കരുനാഗപ്പള്ളി ഇടക്കുളങ്ങര സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
131 കരുനാഗപ്പള്ളി ഇടക്കുളങ്ങര സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
132 കരുനാഗപ്പള്ളി കുറിച്ചി ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
133 കരുനാഗപ്പള്ളി കോഴിക്കോട് സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
134 കരുനാഗപ്പള്ളി പട. നോർത്ത് സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
135 കരുനാഗപ്പള്ളി പട. നോർത്ത് സ്വദേശിനി 9 സമ്പർക്കം
136 കരുനാഗപ്പള്ളി പട. നോർത്ത് സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
137 കരുനാഗപ്പള്ളി പട. നോർത്ത് സ്വദേശിനി 78 സമ്പർക്കം
138 കരുനാഗപ്പള്ളി മരുതൂർകുളങ്ങര സ്വദേശി 12 സമ്പർക്കം
139 കരുനാഗപ്പള്ളി മരുതൂർകുളങ്ങര സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
140 കരുനാഗപ്പള്ളി റ്റി.ബി ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി 62 സമ്പർക്കം
141 കരുനാഗപ്പള്ളി റ്റി.ബി ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
142 കരുനാഗപ്പള്ളി ലാലാജി ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശിനി 53 സമ്പർക്കം
143 കരുനാഗപ്പള്ളി ശ്രീവർദ്ധനം മാർക്കറ്റ് സ്വദേശി 63 സമ്പർക്കം
144 കരുനാഗപ്പള്ളി ശ്രീവർദ്ധനം മാർക്കറ്റ് സ്വദേശിനി 61 സമ്പർക്കം
145 കരുനാഗപ്പള്ളി ഹോസ്പിറ്റൽ ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
146 കരുനാഗപ്പള്ളി ഹോസ്സ്പിറ്റൽ ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി 11 സമ്പർക്കം
147 കല്ലുവാതുക്കൽ പാരിപ്പള്ളി ജവഹർ ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി 72 സമ്പർക്കം
148 കുണ്ടറ കാഞ്ഞിരംകോട് സ്വദേശി 51 സമ്പർക്കം
149 കുന്നത്തൂർ സ്വദേശിനി 51 സമ്പർക്കം
150 കുമ്മിൾ അണയിൽ സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം

151 കുമ്മിൾ ഈയക്കോട് സ്വദേശി 10 സമ്പർക്കം
152 കുമ്മിൾ ഈയക്കോട് സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
153 കുമ്മിൾ ഈയക്കോട് സ്വദേശിനി 6 സമ്പർക്കം
154 കുമ്മിൾ ഊനൻകല്ല് സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം
155 കുമ്മിൾ തച്ചോണം സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം
156 കുലശേഖരപുരം 4-ാം വാർഡ് സ്വദേശിനി 59 സമ്പർക്കം
157 കുലശേഖരപുരം പുന്നക്കുളം സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
158 കുളക്കട ഈസ്റ്റ് സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
159 കുളക്കട പുത്തൻമുക്ക് സ്വദേശിനി 88 സമ്പർക്കം
160 കുളക്കട പൂവറ്റൂർ ഈസ്റ്റ് സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
161 കുളത്തുപ്പുഴ ഭാരതീപുരം സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
162 കൊട്ടാരക്കര അവഞ്ഞൂർ സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
163 കൊട്ടാരക്കര കൊക്കാട് സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
164 കൊട്ടാരക്കര നീലേശ്വരം സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
165 കൊട്ടാരക്കര നീലേശ്വരം അമ്മുമമുക്ക് സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
166 കൊട്ടാരക്കര നീലേശ്വരം അമ്മുമമുക്ക് സ്വദേശിനി 51 സമ്പർക്കം
167 കൊട്ടാരക്കര പടിഞ്ഞാറ്റിൻകര സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
168 കൊറ്റങ്കര കത്തവിളപള്ളി സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
169 കൊറ്റങ്കര കത്തവിളപള്ളി സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
170 കൊറ്റങ്കര കത്തവിളപള്ളി സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
171 കൊറ്റങ്കര കരിക്കോട് സ്വദേശിനി 62 സമ്പർക്കം
172 കൊറ്റങ്കര കേരളപുരം സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
173 കൊറ്റങ്കര മാമൂട്സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
174 കൊറ്റങ്കര മാമൂട്സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
175 കൊറ്റങ്കര മാമൂട്സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
176 കൊറ്റങ്കര മാമൂട്സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
177 കൊറ്റങ്കര മാമ്പുഴ സ്വദേശിനി 37 സമ്പർക്കം
178 കൊല്ലം കോളേജ് നഗർ സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
179 കൊല്ലം വടക്കേവിള സാന്ത്വനം കോളനി സ്വദേശിനി 8 സമ്പർക്കം
180 കൊല്ലം വടക്കേവിള സാന്ത്വനം കോളനി സ്വദേശിനി 11 സമ്പർക്കം
181 കൊല്ലം അഞ്ചാലുംമൂട് വെട്ടുവിള സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
182 കൊല്ലം അഞ്ചുകല്ലുംമൂട് നളന്ദ നഗർ സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
183 കൊല്ലം അഞ്ചുകല്ലുംമൂട് നളന്ദ നഗർ സ്വദേശിനി 21 സമ്പർക്കം
184 കൊല്ലം അയത്തിൽ ഗാന്ധി നഗർ സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
