കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 440 പേർക്ക് കോവിഡ്; 436 പേർക്കും സമ്പർക്കം മൂലം

കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 440 പേർക്ക് കോവിഡ്; 436 പേർക്കും സമ്പർക്കം മൂലം

കൊല്ലം: ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 440 പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമെത്തിയ 3 പേർക്കും, സമ്പർക്കം മൂലം 436 പേർക്കും, ഒര് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകയ്ക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 195 പേർ രോഗമുക്തി നേടി.

ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമെത്തിയവർ

1 ഓച്ചിറ വലിയകുളങ്ങര സ്വദേശി 50 ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നുമെത്തി
2 ഓച്ചിറ വലിയകുളങ്ങര സ്വദേശിനി 39 ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നുമെത്തി
3 നിലമേൽ കൊടിക്കോണം സ്വദേശി 33 കർണ്ണാടകയിൽ നിന്നുമെത്തി

സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ

4 അലയമൺ തൈക്കാവ് മുക്ക് സ്വദേശി 3 സമ്പർക്കം
5 അലയമൺ തൈക്കാവ് മുക്ക് സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
6 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
7 ആലപ്പാട് പണ്ടാരതുരുത്ത് സ്വദേശി 1 സമ്പർക്കം
8 ആലപ്പാട് പണ്ടാരതുരുത്ത് സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
9 ആലപ്പാട് പണ്ടാരതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 5 സമ്പർക്കം
10 ആലപ്പാട് പണ്ടാരതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
11 ആലപ്പാട് അഴീക്കൽ സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
12 ആലപ്പാട് കുഴിത്തുറ സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
13 ആലപ്പാട് ചെറിയഴീക്കൽ സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
14 ആലപ്പാട് ചെറിയഴീക്കൽ സ്വദേശി 66 സമ്പർക്കം
15 ആലപ്പാട് ചെറിയഴീക്കൽ സ്വദേശിനി 2 സമ്പർക്കം
16 ആലപ്പാട് ചെറിയഴീക്കൽ സ്വദേശിനി 62 സമ്പർക്കം
17 ആലപ്പാട് ചെറിയഴീക്കൽ സ്വദേശിനി 62 സമ്പർക്കം
18 ആലപ്പാട് പണ്ടാരതുരുത്ത് സ്വദേശി 5 സമ്പർക്കം
19 ആലപ്പാട് പണ്ടാരതുരുത്ത് സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
20 ആലപ്പാട് പണ്ടാരതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
21 ആലപ്പാട് പണ്ടാരതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 67 സമ്പർക്കം
22 ആലപ്പാട് പണ്ടാരതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 10 സമ്പർക്കം
23 ആലപ്പാട് സ്രായിക്കാട് സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
24 ആലപ്പാട് സ്രായിക്കാട് സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം

25 ആലപ്പാട് സ്രായിക്കാട് സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
26 ആലപ്പാട് സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
27 ആലപ്പുഴ സ്വദേശിനി 14 സമ്പർക്കം
28 ഇടമുളയ്ക്കൽ അറയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി 37 സമ്പർക്കം
29 ഇടമുളയ്ക്കൽ ആയൂർ സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
30 ഇടമുളയ്ക്കൽ വേളൂർഭാഗം സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
31 ഇളമ്പള്ളൂർ കേരളപുരം സ്വദേശി 8 സമ്പർക്കം
32 ഇളമ്പള്ളൂർ കേരളപുരം സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
33 ഇളമ്പള്ളൂർ ആലുംമൂട് സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
34 ഇളമ്പള്ളൂർ ആലുംമൂട് സ്വദേശിനി 59 സമ്പർക്കം
35 ഇളമ്പള്ളൂർ കേരളപുരം സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
36 ഇളമ്പള്ളൂർ പെരുമ്പുഴ സ്വദേശിനി 37 സമ്പർക്കം
37 ഇളമ്പള്ളൂർ റേഡിയോ ജംഗ്ഷൻ നിവാസി (ആലപ്പുഴ സ്വദേശി) 49 സമ്പർക്കം
38 ഇളമ്പള്ളൂർ റേഡിയോ ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
39 ഈസ്റ്റ് കല്ലട ഉപ്പൂട് സ്വദേശി 87 സമ്പർക്കം
40 ഈസ്റ്റ് കല്ലട സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
41 ഉമ്മന്നൂർ വയ്ക്കൽ സ്വദേശി 62 സമ്പർക്കം
42 ഉമ്മന്നൂർ വയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി 51 സമ്പർക്കം
43 എഴുകോൺ ESIC ആശുപത്രി സമീപം സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
44 എഴുകോൺ ആറുമുറിക്കട സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
45 എഴുകോൺ ആറുമുറിക്കട സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
46 എഴുകോൺ ആറുമുറിക്കട സ്വദേശിനി 44 സമ്പർക്കം
47 എഴുകോൺ പുതുശ്ശേരിക്കോണം സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
48 എഴുകോൺ പുതുശ്ശേരിക്കോണം സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
49 ഏരൂർ മണലിൽപച്ച സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം
50 ഏരൂർ വിളക്കുപാറ സ്വദേശിനി 53 സമ്പർക്കം

