കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 690 പേർക്ക് കോവിഡ്; 666 പേർക്കും സമ്പർക്കം മൂലം

കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 690 പേർക്ക് കോവിഡ്; 666 പേർക്കും സമ്പർക്കം മൂലം

കൊല്ലം: ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 690 പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന 2 പേർക്കും ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുമെത്തിയ 13 പേർക്കും സമ്പർക്കം മൂലം 666 പേർക്കും 9 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 24 ന് മരണമടഞ്ഞ കൊല്ലം കാഞ്ഞാവെളി തെക്കേചേരി ഫാത്തിമ കുഞ്ഞ് (80) ന്റെ മരണം കോവിഡ് മൂലമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 269 പേർ രോഗമുക്തി നേടി.

വിദേശത്ത് നിന്നുമെത്തിയവർ

1 മൈനാഗപ്പളളി കടപ്പ സൗത്ത് സ്വദേശി 30 വിദേശത്തു നിന്നുമെത്തി
2 ശക്തികുളങ്ങര ഫാത്തിമ ഐലന്റ് സ്വദേശി 32 വിദേശത്തു നിന്നുമെത്തി

ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമെത്തിയവർ

3 ആലപ്പാട് വലിയഴീക്കൽ സ്വദേശി 20 ഇതര സംസ്ഥാനത്തുനിന്നുമെത്തി
4 ആലപ്പാട് വലിയഴീക്കൽ സ്വദേശി 24 ഇതര സംസ്ഥാനത്തുനിന്നുമെത്തി
5 ആലപ്പാട് വലിയഴീക്കൽ സ്വദേശി 21 ഇതര സംസ്ഥാനത്തുനിന്നുമെത്തി
6 ആലപ്പാട് വലിയഴീക്കൽ സ്വദേശി 19 ഇതര സംസ്ഥാനത്തുനിന്നുമെത്തി
7 കരുനാഗപ്പളളി കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനി 36 ഇതര സംസ്ഥാനത്തുനിന്നുമെത്തി
8 കൊല്ലം കാവനാട് കുരീപ്പുഴ സ്വദേശി 30 ഇതര സംസ്ഥാനത്തുനിന്നുമെത്തി
9 കോട്ടയം സ്വദേശി 34 ഇതര സംസ്ഥാനത്തുനിന്നുമെത്തി
10 തലവൂർ നെടിയറ സ്വദേശി 23 ഇതര സംസ്ഥാനത്തുനിന്നുമെത്തി
11 പതാരം കക്കാക്കുന്ന് സ്വദേശി 23 ഇതര സംസ്ഥാനത്തുനിന്നുമെത്തി
12 പുനലൂർ മണിയാർ സ്വദേശി 29 ഇതര സംസ്ഥാനത്തുനിന്നുമെത്തി
13 പുനലൂർ മണിയാർ സ്വദേശി 40 ഇതര സംസ്ഥാനത്തുനിന്നുമെത്തി
14 പുനലൂർ മണിയാർ സ്വദേശി 39 ഇതര സംസ്ഥാനത്തുനിന്നുമെത്തി
15 ശൂരനാട് വടക്ക് ആനയടി സ്വദേശി 33 ഇതര സംസ്ഥാനത്തുനിന്നുമെത്തി
സമ്പർക്കം മൂലം രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവർ
16 അഞ്ചൽ അലയമൺ സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
17 അഞ്ചൽ ഇടമുളയ്ക്കൽ സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
18 അഞ്ചൽ ഇടമുളയ്ക്കൽ സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
19 അഞ്ചൽ ഏറം സ്വദേശി 51 സമ്പർക്കം
20 അഞ്ചൽ കരുകോൺ സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
21 അഞ്ചൽ കരുകോൺ സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
22 അഞ്ചൽ കൈതാടി സ്വദേശി 57 സമ്പർക്കം
23 അഞ്ചൽ കൈതാടി സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
24 അഞ്ചൽ കൈതാടി സ്വദേശി 18 സമ്പർക്കം
25 അയത്തിൽ അനുഗ്രഹ നഗർ സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
26 അയത്തിൽ നളന്ദ നഗർ സ്വദേശി 51 സമ്പർക്കം
27 അയത്തിൽ പുലരി നഗർ സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
28 ആദിച്ചനല്ലൂർ കൈതക്കുഴി സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
29 ആര്യങ്കാവ് റേഞ്ച് ഓഫീസ് ജം. സ്വദേശിനി 63 സമ്പർക്കം
30 ആലപ്പാട് സ്വദേശി 62 സമ്പർക്കം
31 ആലപ്പാട് സ്വദേശി 72 സമ്പർക്കം
32 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
33 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശി 61 സമ്പർക്കം
34 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശി 5 സമ്പർക്കം
35 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശി 8 സമ്പർക്കം
36 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശി 9 സമ്പർക്കം
37 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
38 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
39 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
40 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശി 10 സമ്പർക്കം
41 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
42 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
43 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
44 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
45 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
46 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
47 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശി 15 സമ്പർക്കം
48 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
49 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശി 15 സമ്പർക്കം
50 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം

51 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
52 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
53 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശിനി 4 സമ്പർക്കം
54 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
55 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
56 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
57 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
58 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
59 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
60 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
61 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
62 ആലപ്പാട് കുഴിത്തുറ സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
63 ആലപ്പാട് കുഴിത്തുറ സ്വദേശി 67 സമ്പർക്കം
64 ആലപ്പാട് കുഴിത്തുറ സ്വദേശി 17 സമ്പർക്കം
65 ആലപ്പാട് കുഴിത്തുറ സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം
66 ആലപ്പാട് കുഴിത്തുറ സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
67 ആലപ്പാട് കുഴിത്തുറ സ്വദേശി 64 സമ്പർക്കം
68 ആലപ്പാട് കുഴിത്തുറ സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
69 ആലപ്പാട് കുഴിത്തുറ സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
70 ആലപ്പാട് കുഴിത്തുറ സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
71 ആലപ്പാട് കുഴിത്തുറ സ്വദേശി 69 സമ്പർക്കം
72 ആലപ്പാട് കുഴിത്തുറ സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
73 ആലപ്പാട് ചെറിയഴീക്കൽ സ്വദേശി 18 സമ്പർക്കം
74 ആലപ്പാട് ചെറിയഴീക്കൽ സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
75 ആലപ്പാട് പണ്ടാരത്തുരുത്ത് സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
76 ആലപ്പാട് പണ്ടാരത്തുരുത്ത് സ്വദേശി 59 സമ്പർക്കം
77 ആലപ്പാട് പണ്ടാരത്തുരുത്ത് സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
78 ആലപ്പാട് പണ്ടാരത്തുരുത്ത് സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
79 ആലപ്പാട് പണ്ടാരത്തുരുത്ത് സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
80 ആലപ്പാട് പണ്ടാരത്തുരുത്ത് സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
81 ആലപ്പാട് പറയക്കടവ് സ്വദേശി 51 സമ്പർക്കം
82 ആലപ്പാട് പറയക്കടവ് സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
83 ആലപ്പാട് സ്രായിക്കാട് സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
84 ആലപ്പാട് സ്രായിക്കാട് സ്വദേശി 62 സമ്പർക്കം
85 ആലപ്പാട് സ്രായിക്കാട് സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
86 ആലപ്പാട് സ്രായിക്കാട് സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം
87 ആലപ്പാട് സ്രായിക്കാട് സ്വദേശിനി 12 സമ്പർക്കം
88 ആലപ്പാട് സ്വദേശി 18 സമ്പർക്കം
89 ആലപ്പാട് സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
90 ഇടമുളയ്ക്കൽ നീറായിക്കോട് സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
91 ഇട്ടിവ മഞ്ഞപ്പാറ സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
92 ഇട്ടിവ വയല സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
93 ഇരവിപുരം കാക്കത്തോപ്പ് സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
94 ഇരവിപുരം വടക്കുംഭാഗം സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
95 ഇളമാട് തേവന്നൂർ സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
96 ഇളമ്പളളൂർ ആശുപത്രിമുക്ക് സ്വദേശി 14 സമ്പർക്കം
97 ഇളമ്പളളൂർ ആശുപത്രിമുക്ക് സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
98 ഇളമ്പളളൂർ ആശുപത്രിമുക്ക് സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
99 ഉമ്മന്നൂർ ചെപ്ര സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
100 എഴുകോൺ അമ്പലത്തുംകാല സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം

101 എഴുകോൺ ഇരിമ്പനങ്ങാട് സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
102 എഴുകോൺ ഇരുമ്പനങ്ങാട് സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
103 എഴുകോൺ നെടുമ്പായിക്കുളം സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
104 എഴുകോൺ മങ്ങാട്ടുപൊയ്ക സ്വദേശിനി 2 സമ്പർക്കം
105 ഏരൂർ തുമ്പോട് സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
106 ഏരൂർ പാണയം സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
107 ഓച്ചിറ ചങ്ങൻകുളങ്ങര സ്വദേശി 59 സമ്പർക്കം
108 ഓച്ചിറ ചങ്ങൻകുളങ്ങര സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
109 ഓച്ചിറ സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
110 ഓടനാവട്ടം വട്ടമൺതറ സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
111 ഓയൂർ മരങ്ങാട് സ്വദേശി 3 സമ്പർക്കം
112 കടയ്ക്കൽ ഏറ്റിൻകടവ് സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
113 കടയ്ക്കൽ വടക്കേവയൽ സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
114 കടയ്ക്കൽ വാലുപച്ച സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
115 കടയ്ക്കൽ വാലുപച്ച സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
116 കടയ്ക്കൽ വാലുപച്ച സ്വദേശിനി 17 സമ്പർക്കം
117 കടയ്ക്കൽ വാലുവച്ച സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
118 കരനാഗപ്പളളി പട നോർത്ത് സ്വദേശിനി 78 സമ്പർക്കം
119 കരവാളൂർ മാത്ര സ്വദേശിനി 15 സമ്പർക്കം
120 കരവാളൂർ വെഞ്ചേമ്പ് സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
121 കരവാളൂർ വെഞ്ചേമ്പ് സ്വദേശി 1 സമ്പർക്കം
122 കരവാളൂർ വെഞ്ചേമ്പ് സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
123 കരീപ്ര ഈറ്റുവയ്ക്കോട് സ്വദേശിനി 80 സമ്പർക്കം
124 കരീപ്ര ഈറ്റുവായ്ക്കോട് സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
125 കരീപ്ര കുഴിമതിക്കാട് സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
126 കരീപ്ര കുഴിമതിക്കാട് സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
127 കരീപ്ര മുളവൂർക്കോണം സ്വദേശി 12 സമ്പർക്കം
128 കരീപ്ര മുളവൂർക്കോണം സ്വദേശി 16 സമ്പർക്കം
129 കരീപ്ര മുളവൂർക്കോണം സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
130 കരീപ്ര മൈലങ്ങോട് സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
131 കരീപ്ര ശൂരപൊയ്ക സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
132 കരീപ്ര ശൂരപൊയ്ക സ്വദേശിനി 51 സമ്പർക്കം
133 കരീപ്ര ശൂരപൊയ്ക സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
134 കരീപ്ര ശൂരപൊയ്ക സ്വദേശിനി 51 സമ്പർക്കം
135 കരീപ്ര ശൂരപൊയ്ക സ്വദേശിനി 53 സമ്പർക്കം
136 കരീപ്ര സ്വദേശി 3 സമ്പർക്കം
137 കരീപ്ര സ്വദേശി 5 സമ്പർക്കം
138 കരീപ്ര സ്വദേശി 6 സമ്പർക്കം
139 കരീപ്ര സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
140 കരീപ്ര സ്വദേശിനി 5 സമ്പർക്കം
141 കരീപ്ര സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം
142 കരുനാഗപ്പളളി കോഴിക്കോട് സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
143 കരുനാഗപ്പളളി കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
144 കരുനാഗപ്പളളി ചെക്കാലമുക്ക് സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
145 കരുനാഗപ്പളളി ഠൗൺ സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
146 കരുനാഗപ്പളളി ഠൗൺ സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
147 കരുനാഗപ്പളളി ഡിവിഷൻ 10 സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
148 കരുനാഗപ്പളളി പട നോർത്ത് സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
149 കരുനാഗപ്പളളി മരുതൂർകുളങ്ങര സ്വദേശി 63 സമ്പർക്കം
150 കരുനാഗപ്പളളി മരുതൂർകുളങ്ങര സ്വദേശി 63 സമ്പർക്കം