185 കൊല്ലം അയത്തിൽ ഗാന്ധി നഗർ സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
186 കൊല്ലം അയത്തിൽ ഗുരുദേവ നഗർ സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
187 കൊല്ലം അയത്തിൽ ജി.വി നഗർ സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
188 കൊല്ലം അയത്തിൽ നളന്ദ നഗർ സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
189 കൊല്ലം അയത്തിൽ നളന്ദ നഗർ സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
190 കൊല്ലം അയത്തിൽ നളന്ദ നഗർ സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
191 കൊല്ലം അയത്തിൽ പാൽകുളങ്ങര സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
192 കൊല്ലം അയത്തിൽ ശാന്തി നഗർ സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
193 കൊല്ലം ആശ്രാമം റോയൽ നഗർ സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
194 കൊല്ലം ആശ്രാമം ശാസ്ത്രി ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
195 കൊല്ലം ഇരവിപുരം ഐക്യ നഗർ സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
196 കൊല്ലം ഇരവിപുരം ഐക്യ നഗർ സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
197 കൊല്ലം ഇരവിപുരം ഐക്യ നഗർ സ്വദേശിനി 1 സമ്പർക്കം
198 കൊല്ലം ഇരവിപുരം ഐക്യ നഗർ സ്വദേശിനി 21 സമ്പർക്കം
199 കൊല്ലം ഇരവിപുരം ഐക്യ നഗർ സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
200 കൊല്ലം ഇരവിപുരം ഐക്യ നഗർ സ്വദേശിനി 1 സമ്പർക്കം

201 കൊല്ലം ഇരവിപുരം ഐക്യ നഗർ സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
202 കൊല്ലം ഇരവിപുരം ഐക്യ നഗർ സ്വദേശിനി 7 സമ്പർക്കം
203 കൊല്ലം ഇരവിപുരം തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശിനി 17 സമ്പർക്കം
204 കൊല്ലം ഉളിയക്കോവിൽ കോതേത്ത് നഗർ സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
205 കൊല്ലം ഉളിയക്കോവിൽ ജനകീയ നഗർ സ്വദേശി 57 സമ്പർക്കം
206 കൊല്ലം ഉളിയക്കോവിൽ ജനകീയ നഗർ സ്വദേശിനി 53 സമ്പർക്കം
207 കൊല്ലം ഉളിയക്കോവിൽ ജനനി നഗർ സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
208 കൊല്ലം കടപ്പാക്കട അക്ഷയ നഗർ സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
209 കൊല്ലം കടപ്പാക്കട ഭാരത് നഗർ സ്വദേശി 67 സമ്പർക്കം
210 കൊല്ലം കടപ്പാക്കട ഭാരത് നഗർ സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
211 കൊല്ലം കടപ്പാക്കട സ്വദേശിനി 53 സമ്പർക്കം
212 കൊല്ലം കടവൂർ സ്വദേശി 61 സമ്പർക്കം
213 കൊല്ലം കടവൂർ സ്വദേശിനി 54 സമ്പർക്കം
214 കൊല്ലം കന്റോൺമെന്റ് സ്വദേശി 18 സമ്പർക്കം
215 കൊല്ലം കരിക്കോട് കെ.കെ നഗർ സ്വദേശി 63 സമ്പർക്കം
216 കൊല്ലം കരിക്കോട് പുലരി നഗർ സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
217 കൊല്ലം കരിക്കോട് ഫരിദിയ നഗർ സ്വദേശി 4 സമ്പർക്കം
218 കൊല്ലം കരിക്കോട് ഫരിദിയ നഗർ സ്വദേശി 4 സമ്പർക്കം
219 കൊല്ലം കല്ലുംതാഴം സ്വദേശി 3 സമ്പർക്കം
220 കൊല്ലം കല്ലുംതാഴം സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
221 കൊല്ലം കാവനാട് സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
222 കൊല്ലം കാവനാട് അരവിള സ്വദേശി 64 സമ്പർക്കം
223 കൊല്ലം കാവനാട് അരവിള സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
224 കൊല്ലം കാവനാട് കന്നിമേൽചേരി സ്വദേശി 15 സമ്പർക്കം
225 കൊല്ലം കാവനാട് കന്നിമേൽചേരി സ്വദേശിനി 17 സമ്പർക്കം
226 കൊല്ലം കാവനാട് കന്നിമേൽചേരി സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
227 കൊല്ലം കാവനാട് കായൽവാരം സ്വദേശി 96 സമ്പർക്കം
228 കൊല്ലം കാവനാട് കുരീപ്പുഴ സ്വദേശി 69 സമ്പർക്കം
229 കൊല്ലം കാവനാട് വള്ളികീഴ് സ്വദേശി 5 സമ്പർക്കം
230 കൊല്ലം കാവനാട് വള്ളികീഴ് സ്വദേശി 72 സമ്പർക്കം
231 കൊല്ലം കാവനാട് വള്ളികീഴ് സ്വദേശി 5 സമ്പർക്കം
232 കൊല്ലം കാവനാട് വള്ളികീഴ് സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
233 കൊല്ലം കാവനാട് വള്ളികീഴ് സ്വദേശിനി 13 സമ്പർക്കം
234 കൊല്ലം കാവനാട് വള്ളികീഴ് സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
235 കൊല്ലം കാവനാട് വള്ളികീഴ് സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
236 കൊല്ലം കാവനാട് വള്ളികീഴ് സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
237 കൊല്ലം കാവനാട് വള്ളിക്കിഴ് സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
238 കൊല്ലം കാവനാട് ശക്തി നഗർ സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
239 കൊല്ലം കാവനാട് സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
240 കൊല്ലം കിളികൊല്ലൂർ സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
241 കൊല്ലം കിളികൊല്ലൂർ കന്നിമേൽചേരി സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
242 കൊല്ലം കിളികൊല്ലൂർ കല്ലുംതാഴം സാദത്ത് നാഗർ സ്വദേശിനി 75 സമ്പർക്കം