51 ഏരൂർ വിളക്കുപാറ സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
52 ഏരൂർ വിളക്കുപാറ സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
53 ഓച്ചിറ കൊച്ചംപള്ളി സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
54 ഓച്ചിറ മഠത്തിൽകാരായ്മ സ്വദേശിനി 54 സമ്പർക്കം
55 കടയ്ക്കൽ മേലെ പന്തളമുക്ക് സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
56 കടയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി 51 സമ്പർക്കം
57 കരവാളൂർ ഞാറയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
58 കരവാളൂർ മാത്ര സ്വദേശി 73 സമ്പർക്കം
59 കരവാളൂർ വാഴവിള സ്വദേശിനി 75 സമ്പർക്കം
60 കരവാളൂർ വാഴവിള സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
61 കരവാളൂർ വെഞ്ചേമ്പ് സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
62 കരവാളൂർ വെഞ്ചേമ്പ് സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
63 കരീപ്ര വാക്കനാട് സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
64 കരുനാഗപ്പളളി നമ്പരുവികാല സ്വദേശി 75 സമ്പർക്കം
65 കരുനാഗപ്പളളി നമ്പരുവികാല സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
66 കരുനാഗപ്പളളി നമ്പരുവികാല സ്വദേശിനി 71 സമ്പർക്കം
67 കരുനാഗപ്പളളി സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
68 കരുനാഗപ്പള്ളി പട. നോർത്ത് സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
69 കരുനാഗപ്പള്ളി പട. നോർത്ത് സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
70 കരുനാഗപ്പള്ളി പട. നോർത്ത് സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
71 കരുനാഗപ്പള്ളി മരു. സൗത്ത് സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
72 കരുനാഗപ്പള്ളി മരു. സൗത്ത് സ്വദേശി 17 സമ്പർക്കം
73 കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
74 കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
75 കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
76 കല്ലുവാതുക്കൽ പാരിപ്പള്ളി ചാവർക്കോട് സ്വദേശിനി 15 സമ്പർക്കം
77 കല്ലുവാതുക്കൽ പാരിപ്പള്ളി ചാവർക്കോട് സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
78 കല്ലുവാതുക്കൽ പാരിപ്പള്ളി സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
79 കല്ലുവാതുക്കൽ വിലവൂർകോണം സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
80 കുണ്ടറ ആൽത്തറമുകൾ സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
81 കുണ്ടറ ആൽത്തറമുകൾ സ്വദേശിനി 12 സമ്പർക്കം
82 കുണ്ടറ ആൽത്തറമുകൾ സ്വദേശിനി 12 സമ്പർക്കം
83 കുണ്ടറ ആൽത്തറമുകൾ സ്വദേശിനി 18 സമ്പർക്കം
84 കുണ്ടറ മുക്കട സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
85 കുണ്ടറ മുളവന പള്ളിക്കൽ മുക്ക് സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
86 കുന്നത്തൂർ ആഫീസ് മുക്ക് സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
87 കുമ്മിൾ കൊണ്ടോടി സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
88 കുമ്മിൾ തച്ചംകോണം സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
89 കുമ്മിൾ മുക്കുന്നം സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
90 കുമ്മിൾ വാലുപച്ച സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
91 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് നോർത്ത് സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
92 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് നോർത്ത് സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
93 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് നോർത്ത് സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
94 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് നോർത്ത് സ്വദേശിനി 76 സമ്പർക്കം
95 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് നോർത്ത് സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
96 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് നോർത്ത് സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
97 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സൗത്ത് സ്വദേശി 16 സമ്പർക്കം
98 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സൗത്ത് സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
99 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സൗത്ത് സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
100 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സൗത്ത് സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം

101 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സൗത്ത് സ്വദേശിനി 5 സമ്പർക്കം
102 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സൗത്ത് സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
103 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സൗത്ത് സ്വദേശിനി 13 സമ്പർക്കം
104 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സൗത്ത് സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
105 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സൗത്ത് സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം
106 കുലശേഖരപുരം കടത്തൂർ സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
107 കുലശേഖരപുരം കടത്തൂർ സ്വദേശി 66 സമ്പർക്കം
108 കുലശേഖരപുരം കടത്തൂർ സ്വദേശി 17 സമ്പർക്കം
109 കുലശേഖരപുരം കടത്തൂർ സ്വദേശിനി 44 സമ്പർക്കം
110 കുലശേഖരപുരം കടത്തൂർ സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
111 കുലശേഖരപുരം കാട്ടിൽക്കടവ് സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
112 കുലശേഖരപുരം കൊച്ചാലുംമൂട് സ്വദേശിനി 6 സമ്പർക്കം
113 കുളക്കട കളത്തട്ട് ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
114 കുളക്കട പൂവറ്റൂർ സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
115 കുളക്കട പൈനുമ്മൂട് സ്വദേശിനി 16 സമ്പർക്കം
116 കുളക്കട ലക്ഷംവീട് സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
117 കുളക്കട സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
118 കൊട്ടാരക്കര ഇ.റ്റി.സി സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം
119 കൊട്ടാരക്കര പുലമൺ സ്വദേശിനി 80 സമ്പർക്കം
120 കൊറ്റങ്കര കുറ്റിച്ചിറ സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം

121 കൊറ്റങ്കര തട്ടാർകോണം സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
122 കൊല്ല മുണ്ടയ്ക്കൽ ഈസ്റ്റ് സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
123 കൊല്ലം ഇരവിപുരം കാക്കത്തോപ്പ് സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
124 കൊല്ലം കാവനാട് പൂവൻപുഴ സ്വദേശി 17 സമ്പർക്കം
125 കൊല്ലം കാവനാട് പൂവൻപുഴ സ്വദേശി 16 സമ്പർക്കം
126 കൊല്ലം കാവനാട് വള്ളിക്കീഴ് സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
127 കൊല്ലം അയത്തിൽ ഉല്ലാസ് നഗർ സ്വദേശി 1 സമ്പർക്കം
128 കൊല്ലം അയത്തിൽ ഉല്ലാസ് നഗർ സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
129 കൊല്ലം അയത്തിൽ ഉല്ലാസ് നഗർ സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
130 കൊല്ലം അയത്തിൽ ഉല്ലാസ് നഗർ സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
131 കൊല്ലം അയത്തിൽ ഉല്ലാസ് നഗർ സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
132 കൊല്ലം അയത്തിൽ ഉല്ലാസ് നഗർ സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
133 കൊല്ലം അയത്തിൽ നളന്ദ നഗർ സ്വദേശിനി 7 സമ്പർക്കം
134 കൊല്ലം അയത്തിൽ നേതാജി നഗർ സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
135 കൊല്ലം അയത്തിൽ സൂര്യ നഗർ സ്വദേശിനി 61 സമ്പർക്കം
136 കൊല്ലം അയത്തിൽ സൂര്യ നഗർ സ്വദേശിനി 11 സമ്പർക്കം
137 കൊല്ലം ആശ്രാമം സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
138 കൊല്ലം ഇരവിപുരം കാക്കതോപ്പ് സ്വദേശിനി 90 സമ്പർക്കം
139 കൊല്ലം ഇരവിപുരം ജോസഫ് നഗർ സ്വദേശിനി 75 സമ്പർക്കം
140 കൊല്ലം ഇരവിപുരം തെക്കുംഭാഗം ഐശ്വര്യ നഗർ സ്വദേശി 9 സമ്പർക്കം
141 കൊല്ലം ഇരവിപുരം തെക്കുംഭാഗം ഐശ്വര്യ നഗർ സ്വദേശിനി 9 സമ്പർക്കം
142 കൊല്ലം ഇരവിപുരം തെക്കുംഭാഗം ഐശ്വര്യ നഗർ സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
143 കൊല്ലം ഉളിയക്കോവിൽ ആരാധന നഗർ സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
144 കൊല്ലം ഉളിയക്കോവിൽ സജീവ് നഗർ സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
145 കൊല്ലം എസ്.എൻ പബ്ളിക് സ്കൂളിന് സമിപം പെരുംകുളം നഗർ സ്വദേശി 2 സമ്പർക്കം