151 കരുനാഗപ്പളളി സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
152 കരുനാഗപ്പളളി സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
153 കല്ലുവാതുക്കൽ തെറ്റിക്കുഴി സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
154 കല്ലുവാതുക്കൽ പാരിപ്പളളി സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
155 കിഴക്കേക്കല്ലട ശിങ്കാരപ്പളളി സ്വദേശി 85 സമ്പർക്കം
156 കിഴക്കേക്കല്ലട ശിങ്കാരപ്പളളി സ്വദേശിനി 14 സമ്പർക്കം
157 കുണ്ടറ നെടുമ്പായിക്കുളം സ്വദേശിനി 68 സമ്പർക്കം
158 കുണ്ടറ സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
159 കുന്നത്തൂർ ഐവർകാല നടുവിൽ സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
160 കുന്നത്തൂർ പുത്തനമ്പലം സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
161 കുന്നത്തൂർ പുത്തനമ്പലം സ്വദേശിനി 76 സമ്പർക്കം
162 കുന്നത്തൂർ പുത്തനമ്പലം സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
163 കുന്നത്തൂർ പ്രമാടം സ്വദേശി 64 സമ്പർക്കം
164 കുന്നത്തൂർ പ്രമാടം സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
165 കുന്നത്തൂർ പ്രമാടം സ്വദേശി 2 സമ്പർക്കം
166 കുന്നത്തൂർ പ്രമാടം സ്വദേശിനി 21 സമ്പർക്കം
167 കുമ്മിൾ ഊന്നൻകല്ല് സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
168 കുളക്കട കലയപുരം പൂവറ്റൂർ കിഴക്ക് സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
169 കുളത്തൂപ്പുഴ ESM കോളനി സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
170 കുളത്തൂപ്പുഴ RPL സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
171 കുളത്തൂപ്പുഴ ആർ.പി.എൽ കോളനി സ്വദേശിനി 9 സമ്പർക്കം
172 കുളത്തൂപ്പുഴ കേളൻകാവ് സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
173 കുളത്തൂപ്പുഴ നിവാസി 26 സമ്പർക്കം
174 കുളത്തൂപ്പുഴ മാർത്താണ്ഡപുരം സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
175 കെ.എസ് പുരം ആദിനാട് സൗത്ത് സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
176 കെ.എസ് പുരം കടത്തൂർ സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
177 കെ.എസ് പുരം കാട്ടിൽക്കടവ് സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
178 കെ.എസ് പുരം കുറുങ്ങാപ്പളളി സ്വദേശി 2 സമ്പർക്കം
179 കെ.എസ് പുരം പനമൂട്ടിൽ ജം. സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
180 കെ.എസ് പുരം പുത്തൻതെരുവ് സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
181 കൊട്ടാരക്ക ആവനൂർ സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
182 കൊട്ടാരക്കര അമ്പലപ്പുറം സ്വദേശി 68 സമ്പർക്കം
183 കൊട്ടാരക്കര ഇയ്യംകുന്ന് സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
184 കൊട്ടാരക്കര നീലേശ്വരം സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
185 കൊട്ടാരക്കര നീലേശ്വരം സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
186 കൊട്ടാരക്കര പടിഞ്ഞാറെ തെരുവ് സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
187 കൊട്ടാരക്കര പടിഞ്ഞാറെ തെരുവ് സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
188 കൊട്ടാരക്കര പടിഞ്ഞാറ്റിൻകര സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
189 കൊട്ടാരക്കര പെരുങ്കുളം സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
190 കൊറ്റങ്കര കേരളപുരം സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം
191 കൊറ്റങ്കര കേരളപുരം സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
192 കൊറ്റങ്കര കേരളപുരം സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
193 കൊറ്റങ്കര കോളശ്ശേരി സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
194 കൊറ്റങ്കര മാമ്മൂട് സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
195 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
196 കൊല്ലം MRA ഗാർഡൻ സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
197 കൊല്ലം അക്കരവിള നഗർ സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
198 കൊല്ലം അഞ്ചുകല്ലുംമൂട് നളന്ദ നഗർ സ്വദേശിനി 53 സമ്പർക്കം
199 കൊല്ലം അഞ്ചുകല്ലുംമൂട് നളന്ദ നഗർ സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
200 കൊല്ലം അഞ്ചുകല്ലുംമൂട് നളന്ദ നഗർ സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം

201 കൊല്ലം അയത്തിൽ പുലരി നഗർ സ്വദേശി 4 സമ്പർക്കം
202 കൊല്ലം അയത്തിൽ പുലരി നഗർ സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
203 കൊല്ലം അയത്തിൽ സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
204 കൊല്ലം ആശ്രാമം ഉളിയക്കോവിൽ സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
205 കൊല്ലം ആശ്രാമം ഉളിയക്കോവിൽ സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
206 കൊല്ലം ആശ്രാമം ഉളിയക്കോവിൽ സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
207 കൊല്ലം ആശ്രാമം റോയൽ നഗർ സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
208 കൊല്ലം ആശ്രാമം റോയൽ നഗർ സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
209 കൊല്ലം ആശ്രാമം റോയൽ നഗർ സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
210 കൊല്ലം ആശ്രാമം റോയൽ നഗർ സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
211 കൊല്ലം ആശ്രാമം റോയൽ നഗർ സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
212 കൊല്ലം ഇക്ബാൽ നഗർ സ്വദേശി 75 സമ്പർക്കം
213 കൊല്ലം ഇരവിപുരം സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
214 കൊല്ലം ഇരവിപുരം തെക്കേനഗർ സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
215 കൊല്ലം ഇരവിപുരം പട്ടാണിതങ്ങൾ നഗർ സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം
216 കൊല്ലം ഇരവിപുരം പളളിമുക്ക് സ്വദേശി 9 സമ്പർക്കം
217 കൊല്ലം ഈസ്റ്റ് ആരാധനാ നഗർ സ്വദേശിനി 64 സമ്പർക്കം
218 കൊല്ലം ഉളിയക്കോവിൽ സ്വദേശിനി 44 സമ്പർക്കം
219 കൊല്ലം ഉളിയക്കോവിൽ വൈദ്യശാല നഗർ സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
220 കൊല്ലം ഓറിയന്റ് നഗർ സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
221 കൊല്ലം ഓലയിൽ ജയൻ നഗർ സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
222 കൊല്ലം കച്ചേരി കൈക്കുളങ്ങര വെസ്റ്റ് സ്വദേശി 68 സമ്പർക്കം
223 കൊല്ലം കടപ്പാക്കട നവജ്യോതി നഗർ സ്വദേശിനി 10 സമ്പർക്കം
224 കൊല്ലം കടപ്പാക്കട നവജ്യോതി നഗർ സ്വദേശിനി 1 സമ്പർക്കം
225 കൊല്ലം കടപ്പാക്കട നവജ്യോതി നഗർ സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
226 കൊല്ലം കടപ്പാക്കട പീപ്പിൾസ് നഗർ സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
227 കൊല്ലം കടപ്പാക്കട മാതൃകാ നഗർ സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
228 കൊല്ലം കടപ്പാക്കട വൃന്ദാവൻ നഗർ സ്വദേശിനി 6 സമ്പർക്കം
229 കൊല്ലം കടപ്പാക്കട വൃന്ദാവൻ നഗർ സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
230 കൊല്ലം കടവൂർ സ്വദേശി 51 സമ്പർക്കം
231 കൊല്ലം കന്നിമേൽചേരി സ്വദേശി 63 സമ്പർക്കം
232 കൊല്ലം കപ്പലണ്ടിമുക്ക് സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
233 കൊല്ലം കരിക്കോട് സ്വദേശി 10 സമ്പർക്കം
234 കൊല്ലം കരിക്കോട് സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം
235 കൊല്ലം കരിക്കോട് സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
236 കൊല്ലം കല്ലുംതാഴം സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
237 കൊല്ലം കാവനാട് കന്നിമേൽചേരി സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
238 കൊല്ലം കാവനാട് കുരീപ്പുഴ നേതാജി നഗർ സ്വദേശി 7 സമ്പർക്കം
239 കൊല്ലം കാവനാട് കുരീപ്പുഴ നേതാജി നഗർ സ്വദേശി 51 സമ്പർക്കം
240 കൊല്ലം കാവനാട് ശൂരംതോട് സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
241 കൊല്ലം കിളികൊല്ലൂർ സംസം നഗർ സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
242 കൊല്ലം കൊറ്റങ്കര പുന്തലത്താഴം സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
243 കൊല്ലം ചന്ദനത്തോപ്പ് ചാത്തനാംകുളം സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
244 കൊല്ലം ഠൗൺ ഹരിശ്രീ നഗർ സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
245 കൊല്ലം ഠൗൺ ഹരിശ്രീ നഗർ സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
246 കൊല്ലം ഠൗൺ ഹരിശ്രീ നഗർ സ്വദേശിനി 4 സമ്പർക്കം
247 കൊല്ലം തങ്കശ്ശേരി പുന്നത്തല സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
248 കൊല്ലം തട്ടാമല പന്ത്രണ്ടുമുറി നഗർ സ്വദേശിനി 6 സമ്പർക്കം
249 കൊല്ലം തട്ടാമല സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
250 കൊല്ലം തട്ടാമല സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം

251 കൊല്ലം തിരുമുല്ലാവാരം നേതാജി നഗർ സ്വദേശി 69 സമ്പർക്കം
252 കൊല്ലം തിരുമുല്ലാവാരം നേതാജി നഗർ സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
253 കൊല്ലം തിരുമുല്ലാവാരം നേതാജി നഗർ സ്വദേശി 9 സമ്പർക്കം
254 കൊല്ലം തിരുമുല്ലാവാരം നേതാജി നഗർ സ്വദേശി 7 സമ്പർക്കം
255 കൊല്ലം തിരുമുല്ലാവാരം നേതാജി നഗർ സ്വദേശി 3 സമ്പർക്കം
256 കൊല്ലം തിരുമുല്ലാവാരം നേതാജി നഗർ സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
257 കൊല്ലം തിരുമുല്ലവാരം സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
258 കൊല്ലം തിരുമുല്ലവാരം സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
259 കൊല്ലം തിരുമുല്ലവാരം സ്വദേശി 13 സമ്പർക്കം
260 കൊല്ലം തിരുമുല്ലവാരം സ്വദേശി 68 സമ്പർക്കം
261 കൊല്ലം തിരുമുല്ലവാരം സ്വദേശിനി 53 സമ്പർക്കം
262 കൊല്ലം തിരുമുല്ലവാരം സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
263 കൊല്ലം തിരുമുല്ലവാരം സ്വദേശിനി 54 സമ്പർക്കം
264 കൊല്ലം തിരുമുല്ലവാരം സ്വദേശിനി 18 സമ്പർക്കം
265 കൊല്ലം തിരുമുല്ലവാരം സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
266 കൊല്ലം തൃക്കടവൂർ സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
267 കൊല്ലം തെക്കേവിള കെ.ബി നഗർ സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
268 കൊല്ലം തെക്കേവിള ലക്ഷ്മി നഗർ സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
269 കൊല്ലം തെക്കേവിള ലക്ഷ്മി നഗർ സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
270 കൊല്ലം തെക്കേവിള ലക്ഷ്മി നഗർ സ്വദേശിനി 21 സമ്പർക്കം
271 കൊല്ലം തേവളളി പ്ലസന്റ് നഗർ സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
272 കൊല്ലം തേവളളി രാമവർമ്മ ക്ലബ് സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
273 കൊല്ലം ദേവി നഗർ സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
274 കൊല്ലം നിവാസി. 27 സമ്പർക്കം
275 കൊല്ലം നിവാസി. 37 സമ്പർക്കം
276 കൊല്ലം നീരാവിൽ സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
277 കൊല്ലം പട്ടത്താനം സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
278 കൊല്ലം പളളിത്തോട്ടം ഗലീലി നഗർ സ്വദേശി 2 സമ്പർക്കം
279 കൊല്ലം പളളിത്തോട്ടം ഗലീലി നഗർ സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
280 കൊല്ലം പളളിത്തോട്ടം ഗലീലി നഗർ സ്വദേശിനി 1 സമ്പർക്കം
281 കൊല്ലം പളളിത്തോട്ടം ഗലീലി നഗർ സ്വദേശിനി 80 സമ്പർക്കം
282 കൊല്ലം പളളിത്തോട്ടം ഗലീലി നഗർ സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
283 കൊല്ലം പളളിത്തോട്ടം ഗലീലി നഗർ സ്വദേശിനി 54 സമ്പർക്കം
284 കൊല്ലം പളളിമുക്ക് ഐക്യ നഗർ സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
285 കൊല്ലം പളളിമുക്ക് ഐക്യ നഗർ സ്വദേശി 68 സമ്പർക്കം
286 കൊല്ലം പളളിമുക്ക് മഹാത്മ നഗർ സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
287 കൊല്ലം പളളിമുക്ക് സ്വദേശി 13 സമ്പർക്കം
288 കൊല്ലം പളളിമുക്ക് സ്വദേശി 9 സമ്പർക്കം
289 കൊല്ലം പളളിമുക്ക് സ്വദേശിനി 44 സമ്പർക്കം
290 കൊല്ലം പഴയാറ്റിൻകുഴി സ്വദേശി 71 സമ്പർക്കം
291 കൊല്ലം പഴയാറ്റിൻകുഴി തേജസ് നഗർ സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
292 കൊല്ലം പഴയാറ്റിൻകുഴി തേജസ് നഗർ സ്വദേശി 18 സമ്പർക്കം
293 കൊല്ലം പാലത്തറ ദേവി നഗർ സ്വദേശിനി 12 സമ്പർക്കം
294 കൊല്ലം പാലത്തറ സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
295 കൊല്ലം പുതുവൽ പുരയിടം പുളളിക്കട സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
296 കൊല്ലം പുതുവൽ പുരയിടം പുളളിക്കട സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
297 കൊല്ലം പുതുവൽ പുരയിടം പുളളിക്കട സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
298 കൊല്ലം പുതുവൽ പുരയിടം പുളളിക്കട സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
299 കൊല്ലം പുതുവൽ പുരയിടം പുളളിക്കട സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
300 കൊല്ലം പുതുവൽ പുരയിടം പുളളിക്കട സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം

301 കൊല്ലം പുതുവൽ പുരയിടം പുളളിക്കട സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
302 കൊല്ലം പുതുവൽ പുരയിടം പുളളിക്കട സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
303 കൊല്ലം പുതുവൽ പുരയിടം പുളളിക്കട സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
304 കൊല്ലം പുതുവൽ പുരയിടം പുളളിക്കട സ്വദേശി 4 സമ്പർക്കം
305 കൊല്ലം പുതുവൽ പുരയിടം പുളളിക്കട സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
306 കൊല്ലം പുതുവൽ പുരയിടം പുളളിക്കട സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
307 കൊല്ലം പുതുവൽ പുരയിടം പുളളിക്കട സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
308 കൊല്ലം പുതുവൽ പുരയിടം പുളളിക്കട സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
309 കൊല്ലം പുതുവൽ പുരയിടം പുളളിക്കട സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
310 കൊല്ലം പുതുവൽ പുരയിടം പുളളിക്കട സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
311 കൊല്ലം പുതുവൽ പുരയിടം പുളളിക്കട സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
312 കൊല്ലം പുതുവൽ പുരയിടം പുളളിക്കട സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
313 കൊല്ലം പുതുവൽ പുരയിടം പുളളിക്കട സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
314 കൊല്ലം പുതുവൽ പുരയിടം പുളളിക്കട സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
315 കൊല്ലം പുതുവൽ പുരയിടം പുളളിക്കട സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
316 കൊല്ലം പുതുവൽ പുരയിടം പുളളിക്കട സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
317 കൊല്ലം പുതുവൽ പുരയിടം പുളളിക്കട സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
318 കൊല്ലം പുതുവൽ പുരയിടം പുളളിക്കട സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
319 കൊല്ലം പുതുവൽ പുരയിടം പുളളിക്കട സ്വദേശി 12 സമ്പർക്കം
320 കൊല്ലം പുതുവൽ പുരയിടം പുളളിക്കട സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
321 കൊല്ലം പുതുവൽ പുരയിടം പുളളിക്കട സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
322 കൊല്ലം പുതുവൽ പുരയിടം പുളളിക്കട സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
323 കൊല്ലം പുതുവൽ പുരയിടം പുളളിക്കട സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
324 കൊല്ലം പുതുവൽ പുരയിടം പുളളിക്കട സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
325 കൊല്ലം പുതുവൽ പുരയിടം പുളളിക്കട സ്വദേശി 2 സമ്പർക്കം
326 കൊല്ലം പുതുവൽ പുരയിടം പുളളിക്കട സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
327 കൊല്ലം പുതുവൽ പുരയിടം പുളളിക്കട സ്വദേശി 18 സമ്പർക്കം
328 കൊല്ലം പുതുവൽ പുരയിടം പുളളിക്കട സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
329 കൊല്ലം പുതുവൽ പുരയിടം പുളളിക്കട സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
330 കൊല്ലം പുതുവൽ പുരയിടം പുളളിക്കട സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
331 കൊല്ലം പുതുവൽ പുരയിടം പുളളിക്കട സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
332 കൊല്ലം പുതുവൽ പുരയിടം പുളളിക്കട സ്വദേശിനി 15 സമ്പർക്കം
333 കൊല്ലം പുതുവൽ പുരയിടം പുളളിക്കട സ്വദേശിനി 16 സമ്പർക്കം
334 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം ഗുരുദേവ നഗർ സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
335 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം ഗുരുദേവ നഗർ സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
336 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം ഗുരുദേവ നഗർ സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
337 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം പല്ലവി നഗർ സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
338 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം പല്ലവി നഗർ സ്വദേശിനി 18 സമ്പർക്കം
339 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം പല്ലവി നഗർ സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
340 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം പല്ലവി നഗർ സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
341 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം ശിവ നഗർ സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
342 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം ശിവ നഗർ സ്വദേശിനി 53 സമ്പർക്കം
343 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം സ്വദേശി 66 സമ്പർക്കം
344 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം സ്വദേശി 2 സമ്പർക്കം
345 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
346 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം സ്വദേശി 1 സമ്പർക്കം
347 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം സ്വദേശി 1 സമ്പർക്കം
348 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
349 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
350 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം

351 കൊല്ലം പുളളിക്കട സ്വദേശി 59 സമ്പർക്കം
352 കൊല്ലം പുളളിക്കട സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
353 കൊല്ലം പുളളിക്കട സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
354 കൊല്ലം പുളളിക്കട സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
355 കൊല്ലം മങ്ങാട് അറുന്നൂറ്റി മംഗലം സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
356 കൊല്ലം മങ്ങാട് ഐശ്വര്യ നഗർ സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
357 കൊല്ലം മതിലിൽ സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
358 കൊല്ലം മതിലിൽ സ്വദേശി 61 സമ്പർക്കം
359 കൊല്ലം മതിലിൽ സ്വദേശി 5 സമ്പർക്കം
360 കൊല്ലം മഹാത്മ നഗർ സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
361 കൊല്ലം മുണ്ടക്കൽ വെസ്റ്റ് നേതാജി നഗർ സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
362 കൊല്ലം മുണ്ടക്കൽ വെസ്റ്റ് സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
363 കൊല്ലം മുണ്ടയ്ക്കൽ വെസ്റ്റ് സ്വദേശി 64 സമ്പർക്കം
364 കൊല്ലം മുണ്ടയ്ക്കൽ വെസ്റ്റ് MRA നഗർ സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
365 കൊല്ലം മുണ്ടയ്ക്കൽ സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
366 കൊല്ലം മുളളുവിള സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
367 കൊല്ലം മൂതാക്കര സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
368 കൊല്ലം മൈത്രി നഗർ സ്വദേശിനി 6 സമ്പർക്കം
369 കൊല്ലം രാമൻകുളങ്ങര വാട്ടർടാങ്ക് സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
370 കൊല്ലം രാമൻകുളങ്ങര വാട്ടർടാങ്ക് സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
371 കൊല്ലം റ്റി.റ്റി.ആർ കോംപൗണ്ട് സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
372 കൊല്ലം വടക്കേവിള ആദിത്യ നഗർ സ്വദേശിനി 68 സമ്പർക്കം
373 കൊല്ലം വടക്കേവിള ആദിത്യ നഗർ സ്വദേശിനി 17 സമ്പർക്കം
374 കൊല്ലം വടക്കേവിള ആസാദ് നഗർ സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
375 കൊല്ലം വടക്കേവിള ആസാദ് നഗർ സ്വദേശി 7 സമ്പർക്കം
376 കൊല്ലം വടക്കേവിള പി.കെ നഗർ സ്വദേശിനി 18 സമ്പർക്കം
377 കൊല്ലം വളളിക്കീഴ് സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
378 കൊല്ലം വാടി കൈക്കുളങ്ങര സ്വദേശിനി 63 സമ്പർക്കം
379 കൊല്ലം വാടി വയൽപുരയിടം സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
380 കൊല്ലം വാളത്തുംഗൽ സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
381 കൊല്ലം വാളത്തുംഗൽ സ്വദേശിനി 21 സമ്പർക്കം
382 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര SJB നഗർ സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
383 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര SJV നഗർ സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
384 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര മീനത്ത്ചേരി സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
385 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര മീനത്ത്ചേരി സ്വദേശി 7 സമ്പർക്കം
386 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര മീനത്ത്ചേരി സ്വദേശി 17 സമ്പർക്കം
387 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര മീനത്ത്ചേരി സ്വദേശി 9 സമ്പർക്കം
388 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര മീനത്ത്ചേരി സ്വദേശി 12 സമ്പർക്കം
389 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര മേനാംപളളി സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
390 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര മേനാംപളളി സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം
391 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര ശിവശക്തി നഗർ സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
392 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര ശ്രീനഗർ സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
393 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
394 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
395 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശി 13 സമ്പർക്കം
396 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
397 കൊല്ലം സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
398 കൊല്ലം സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
399 കൊല്ലം സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
400 കൊല്ലം സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം

401 കൊല്ലം ഹരിശ്രീ നഗർ സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
402 ചടയമംഗലം കടനൂർ സ്വദേശിനി 93 സമ്പർക്കം
403 ചടയമംഗലം കണ്ണൻകോട് സ്വദേശിനി 76 സമ്പർക്കം
404 ചവറ സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
405 ചവറ കരിത്തുറ സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
406 ചവറ കരിത്തുറ സ്വദേശി 8 സമ്പർക്കം
407 ചവറ കരിത്തുറ സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
408 ചവറ കരിത്തുറ സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
409 ചവറ കുളങ്ങര സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
410 ചവറ കൃഷ്ണനട സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
411 ചവറ കൊട്ടുകാട് സ്വദേശി 69 സമ്പർക്കം
412 ചവറ കോവിൽത്തോട്ടം സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
413 ചവറ ചെറുശ്ശേരി ഭാഗം സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം
414 ചവറ തോട്ടിനുവടക്ക് സ്വദേശിനി 10 സമ്പർക്കം
415 ചവറ തോട്ടിനുവടക്ക് സ്വദേശിനി 15 സമ്പർക്കം
416 ചവറ തോട്ടിനുവടക്ക് സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
417 ചവറ പുതുക്കാട് സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
418 ചവറ പുതുക്കാട് സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
419 ചവറ മേക്കാട് സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
420 ചാത്തന്നൂർ ഊറാംവിള സ്വദേശി 14 സമ്പർക്കം
421 ചിറക്കര കാരംകോട് സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
422 ചിറക്കര തട്ടാർകോണം സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
423 ചിറക്കര തട്ടാർകോണം സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
424 തങ്കശ്ശേരി ബിഷപ്പ് നഗർ സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
425 തങ്കശ്ശേരി സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
426 തങ്കശ്ശേരി സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
427 തഴവ SRPM സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം
428 തഴവ ആൽത്തറമൂട് സ്വദേശി 3 സമ്പർക്കം
429 തഴവ ആൽത്തറമൂട് സ്വദേശിനി 6 സമ്പർക്കം
430 തഴവ കടത്തൂർ സ്വദേശി 7 സമ്പർക്കം
431 തഴവ കടത്തൂർ സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
432 തഴവ കടത്തൂർ സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
433 തഴവ കടത്തൂർ സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
434 തഴവ കടത്തൂർ സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
435 തഴവ കടത്തൂർ സ്വദേശി 18 സമ്പർക്കം
436 തഴവ കടത്തൂർ സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
437 തഴവ കടത്തൂർ സ്വദേശിനി 11 സമ്പർക്കം
438 തഴവ കടത്തൂർ സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
439 തഴവ കടത്തൂർ സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
440 തഴവ കടത്തൂർ സ്വദേശിനി 37 സമ്പർക്കം
441 തഴവ മനപ്പളളി സ്വദേശി 14 സമ്പർക്കം
442 തഴവ മനപ്പളളി സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
443 തഴവ മനപ്പളളി സ്വദേശി 75 സമ്പർക്കം
444 തഴവ മനപ്പളളി സ്വദേശി 85 സമ്പർക്കം
445 തഴവ മനപ്പളളി സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
446 തഴവ മനപ്പളളി സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
447 തഴവ മനപ്പളളി സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
448 തഴവ വലിയകുറ്റിപ്പുറം സ്വദേശി 10 സമ്പർക്കം
449 തഴവ വലിയകുറ്റിപ്പുറം സ്വദേശിനി 69 സമ്പർക്കം
450 തഴവ വലിയകുറ്റിപ്പുറം സ്വദേശിനി 14 സമ്പർക്കം

451 തഴവ സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
452 തഴവ സ്വദേശിനി 54 സമ്പർക്കം
453 തിരുവനന്തപുരം നിവാസി. കൊല്ലം സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
454 തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
455 തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
456 തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനി 18 സമ്പർക്കം
457 തൃക്കരുവ ഇഞ്ചവിള സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
458 തൃക്കരുവ ഇഞ്ചവിള സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
459 തൃക്കരുവ കാഞ്ഞാവെളി സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
460 തൃക്കരുവ കാഞ്ഞാവെളി സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
461 തൃക്കരുവ കാഞ്ഞാവെളി സ്വദേശിനി 4 സമ്പർക്കം
462 തൃക്കരുവ കാഞ്ഞാവെളി സ്വദേശിനി 44 സമ്പർക്കം
463 തൃക്കരുവ ഞാറയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
464 തൃക്കരുവ തെക്കേച്ചേരി സ്വദേശി 2 സമ്പർക്കം
465 തൃക്കരുവ തെക്കേച്ചേരി സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
466 തൃക്കരുവ തെക്കേച്ചേരി സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
467 തൃക്കരുവ തെക്കേച്ചേരി സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
468 തൃക്കരുവ തെക്കേച്ചേരി സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
469 തൃക്കരുവ മണലിക്കട സ്വദേശി 75 സമ്പർക്കം
470 തൃക്കരുവ മണലിക്കട സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
471 തൃക്കരുവ മണിലൂർക്കട സ്വദേശി 2 സമ്പർക്കം
472 തൃക്കരുവ വടക്കേക്കര സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
473 തൃക്കരുവ വൻമള സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
474 തൃക്കരുവ സ്വദേശിനി 10 സമ്പർക്കം
475 തൃക്കരുവ സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
476 തൃക്കരുവ സ്വദേശിനി 5 സമ്പർക്കം
477 തൃക്കോവിൽവട്ടം കണ്ണനല്ലൂർ സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
478 തൃക്കോവിൽവട്ടം കിഴവൂർ സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
479 തൃക്കോവിൽവട്ടം തട്ടാർകോണം സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
480 തൃക്കോവിൽവട്ടം മുഖത്തല സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം
481 തെക്കുംഭാഗം ദളവാപുരം സ്വദേശി 51 സമ്പർക്കം
482 തെക്കുംഭാഗം നടുവത്ത്ചേരി സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
483 തെക്കുംഭാഗം മാലിഭാഗം സ്വദേശി 80 സമ്പർക്കം
484 തെക്കുംഭാഗം മാലിഭാഗം സ്വദേശി 71 സമ്പർക്കം
485 തെക്കുംഭാഗം മാലിഭാഗം സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
486 തെക്കുംഭാഗം മുറ്റത്തുകോളനി സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
487 തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
488 തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
489 തെന്മല KIP ലേബർ കോളനി സ്വദേശിനി 70 സമ്പർക്കം
490 തേവലക്കര അരനല്ലൂർ സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
491 തേവലക്കര അരിനല്ലൂർ സ്വദേശിനി 53 സമ്പർക്കം
492 തേവലക്കര അരിനല്ലൂർ സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
493 തേവലക്കര കോയിവിള സ്വദേശി 3 സമ്പർക്കം
494 തേവലക്കര പടിഞ്ഞാറ്റക്കര സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
495 തേവളളി ജയൻ നഗർ സ്വദേശിനി 54 സമ്പർക്കം
496 തൊടിയൂർ വില്ലേജ് ജം. സ്വദേശി 1 സമ്പർക്കം
497 തൊടിയൂർ വേങ്ങറ സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
498 തൊടിയൂർ വേങ്ങറ സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
499 തൊളിക്കോട് സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
500 നിലമേൽ അഴന്താക്കുഴി സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം

501 നീണ്ടകര സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
502 നീണ്ടകര പരിമണം സ്വദേശിനി 44 സമ്പർക്കം
503 നീണ്ടകര പരിമണം സ്വദേശിനി 70 സമ്പർക്കം
504 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 68 സമ്പർക്കം
505 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
506 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
507 നീണ്ടകര സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
508 നീണ്ടകര സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
509 നീണ്ടകര സ്വദേശിനി 51 സമ്പർക്കം
510 നെടുമ്പന നല്ലില സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
511 നെടുമ്പന പഴങ്ങാലം സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
512 പടിഞ്ഞാറേ കല്ലട കണത്താർകുന്നം സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
513 പട്ടാഴി ഞാറക്കാട് സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
514 പത്തനാപുരം നിവാസി. 58 സമ്പർക്കം
515 പത്തനാപുരം പതിരാക്കൽ സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
516 പത്തനാപുരം മാഞ്ചല്ലൂർ സ്വദേശി 63 സമ്പർക്കം
517 പത്തനാപുരം മാഞ്ചല്ലൂർ സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
518 പനയം അമ്പഴവയൽ സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
519 പനയം അമ്പഴവയൽ സ്വദേശി 7 സമ്പർക്കം
520 പനയം ചിറ്റയം സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
521 പനയം പാമ്പളളിൽ സ്വദേശിനി 80 സമ്പർക്കം
522 പനയം പെരിനാട് സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
523 പനയം പെരുമൺ സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
524 പന്മന ആക്കൽ സ്വദേശി 69 സമ്പർക്കം
525 പന്മന പയ്യലക്കാവ് സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
526 പന്മന പൊന്മന സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
527 പന്മന പൊന്മന സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
528 പന്മന മനയിൽ സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
529 പന്മന മനയിൽ സ്വദേശി 10 സമ്പർക്കം
530 പന്മന മനയിൽ സ്വദേശി 6 സമ്പർക്കം
531 പന്മന മാവേലി സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
532 പന്മന മുല്ലശ്ശേരി സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
533 പന്മന മേക്കാട് സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം
534 പന്മന മേക്കാട് സ്വദേശിനി 59 സമ്പർക്കം
535 പന്മന വടക്കുംതല സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
536 പന്മന വേട്ടമുക്ക് സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
537 പന്മന വേട്ടമുക്ക് സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
538 പന്മന വേട്ടമുക്ക് സ്വദേശി 6 സമ്പർക്കം
539 പന്മന വേട്ടമുക്ക് സ്വദേശി 1 സമ്പർക്കം
540 പന്മന സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
541 പന്മന സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
542 പന്മന സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
543 പന്മന സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
544 പന്മന സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
545 പരവൂർ കുറുമണ്ടൽ സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
546 പരവൂർ കുറുമണ്ടൽ സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
547 പരവൂർ നെടുങ്ങോലം സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
548 പരവൂർ സ്വദേശിനി 44 സമ്പർക്കം
549 പളളിശ്ശേരിക്കൽ സ്വദേശി 64 സമ്പർക്കം
550 പവിത്രേശ്വരം കരിമ്പിൻപുഴ സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം

551 പവിത്രേശ്വരം പുത്തൂർ സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
552 പവിത്രേശ്വരം പുത്തൂർ സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
553 പിറവന്തൂർ വന്മല സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
554 പുത്തൂർ മൈലംകുളം സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
555 പുനലൂർ കാട്ടാമ്പളളി സ്വദേശിനി 62 സമ്പർക്കം
556 പുനലൂർ പത്തേക്കർ സ്വദേശിനി 7 സമ്പർക്കം
557 പുനലൂർ പത്തേക്കർ സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
558 പുനലൂർ പത്തേക്കർ സ്വദേശിനി 13 സമ്പർക്കം
559 പുനലൂർ പറവട്ടം സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
560 പുനലൂർ പേപ്പർ മിൽസ് സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
561 പുനലൂർ പേപ്പർ മിൽസ് സ്വദേശിനി 44 സമ്പർക്കം
562 പുനലൂർ പേപ്പർ മിൽസ് സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
563 പുനലൂർ സ്വദേശി 18 സമ്പർക്കം
564 പൂതക്കുളം ചരിപ്പുറം സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
565 പൂയപ്പളളി തച്ചോണം സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
566 പൂയപ്പളളി തെയ്യക്കോട് സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
567 പൂയപ്പളളി പയ്യക്കോട് സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
568 പൂയപ്പളളി സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
569 പെരിനാട് ഇടവട്ടം സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
570 പെരിനാട് ഇടവട്ടം സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
571 പെരിനാട് ഇടവട്ടം സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
572 പെരിനാട് ഇടവട്ടം സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
573 പെരിനാട് ഇടവട്ടം സ്വദേശിനി 2 സമ്പർക്കം
574 പെരിനാട് ഇടവട്ടം സ്വദേശിനി 4 സമ്പർക്കം
575 പെരിനാട് ഇടവട്ടം സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
576 പെരിനാട് ഇടവട്ടം സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
577 പെരിനാട് ഇടവട്ടം സ്വദേശിനി 51 സമ്പർക്കം
578 പെരിനാട് കുഴിയം സൗത്ത് സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
579 പെരിനാട് കുഴിയം സൗത്ത് സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം
580 പെരിനാട് കേരളപുരം സ്വദേശി 12 സമ്പർക്കം
581 പെരിനാട് കേരളപുരം സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
582 പെരിനാട് കേരളപുരം സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
583 പെരിനാട് കേരളപുരം സ്വദേശി 2 സമ്പർക്കം
584 പെരിനാട് കേരളപുരം സ്വദേശി 8 സമ്പർക്കം
585 പെരിനാട് കേരളപുരം സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
586 പെരിനാട് കേരളപുരം സ്വദേശി 59 സമ്പർക്കം
587 പെരിനാട് കേരളപുരം സ്വദേശിനി 3 സമ്പർക്കം
588 പെരിനാട് ചന്ദനത്തോപ്പ് സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
589 പെരിനാട് ചെമ്മക്കാട് സ്വദേശി 68 സമ്പർക്കം
590 പെരിനാട് ചെമ്മക്കാട് സ്വദേശിനി 59 സമ്പർക്കം
591 പെരിനാട് നാന്ദിരിക്കൽ സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
592 പെരിനാട് റോഡുവിള സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
593 പെരിനാട് വെളളിമൺ ഇടവട്ടം സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
594 പേരയം പടപ്പക്കര സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
595 പേരയം പടപ്പക്കര സ്വദേശി 18 സമ്പർക്കം
596 പേരയം പടപ്പക്കര സ്വദേശി 16 സമ്പർക്കം
597 പേരയം പടപ്പക്കര സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
598 പേരയം മുളവന സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
599 പോരുവഴി കമ്പലടി സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
600 പോരുവഴി കമ്പലടി സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം

601 ഭരണിക്കാവ് ജം. നിവാസി 25 സമ്പർക്കം
602 മണ്ണൂർ സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
603 മയ്യനാട് ഉമയനല്ലൂർ വടക്കുംകര സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
604 മയ്യനാട് കൊട്ടിയം പറക്കുളം സ്വദേശി 18 സമ്പർക്കം
605 മയ്യനാട് ധവളക്കുഴി സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
606 മയ്യനാട് പീടികമുക്ക് സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
607 മയ്യനാട് പുലിച്ചിറ സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
608 മയ്യനാട് സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
609 മേലില കരിക്കം സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം
610 മേലില ചെങ്ങമനാട് സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
611 മൈനാഗപ്പളളി വേങ്ങ സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
612 മൈനാഗപ്പളളി വേങ്ങ സ്വദേശി 2 സമ്പർക്കം
613 മൈനാഗപ്പളളി വേങ്ങ സ്വദേശി 15 സമ്പർക്കം
614 മൈനാഗപ്പളളി വേങ്ങ സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
615 മൈനാഗപ്പളളി വേങ്ങ സ്വദേശി 57 സമ്പർക്കം
616 മൈനാഗപ്പളളി വേങ്ങ സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
617 മൈനാഗപ്പളളി വേങ്ങ സ്വദേശി 4 സമ്പർക്കം
618 മൈനാഗപ്പളളി വേങ്ങ സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
619 മൈനാഗപ്പളളി വേങ്ങ സ്വദേശി 2 സമ്പർക്കം
620 മൈനാഗപ്പളളി വേങ്ങ സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
621 മൈനാഗപ്പളളി വേങ്ങ സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
622 മൈനാഗപ്പളളി വേങ്ങ സ്വദേശി 62 സമ്പർക്കം
623 മൈനാഗപ്പളളി വേങ്ങ സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
624 മൈനാഗപ്പളളി വേങ്ങ സ്വദേശിനി 3 സമ്പർക്കം
625 മൈനാഗപ്പളളി വേങ്ങ സ്വദേശിനി 7 സമ്പർക്കം
626 മൈനാഗപ്പളളി വേങ്ങ സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
627 മൈനാഗപ്പളളി സൗത്ത് സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
628 മൈനാഗപ്പളളി സ്വദേശി 2 സമ്പർക്കം
629 മൈലം കോട്ടാത്തല സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
630 മൈലം കോട്ടാത്തല സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
631 മൈലം കോട്ടാത്തല സ്വദേശി 69 സമ്പർക്കം
632 മൈലം സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
633 മൈലം സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
634 മൈലം സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
635 വടക്കേവിള ആക്കരവിള നഗർ സ്വദേശി 67 സമ്പർക്കം
636 വിളക്കുടി ഇളമ്പൽ സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
637 വിളക്കുടി ഇളമ്പൽ സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
638 വിളക്കുടി മഞ്ഞമൺകാല സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
639 വെട്ടിക്കവല പനവേലി സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
640 വെളിനല്ലൂർ അമ്പലംകുന്ന് സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
641 വെളിനല്ലൂർ അമ്പലംകുന്ന് സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
642 വെളിനല്ലൂർ ഉഗ്രംകുന്ന് സ്വദേശിനി 44 സമ്പർക്കം
643 വെളിനല്ലൂർ ഉഗ്രംകുന്ന് സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
644 വെളിനല്ലൂർ ഓയൂർ സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
645 വെളിനല്ലൂർ ഓയൂർ സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
646 വെളിനല്ലൂർ ഓയൂർ സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
647 വെളിനല്ലൂർ ഓയൂർ സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
648 വെളിനല്ലൂർ ഓയൂർ സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
649 വെളിനല്ലൂർ ചുങ്കത്തറ സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
650 വെളിനല്ലൂർ സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം

651 വെളിയം ആരൂർക്കോണം സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
652 വെളിയം വെസ്റ്റ് സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
653 ശാസ്താംകോട്ട തുരുത്തിക്കര സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
654 ശാസ്താംകോട്ട പനപ്പെട്ടി സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
655 ശാസ്താംകോട്ട മനക്കര സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
656 ശാസ്താംകോട്ട മുതുപിലക്കാട് സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
657 ശാസ്താംകോട്ട മുതുപിലക്കാട് സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
658 ശാസ്താംകോട്ട മുതുപിലക്കാട് സ്വദേശി 18 സമ്പർക്കം
659 ശാസ്താംകോട്ട മുതുപിലക്കാട് സ്വദേശി 64 സമ്പർക്കം
660 ശാസ്താംകോട്ട രാജഗിരി സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
661 ശൂരനാട് തെക്ക് കിടങ്ങയം കന്നിമേൽ സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
662 ശൂരനാട് തെക്ക് വായനശാലമുക്ക് സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
663 ശൂരനാട് നോർത്ത് കണ്ണമം സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
664 ശൂരനാട് നോർത്ത് തെക്കേമുറി സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
665 ശൂരനാട് നോർത്ത് തെക്കേമുറി സ്വദേശി 7 സമ്പർക്കം
666 ശൂരനാട് നോർത്ത് തെക്കേമുറി സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
667 ശൂരനാട് നോർത്ത് തെക്കേമുറി സ്വദേശി 12 സമ്പർക്കം
668 ശൂരനാട് നോർത്ത് തെക്കേമുറി സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
669 ശൂരനാട് നോർത്ത് തെക്കേമുറി സ്വദേശി 78 സമ്പർക്കം
670 ശൂരനാട് നോർത്ത് തെക്കേമുറി സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
671 ശൂരനാട് നോർത്ത് തെക്കേമുറി സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
672 ശൂരനാട് നോർത്ത് തെക്കേമുറി സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
673 ശൂരനാട് നോർത്ത് തെക്കേമുറി സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
674 ശൂരനാട് നോർത്ത് തെക്കേമുറി സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
675 ശൂരനാട് നോർത്ത് തെക്കേമുറി സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
676 ശൂരനാട് നോർത്ത് തെക്കേമുറി സ്വദേശിനി 72 സമ്പർക്കം
677 ശൂരനാട് നോർത്ത് നടുവിലമുറി സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
678 ശൂരനാട് വടക്ക് ആനയടി സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
679 ശൂരനാട് വടക്ക് തെക്കേമുറി സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
680 ശൂരനാട് സൗത്ത് തൃക്കുന്നപ്പുഴ സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
681 ശൂരനാട് സൗത്ത് പതാരം സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ
682 എഴുകോൺ പോച്ചൻകോണം സ്വദേശിനി 29 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക. കൊല്ലം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക
683 കൊല്ലം ഉളിയക്കോവിൽ സ്വദേശിനി 30 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക. കൊല്ലം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക.
684 കൊല്ലം തൃക്കടവൂർ സ്വദേശിനി 30 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക. കൊല്ലം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക
685 ചവറ കുളങ്ങര സ്വദേശി 30 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകൻ. കൊല്ലം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകൻ
686 തലവൂർ അമ്പലനിരപ്പ് സ്വദേശിനി 29 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക. വിളക്കുടി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക.
687 തലവൂർ നടുത്തേരി സ്വദേശിനി 26 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക. കൊല്ലം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക
688 പവിത്രേശ്വരം കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനി 30 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക. കൊല്ലം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക
689 പവിത്രേശ്വരം തടത്തിൽ സ്വദേശിനി 30 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക. കൊല്ലം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക.
690 പവിത്രേശ്വരം പുത്തൂർ സ്വദേശി 58 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകൻ. കുളക്കട സ്വകാര്യ ലാബിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകൻ

Leave A Reply

error: Content is protected !!