243 കൊല്ലം കിളികൊല്ലൂർ കല്ലുംതാഴം സ്വദേശി 17 സമ്പർക്കം
244 കൊല്ലം കിളികൊല്ലൂർ കാരുണ്യ നഗർ സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
245 കൊല്ലം കിളികൊല്ലൂർ നേതാജി നഗർ സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
246 കൊല്ലം കിളികൊല്ലൂർ പുന്തലത്താഴം സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
247 കൊല്ലം കൂട്ടിക്കട സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
248 കൊല്ലം ചന്ദനത്തോപ്പ് ചാത്തിനാംകുളം സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
249 കൊല്ലം ചിന്നക്കട സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
250 കൊല്ലം തട്ടാമല വാളത്തുംഗൽ സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം

251 കൊല്ലം തിരുമുല്ലവാരം സ്വദേശി 4 സമ്പർക്കം
252 കൊല്ലം തിരുമുല്ലവാരം സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
253 കൊല്ലം തിരുമുല്ലവാരം സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
254 കൊല്ലം തിരുമുല്ലവാരം സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
255 കൊല്ലം തൃക്കടവൂർ കുരീപ്പുഴ സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
256 കൊല്ലം തൃക്കടവൂർ കുരീപ്പുഴ സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
257 കൊല്ലം തൃക്കടവൂർ കോട്ടയ്ക്കകം സ്വദേശി 62 സമ്പർക്കം
258 കൊല്ലം തൃക്കടവൂർ മതിലിൽ സ്വദേശി 73 സമ്പർക്കം
259 കൊല്ലം തൃക്കടവൂർ മതിലിൽ സ്വദേശി 18 സമ്പർക്കം
260 കൊല്ലം തൃക്കോവിൽവട്ടം ചെന്താപ്പൂർ സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
261 കൊല്ലം തെക്കേവിള പുത്തൻനട സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
262 കൊല്ലം തെക്കേവിള സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
263 കൊല്ലം പട്ടത്താനം ഓറിയന്റ് നഗർ സ്വദേശിനി 80 സമ്പർക്കം
264 കൊല്ലം പട്ടത്താനം ഓറിയന്റ് നഗർ സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
265 കൊല്ലം പട്ടത്താനം നാഷണൽ നഗർ സ്വദേശിനി 51 സമ്പർക്കം
266 കൊല്ലം പട്ടത്താനം മൈത്രി നഗർ സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
267 കൊല്ലം പട്ടത്താനം സ്വദേശി 80 സമ്പർക്കം
268 കൊല്ലം പള്ളിമുക്ക് ഇക്ബാൽ നഗർ സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
269 കൊല്ലം പള്ളിമുക്ക് ഇക്ബാൽ നഗർ സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
270 കൊല്ലം പള്ളിമുക്ക് തേജസ് നഗർ സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
271 കൊല്ലം പള്ളിമുക്ക് തേജസ് നഗർ സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
272 കൊല്ലം പള്ളിമുക്ക് സ്വദേശി 9 സമ്പർക്കം
273 കൊല്ലം പഴയാറ്റിൻകുഴി സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
274 കൊല്ലം പാലത്തറ സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
275 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം കിളികൊല്ലൂർ സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
276 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം ഗുരുദേവ നഗർ സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
277 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം ഗുരുദേവ നഗർ സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
278 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം ഗുരുദേവ നഗർ സ്വദേശിനി 71 സമ്പർക്കം
279 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം പല്ലവി നഗർ സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
280 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം പുലരി നഗർ സ്വദേശിനി 6 സമ്പർക്കം
281 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം പുലരി നഗർ സ്വദേശിനി 63 സമ്പർക്കം
282 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം മംഗലത്ത് നഗർ സ്വദേശിനി 37 സമ്പർക്കം
283 കൊല്ലം പോളയത്തോട് കോളേജ് നഗർ സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
284 കൊല്ലം മങ്ങാട് ഐശ്വര്യ നഗർ സ്വദേശി 68 സമ്പർക്കം
285 കൊല്ലം മങ്ങാട് മഹാത്മ നഗർ സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
286 കൊല്ലം മങ്ങാട് വിസ്മയ നഗർ സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
287 കൊല്ലം മരുത്തടി സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
288 കൊല്ലം മുണ്ടയ്ക്കൽ തില്ലേരി സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
289 കൊല്ലം മുണ്ടയ്ക്കൽ വെസ്റ്റ് സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
290 കൊല്ലം മൂതാക്കര കടപ്പുറം പുറംപോക്ക് ഡോൺബോസ്കോ നഗർ സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
291 കൊല്ലം മൂതാക്കര സ്ലം കോളനി സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
292 കൊല്ലം മേവറം സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
293 കൊല്ലം രണ്ടാംകുറ്റി നവജ്യോതി നഗർ സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
294 കൊല്ലം വടക്കുംഭാഗം ഹരിശ്രീ നഗർ സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം
295 കൊല്ലം വടക്കേവിള അരവിള നഗർ സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
296 കൊല്ലം വടക്കേവിള സ്വദേശിനി 37 സമ്പർക്കം
297 കൊല്ലം വള്ളകടവ് സുനാമി പ്ലാറ്റ് സ്വദേശിനി 54 സമ്പർക്കം
298 കൊല്ലം വാടി ജ്യോതിസ് നഗർ സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
299 കൊല്ലം വാടി ന്യൂ കോളനി സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
300 കൊല്ലം വാളത്തുംഗൽ കൂട്ടിക്കട സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം

301 കൊല്ലം വാളത്തുംഗൽ സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
302 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര പുത്തൻതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 16 സമ്പർക്കം
303 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര വള്ളികിഴ് സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
304 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശി 2 സമ്പർക്കം
305 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശി 6 സമ്പർക്കം
306 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
307 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശി 41 സമ്പർക്കം
308 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
309 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
310 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
311 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശി 7 സമ്പർക്കം
312 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശി 51 സമ്പർക്കം
313 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
314 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശിനി 18 സമ്പർക്കം
315 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
316 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
317 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
318 കൊല്ലം സ്വദേശി 16 സമ്പർക്കം
319 കൊല്ലം സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
320 ചടയമംഗലം 5-ാം വാർഡ് സ്വദേശിനി 53 സമ്പർക്കം
321 ചവറ പുതുക്കാട് സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
322 ചവറ മടപ്പള്ളി സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
323 ചാത്തന്നൂർ കാരംകോട് സ്വദേശി 1 സമ്പർക്കം
324 ചാത്തന്നൂർ കാരംകോട് സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
325 ചാത്തന്നൂർ കാരംകോട് സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
326 ചാത്തന്നൂർ താഴം സ്വദേശിനി 54 സമ്പർക്കം
327 ചാത്തന്നൂർ മീനാട് സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
328 ചാത്തന്നൂർ മീനാട് സ്വദേശിനി 2 സമ്പർക്കം
329 ചാത്തന്നൂർ മീനാട് സ്വദേശിനി 54 സമ്പർക്കം
330 ചിതറ ഐരക്കുഴി സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
331 ചിതറ മടത്തറ സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
332 ചിതറ മടത്തറ സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
333 ചിതറ മതിര സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
334 ചിതറ മാമൂട് സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
335 ചിതറ മുള്ളികാട് സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
336 ചിതറ മുള്ളിക്കാട് സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
337 ചിതറ മുള്ളിക്കാട് സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
338 ചിതറ സത്യമംഗലം സ്വദേശിനി 1 സമ്പർക്കം
339 ചിതറ സത്യമംഗലം സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
340 ചിറക്കര തട്ടാർകോണം സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
341 തലവൂർ പിടവൂർ സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം
342 തഴവ കടത്തൂർ സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
343 തഴവ തെക്കുംമുറി സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
344 തഴവ മണപ്പള്ളി സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
345 തഴവ മണപ്പള്ളി സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
346 തഴവ മണപ്പള്ളി സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
347 തഴവ ശ്രീരാമപുരം മാർക്കറ്റ് സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
348 തഴവ ശ്രീരാമപുരം മാർക്കറ്റ് സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
349 തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
350 തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം

351 തൃക്കരുവ അഷ്ടമുടി സ്വദേശി 59 സമ്പർക്കം
352 തൃക്കരുവ അഷ്ടമുടി സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
353 തൃക്കരുവ അഷ്ടമുടി സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
354 തൃക്കരുവ അഷ്ടമുടി സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
355 തൃക്കരുവ അഷ്ടമുടി സ്വദേശിനി 54 സമ്പർക്കം
356 തൃക്കരുവ അഷ്ടമുടി സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
357 തൃക്കരുവ ഇഞ്ചവിള സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
358 തൃക്കരുവ കാഞ്ഞാവെളി തെക്കേചേരി സ്വദേശി 57 സമ്പർക്കം
359 തൃക്കരുവ കാഞ്ഞാവെളി തെക്കേചേരി സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
360 തൃക്കരുവ കാഞ്ഞാവെളി തെക്കേചേരി സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
361 തൃക്കരുവ കാഞ്ഞാവെളി സ്വദേശി 16 സമ്പർക്കം
362 തൃക്കരുവ കാഞ്ഞാവെളി സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
363 തൃക്കരുവ കാഞ്ഞാവെളി സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
364 തൃക്കരുവ കാഞ്ഞാവെളി സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
365 തൃക്കരുവ കാഞ്ഞാവെളി സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
366 തൃക്കരുവ ഞാറയ്ക്കൽ സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
367 തൃക്കരുവ ഞാറയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി 9 സമ്പർക്കം
368 തൃക്കരുവ മണലിക്കട ജവാൻമുക്ക് സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
369 തൃക്കരുവ മണലിക്കട ജവാൻമുക്ക് സ്വദേശി 16 സമ്പർക്കം
370 തൃക്കരുവ മണലിക്കട ജവാൻമുക്ക് സ്വദേശി 74 സമ്പർക്കം
371 തൃക്കരുവ മണലിക്കട ജവാൻമുക്ക് സ്വദേശി 12 സമ്പർക്കം
372 തൃക്കരുവ മണലിക്കട ജവാൻമുക്ക് സ്വദേശി 3 സമ്പർക്കം
373 തൃക്കരുവ മണലിക്കട ജവാൻമുക്ക് സ്വദേശി 12 സമ്പർക്കം
374 തൃക്കരുവ മണലിക്കട ജവാൻമുക്ക് സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
375 തൃക്കരുവ മണലിക്കട ജവാൻമുക്ക് സ്വദേശിനി 74 സമ്പർക്കം
376 തൃക്കരുവ മണലിക്കട സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
377 തൃക്കരുവ മുതുകാട് സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
378 തൃക്കരുവ മുതുകാട് സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
379 തൃക്കരുവ മുതുകാട് സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
380 തൃക്കരുവ മുതുകാട് സ്വദേശിനി 11 സമ്പർക്കം
381 തൃക്കരുവ മുതുകാട് സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
382 തൃക്കരുവ വൻമള സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
383 തൃക്കോവിൽവട്ടം ഉമയനല്ലൂർ സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
384 തൃക്കോവിൽവട്ടം ഉമയനല്ലൂർ നടുവിലക്കര സ്വദേശിനി 68 സമ്പർക്കം
385 തൃക്കോവിൽവട്ടം കണ്ണനല്ലൂർ ഠൗൺ വാർഡ് സ്വദേശി 62 സമ്പർക്കം
386 തൃക്കോവിൽവട്ടം ചെറിയേല സ്വദേശി 57 സമ്പർക്കം
387 തൃക്കോവിൽവട്ടം തട്ടാർകോണം സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
388 തൃക്കോവിൽവട്ടം തട്ടാർകോണം സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
389 തൃക്കോവിൽവട്ടം തഴുത്തല സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
390 തൃക്കോവിൽവട്ടം പാലത്തറ നിവാസി (വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സ്വദേശി) 22 സമ്പർക്കം
391 തൃക്കോവിൽവട്ടം മുഖത്തല സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം
392 തൃക്കോവിൽവട്ടം മൈലാപ്പൂർ സ്വദേശി 59 സമ്പർക്കം
393 തൃക്കോവിൽവട്ടം മൈലാപ്പൂർ സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
394 തെക്കുംഭാഗം നടുവത്തുചേരി സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
395 തെക്കുംഭാഗം മാലിഭാഗം സ്വദേശി 16 സമ്പർക്കം
396 തെക്കുംഭാഗം മാലിഭാഗം സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
397 തെക്കുംഭാഗം മാലിഭാഗം സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
398 തെക്കുംഭാഗം മാലിഭാഗം സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
399 തെക്കുംഭാഗം വടക്കുംഭാഗം സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
400 തെന്മല മാമ്പാഴത്തറ സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം

401 തേവലക്കര അരിനല്ലൂർ സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
402 തൊടിയൂർ ഇടക്കുളങ്ങര സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
403 തൊടിയൂർ കല്ലേലിഭാഗം സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
404 തൊടിയൂർ കല്ലേലിഭാഗം സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
405 തൊടിയൂർ കല്ലേലിഭാഗം സ്വദേശി 66 സമ്പർക്കം
406 തൊടിയൂർ കല്ലേലിഭാഗം സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
407 തൊടിയൂർ പുലിയൂർവഞ്ചി സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
408 തൊടിയൂർ മുഴങ്ങോടി സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
409 നിലമേൽ കുരിയോട് സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
410 നിലമേൽ കുരിയോട് സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
411 നിലമേൽ കൈതോട് സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
412 നീണ്ടകര എസ്.എൻ ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി 9 സമ്പർക്കം
413 നീണ്ടകര എസ്.എൻ. ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
414 നീണ്ടകര താഴതുരുത്ത് സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
415 നീണ്ടകര നിവാസി (വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സ്വദേശി) 29 സമ്പർക്കം
416 നീണ്ടകര പരിമണം സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
417 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
418 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 4 സമ്പർക്കം
419 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
420 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 71 സമ്പർക്കം
421 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 2 സമ്പർക്കം
422 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 5 സമ്പർക്കം
423 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
424 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
425 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
426 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 66 സമ്പർക്കം
427 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
428 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 7 സമ്പർക്കം
429 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 66 സമ്പർക്കം
430 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 8 സമ്പർക്കം
431 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 13 സമ്പർക്കം
432 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
433 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
434 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
435 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 64 സമ്പർക്കം
436 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 8 സമ്പർക്കം
437 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
438 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
439 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
440 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം
441 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
442 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
443 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 11 സമ്പർക്കം
444 നീണ്ടകര സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
445 നെടുമ്പന നല്ലില സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
446 നെടുമ്പന നല്ലില സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
447 നെടുമ്പന പള്ളിമൺ സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
448 നെടുമ്പന പഴങ്ങാലം സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
449 നെടുമ്പന പഴങ്ങാലം സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
450 നെടുമ്പന സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം

451 നെടുവത്തൂർ അന്നൂർ സ്വദേശി 62 സമ്പർക്കം
452 നെടുവത്തൂർ അന്നൂർ സ്വദേശിനി 54 സമ്പർക്കം
453 നെടുവത്തൂർ അന്നൂർ സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം
454 നെടുവത്തൂർ കൊഴക്കാട് സ്വദേശി 5 സമ്പർക്കം
455 നെടുവത്തൂർ കൊഴക്കാട് സ്വദേശി 59 സമ്പർക്കം
456 നെടുവത്തൂർ കൊഴക്കാട് സ്വദേശിനി 59 സമ്പർക്കം
457 നെടുവത്തൂർ വാഴുതാനത്തു ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി 90 സമ്പർക്കം
458 നെടുവത്തൂർ സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
459 പട്ടാഴി തെക്കേതേരി സ്വദേശി 71 സമ്പർക്കം
460 പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിനി 62 സമ്പർക്കം
461 പത്തനാപുരം മഞ്ചള്ളൂർ സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
462 പനയം കണ്ടച്ചിറ സ്വദേശി 14 സമ്പർക്കം
463 പനയം കണ്ടച്ചിറ സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
464 പനയം കണ്ടച്ചിറ സ്വദേശിനി 12 സമ്പർക്കം
465 പനയം കണ്ടച്ചിറ സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
466 പനയം ചാത്തിനാംകുളം സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
467 പനയം ചിറ്റയം സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
468 പനലൂർ കോമളംകുന്ന് സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
469 പന്മന ഇടപ്പള്ളികോട്ട സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
470 പന്മന കോലം സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
471 പന്മന കോലം സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
472 പന്മന കോലം സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
473 പന്മന മുല്ലശ്ശേരി സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
474 പന്മന വടക്കുംതല സ്വദേശിനി 18 സമ്പർക്കം
475 പന്മന വെറ്റമുക്ക് സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
476 പരവൂർ കുറുമണ്ടൽ സ്വദേശി 4 സമ്പർക്കം
477 പരവൂർ കുറുമണ്ടൽ സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
478 പരവൂർ കുറുമണ്ടൽ സ്വദേശി 16 സമ്പർക്കം
479 പരവൂർ കുറുമണ്ടൽ സ്വദേശിനി 37 സമ്പർക്കം
480 പരവൂർ കുറുമണ്ടൽ സ്വദേശിനി 62 സമ്പർക്കം
481 പരവൂർ കുറുമണ്ടൽ സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
482 പരവൂർ കുറുമണ്ടൽ സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
483 പരവൂർ കുറുമണ്ടൽ സ്വദേശിനി 21 സമ്പർക്കം
484 പരവൂർ കുറുമണ്ടൽ സ്വദേശിനി 61 സമ്പർക്കം
485 പരവൂർ കുറുമണ്ടൽ സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
486 പരവൂർ കുറുമണ്ടൽ സ്വദേശിനി 6 സമ്പർക്കം
487 പരവൂർ കൂനയിൽ സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
488 പരവൂർ കൂനയിൽ സ്വദേശിനി 51 സമ്പർക്കം
489 പരവൂർ കൂനയിൽ സ്വദേശിനി 10 സമ്പർക്കം
490 പരവൂർ കൊച്ചാലുംമൂട് സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
491 പരവൂർ കോങ്ങൽ സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
492 പരവൂർ കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
493 പരവൂർ കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി 14 സമ്പർക്കം
494 പരവൂർ കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
495 പരവൂർ കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
496 പരവൂർ കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി 7 സമ്പർക്കം
497 പരവൂർ കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
498 പരവൂർ തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശി 41 സമ്പർക്കം
499 പരവൂർ പൊഴിക്കര സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
500 പവിത്രേശ്വരം ഇടവട്ടം സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം

501 പവിത്രേശ്വരം കൈതക്കോട് സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
502 പവിത്രേശ്വരം കൈതക്കോട് സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
503 പവിത്രേശ്വരം കൈതക്കോട് സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
504 പവിത്രേശ്വരം ചെറുമങ്ങാട് സ്വദേശിനി 54 സമ്പർക്കം
505 പവിത്രേശ്വരം ചെറുമങ്ങാട് സ്വദേശിനി 51 സമ്പർക്കം
506 പവിത്രേശ്വരം വഞ്ചിമുക്ക് സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
507 പിറവന്തൂർ സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
508 പുനലൂർ കുതിരച്ചിറ സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
509 പുനലൂർ മാത്ര സ്വദേശിനി 1 സമ്പർക്കം
510 പുനലൂർ മാമ്പുഴത്തറ സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
511 പുനലൂർ മാർക്കറ്റ് റോഡ് സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
512 പുനലൂർ ശാസ്താംകോണം സ്വദേശി 6 സമ്പർക്കം
513 പുനലൂർ ശാസ്താംകോണം സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
514 പുനലൂർ ശാസ്താംകോണം സ്വദേശിനി 9 സമ്പർക്കം
515 പൂതക്കുളം കലയ്ക്കോട് സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
516 പെരിനാട് ഇടവട്ടം സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
517 പെരിനാട് ചെമ്മക്കാട് സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
518 പെരിനാട് ചെമ്മക്കാട് സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
519 പെരിനാട് ചെറുമൂട് സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
520 പെരിനാട് ഇഞ്ചവിള സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
521 പെരിനാട് ഇഞ്ചവിള സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
522 പെരിനാട് ഇടവട്ടം സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
523 പേരയം കുമ്പളം സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
524 പേരയം പടപ്പക്കര സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
525 പേരയം പടപ്പക്കര സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
526 പേരയം പടപ്പക്കര സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
527 പേരയം പടപ്പക്കര സ്വദേശി 17 സമ്പർക്കം
528 പേരയം പടപ്പക്കര സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
529 പോരുവഴി കമ്പലടി സ്വദേശി 5 സമ്പർക്കം
530 പോരുവഴി കമ്പലടി സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
531 പോരുവഴി കമ്പലടി സ്വദേശി 8 സമ്പർക്കം
532 പോരുവഴി കമ്പലടി സ്വദേശിനി 70 സമ്പർക്കം
533 പോരുവഴി കമ്പലടി സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
534 പോരുവഴി കമ്പലടി സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം
535 പോരുവഴി മയ്യത്തുംകര സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
536 പോരുവഴി മയ്യത്തുംകര സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
537 പോരുവഴി സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
538 മയ്യനാട് സാഗരതീരം സുനാമി പ്ലാറ്റ് സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
539 മയ്യനാട് ഉമയനല്ലൂർ സ്വദേശി 15 സമ്പർക്കം
540 മയ്യനാട് ഉമയനല്ലൂർ സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
541 മയ്യനാട് കൂട്ടിക്കട സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
542 മയ്യനാട് കൂട്ടിക്കട സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
543 മയ്യനാട് കൂട്ടിക്കട സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
544 മയ്യനാട് പടനിലം സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
545 മയ്യനാട് സുനാമി ഫ്ലാറ്റ് സ്വദേശിനി 57 സമ്പർക്കം
546 മയ്യനാട് സുനാമി ഫ്ലാറ്റ് സ്വദേശിനി 85 സമ്പർക്കം
547 മൈനാഗപ്പള്ളി കടപ്പ സ്വദേശി 11 സമ്പർക്കം
548 മൈനാഗപ്പള്ളി കടപ്പ സ്വദേശി 6 സമ്പർക്കം
549 മൈനാഗപ്പള്ളി കടപ്പ സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
550 മൈനാഗപ്പള്ളി കടപ്പ സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം

551 മൈനാഗപ്പള്ളി കോവൂർ സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
552 മൈനാഗപ്പള്ളി തോട്ടുമുഖം സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
553 മൈനാഗപ്പള്ളി മണ്ണൂർകാവ് സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
554 മൈനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
555 മൈലം കാരാണിചിറപാത്ത് സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
556 വിളക്കുടി പാപ്പാരംകോട് സ്വദേശിനി 10 സമ്പർക്കം
557 വിളക്കുടി പാപ്പാരംകോട് സ്വദേശിനി 5 സമ്പർക്കം
558 വിളക്കുടി കാര്യറ സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
559 വിളക്കുടി കുന്നിക്കോട് പുലിമുക്ക് സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
560 വിളക്കുടി കുന്നിക്കോട് സ്വദേശി 6 സമ്പർക്കം
561 വിളക്കുടി കുന്നിക്കോട് സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
562 വിളക്കുടി കുന്നിക്കോട് സ്വദേശി 66 സമ്പർക്കം
563 വിളക്കുടി കുന്നിക്കോട് സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
564 വിളക്കുടി കുന്നിക്കോട് സ്വദേശിനി 3 സമ്പർക്കം
565 വിളക്കുടി കുന്നിക്കോട് സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
566 വിളക്കുടി കുന്നിക്കോട് സ്വദേശിനി 54 സമ്പർക്കം
567 വിളക്കുടി ചൂരലക്കുഴി സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
568 വിളക്കുടി ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശിനി 9 സമ്പർക്കം
569 വിളക്കുടി സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
570 വിളക്കുടി സ്വദേശി 41 സമ്പർക്കം
571 വിളക്കുടി സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
572 വെട്ടിക്കവല സ്വദേശിനി 80 സമ്പർക്കം
573 വെളിയം കുടവെട്ടൂർ സ്വദേശി 10 സമ്പർക്കം
574 ശാസ്താംകോട്ട ആഞ്ഞിലിമൂട് സ്വദേശി 63 സമ്പർക്കം
575 ശാസ്താംകോട്ട കോടതി ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി 8 സമ്പർക്കം
576 ശാസ്താംകോട്ട മനക്കര സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
577 ശൂരനാട് നോർത്ത് സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
578 ശൂരനാട് നോർത്ത് സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
579 ശൂരനാട് നോർത്ത് സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
580 ശൂരനാട് സൗത്ത് തൃക്കുന്നപ്പുഴ സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ
581 കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശിനി 30 നെടുവത്തൂർ എഫ്.എച്ച്.സി യിലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
582 പവിത്രേശ്വരം ഇടവട്ടം സ്വദേശിനി 43 നെടുവത്തൂർ എഫ്.എച്ച്.സി യിലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
583 കൊല്ലം കടപ്പാക്കട സ്വദേശി 38 കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകൻ

Leave A Reply

error: Content is protected !!