146 കൊല്ലം കച്ചേരി സ്വദേശിനി 37 സമ്പർക്കം
147 കൊല്ലം കടപ്പാക്കട NTV നഗർ സ്വദേശി 9 സമ്പർക്കം
148 കൊല്ലം കടപ്പാക്കട NTV നഗർ സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
149 കൊല്ലം കടപ്പാക്കട സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
150 കൊല്ലം കടവൂർ സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
151 കൊല്ലം കരിക്കോട് സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
152 കൊല്ലം കരിക്കോട് കുരുതികാമൻ നഗർ സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
153 കൊല്ലം കരിക്കോട് കുരുതികാമൻ നഗർ സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
154 കൊല്ലം കല്ലുംതാഴം സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
155 കൊല്ലം കാവനാട് കന്നിമേൽചേരി സ്വദേശി 84 സമ്പർക്കം
156 കൊല്ലം കാവനാട് കന്നിമേൽചേരി സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
157 കൊല്ലം കാവനാട് കന്നിമേൽചേരി സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
158 കൊല്ലം കാവനാട് കന്നിമേൽചേരി സ്വദേശിനി 75 സമ്പർക്കം
159 കൊല്ലം കാവനാട് കന്നിമേൽചേരി സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
160 കൊല്ലം കാവനാട് കുരീപ്പുഴ സ്വദേശി 63 സമ്പർക്കം
161 കൊല്ലം കാവനാട് കുരീപ്പുഴ സ്വദേശിനി 10 സമ്പർക്കം
162 കൊല്ലം കാവനാട് കുരീപ്പുഴ സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
163 കൊല്ലം കാവനാട് കുരീപ്പുഴ സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
164 കൊല്ലം കാവനാട് കുരീപ്പുഴ അക്ഷര നഗർ സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
165 കൊല്ലം കാവനാട് കുരീപ്പുഴ സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
166 കൊല്ലം കാവനാട് സ്വദേശി 2 സമ്പർക്കം
167 കൊല്ലം കാവനാട് സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
168 കൊല്ലം കാവനാട് സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
169 കൊല്ലം കിളികൊല്ലൂർ കൈരളി നഗർ സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
170 കൊല്ലം കിളികൊല്ലൂർ സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം

171 കൊല്ലം കിളികൊല്ലൂർ സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
172 കൊല്ലം കൂട്ടിക്കട ഗ്രീൻ നഗർ സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
173 കൊല്ലം കൂട്ടിക്കട സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
174 കൊല്ലം കൂട്ടിക്കട സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
175 കൊല്ലം ജോനകപ്പുറം മുസ്ലീം കോളനി സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
176 കൊല്ലം ഠൗൺ അതിർത്തി വൃന്ദാവൻ നഗർ സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
177 കൊല്ലം തങ്കശ്ശേരി കാവൽ ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശിനി 62 സമ്പർക്കം
178 കൊല്ലം തങ്കശ്ശേരി സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
179 കൊല്ലം തട്ടാമല ഒരുമ നഗർ സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
180 കൊല്ലം തട്ടാമല പഴയാറ്റിൻകുഴി സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
181 കൊല്ലം താമരക്കുളം സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
182 കൊല്ലം താമരക്കുളം സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
183 കൊല്ലം തിരുമുല്ലവാരം TRA നഗർ സ്വദേശി 14 സമ്പർക്കം
184 കൊല്ലം തിരുമുല്ലവാരം സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
185 കൊല്ലം തൃക്കടവൂർ കുരീപ്പുഴ സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
186 കൊല്ലം തൃക്കടവൂർ മുരുന്തൽ സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
187 കൊല്ലം ത്രിവേണി ജംഗ്ഷൻ ഹൈദരാലി നഗർ സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
188 കൊല്ലം നളന്ദ നഗർ സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
189 കൊല്ലം പട്ടത്താനം മൈലാടുംകുന്ന് ശ്രീനഗർ സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
190 കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം ഗലിലിയ നഗർ സ്വദേശിനി 21 സമ്പർക്കം
191 കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം സെഞ്ച്വറി നഗർ സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
192 കൊല്ലം പള്ളിമുക്ക് KTN നഗർ സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
193 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം ഉല്ലാസ് നഗർ സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
194 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം നഗർ സ്വദേശി 8 സമ്പർക്കം
195 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം നഗർ സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
196 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം നഗർ സ്വദേശിനി 51 സമ്പർക്കം
197 കൊല്ലം പോളയത്തോട് സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
198 കൊല്ലം മങ്ങാട് കണ്ടച്ചിറ സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
199 കൊല്ലം മങ്ങാട് സ്വദേശി 18 സമ്പർക്കം
200 കൊല്ലം മതിലിൽ സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം

201 കൊല്ലം മതിലിൽ സ്വദേശിനി 17 സമ്പർക്കം
202 കൊല്ലം മതിലിൽ സ്വദേശിനി 44 സമ്പർക്കം
203 കൊല്ലം മരുത്തടി ഒഴുക്കുതോട് സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
204 കൊല്ലം മരുത്തടി ഒഴുക്കുതോട് സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
205 കൊല്ലം മരുത്തടി ഒഴുക്കുതോട് സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
206 കൊല്ലം മരുത്തടി ഒഴുക്കുതോട് സ്വദേശിനി 75 സമ്പർക്കം
207 കൊല്ലം മരുത്തടി കന്നിമേൽ സ്വദേശിനി 13 സമ്പർക്കം
208 കൊല്ലം മരുത്തടി സ്വദേശി 16 സമ്പർക്കം
209 കൊല്ലം മരുത്തടി സ്വദേശിനി 15 സമ്പർക്കം
210 കൊല്ലം മുരുന്തൽ സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
211 കൊല്ലം രാമൻകുളങ്ങര സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
212 കൊല്ലം രാമൻകുളങ്ങര സ്വദേശി 13 സമ്പർക്കം
213 കൊല്ലം രാമൻകുളങ്ങര സ്വദേശി 66 സമ്പർക്കം
214 കൊല്ലം വടക്കേവിള SNG നഗർ സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
215 കൊല്ലം വടക്കേവിള ക്രെസന്റ് നഗർ സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
216 കൊല്ലം വടക്കേവിള സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
217 കൊല്ലം വടയാറ്റുകോട്ട സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
218 കൊല്ലം വള്ളിക്കീഴ് സ്വദേശിനി 4 സമ്പർക്കം
219 കൊല്ലം വള്ളിക്കീഴ് സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
220 കൊല്ലം വാളത്തുംഗൽ ചെറുവയൽ സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
221 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
222 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
223 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശിനി 15 സമ്പർക്കം
224 കൊല്ലം ശാസ്ത്രി ജംഗ്ഷൻ ശാസ്ത്രി നഗർ സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
225 കൊല്ലം സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം

226 ക്ലാപ്പന വരവിള സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
227 ക്ലാപ്പന വരവിള സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
228 ചടയമംഗലം വലിയപാറശ്ശേരി കോളനി സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
229 ചടയമംഗലം പുങ്കോട് സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
230 ചവറ ഇടപ്പള്ളിക്കോട്ട സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
231 ചവറ കോട്ടയ്ക്കകം സ്വദേശി 63 സമ്പർക്കം
232 ചവറ കോട്ടയ്ക്കകം സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
233 ചവറ പട്ടത്താനം മുകുന്ദപുരം സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
234 ചാത്തന്നൂർ ഇടനാട് സ്വദേശിനി 2 സമ്പർക്കം
235 ചാത്തന്നൂർ ഇത്തിക്കര സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
236 ചിതറ വളവ്പച്ച സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
237 ചിതറ വെങ്കോട് സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
238 ചിറക്കര ചിറക്കര താഴം സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
239 ചിറക്കര നെടുങ്ങോലം സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
240 തലവൂർ മഞ്ഞക്കാല സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
241 തഴവ കുതിരപ്പന്തി സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
242 തഴവ കുറ്റിപ്പുറം സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
243 തഴവ സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
244 തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
245 തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി 62 സമ്പർക്കം
246 തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനി 53 സമ്പർക്കം
247 തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
248 തൃക്കരുവ അഷ്ടമുടി സ്വദേശി 16 സമ്പർക്കം
249 തൃക്കരുവ അഷ്ടമുടി സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
250 തൃക്കരുവ അഷ്ടമുടി സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം

251 തൃക്കരുവ അഷ്ടമുടി സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
252 തൃക്കരുവ അഷ്ടമുടി സ്വദേശിനി 75 സമ്പർക്കം
253 തൃക്കരുവ കക്കാട്ടിപ്പുറം സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
254 തൃക്കരുവ കാഞ്ഞാവെളി സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
255 തൃക്കരുവ കാഞ്ഞാവെളി സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
256 തൃക്കരുവ കാഞ്ഞാവെളി സ്വദേശിനി 3 സമ്പർക്കം
257 തൃക്കരുവ കാഞ്ഞാവെളി സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
258 തൃക്കരുവ കാഞ്ഞാവെളി സ്വദേശിനി 3 സമ്പർക്കം
259 തൃക്കരുവ കാഞ്ഞാവെളി സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
260 തൃക്കരുവ കാഞ്ഞാവെളി സ്വദേശിനി 87 സമ്പർക്കം
261 തൃക്കരുവ പ്രാക്കുളം സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
262 തൃക്കരുവ മണലിക്കട സ്വദേശി 61 സമ്പർക്കം
263 തൃക്കരുവ മണലിക്കട സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
264 തൃക്കരുവ വൻമള സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
265 തൃക്കോവിൽവട്ടം കണ്ണനല്ലൂർ സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
266 തൃക്കോവിൽവട്ടം കണ്ണനല്ലൂർ സ്വദേശി 10 സമ്പർക്കം
267 തൃക്കോവിൽവട്ടം കണ്ണനല്ലൂർ സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
268 തൃക്കോവിൽവട്ടം കണ്ണനല്ലൂർ സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
269 തൃക്കോവിൽവട്ടം കണ്ണനല്ലൂർ സൗത്ത് സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
270 തൃക്കോവിൽവട്ടം കുരീപ്പള്ളി സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
271 തൃക്കോവിൽവട്ടം കൊട്ടിയം പേരയം സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
272 തൃക്കോവിൽവട്ടം ചെന്താപ്പൂർ സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
273 തൃക്കോവിൽവട്ടം ചെറിയേല സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
274 തൃക്കോവിൽവട്ടം തഴുത്തല സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
275 തൃക്കോവിൽവട്ടം തഴുത്തല പി.കെ.വി ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
276 തൃക്കോവിൽവട്ടം തഴുത്തല പി.കെ.വി ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി 12 സമ്പർക്കം
277 തൃക്കോവിൽവട്ടം തഴുത്തല പി.കെ.വി ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി 14 സമ്പർക്കം
278 തൃക്കോവിൽവട്ടം തഴുത്തല പി.കെ.വി ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി 15 സമ്പർക്കം
279 തൃക്കോവിൽവട്ടം തഴുത്തല പി.കെ.വി ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
280 തൃക്കോവിൽവട്ടം തഴുത്തല പി.കെ.വി ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശിനി 62 സമ്പർക്കം

281 തൃക്കോവിൽവട്ടം നടുവിലക്കര സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
282 തൃക്കോവിൽവട്ടം നടുവിലക്കര സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
283 തൃക്കോവിൽവട്ടം പങ്കോണം സ്വദേശി 2 സമ്പർക്കം
284 തൃക്കോവിൽവട്ടം പേരയം സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
285 തൃക്കോവിൽവട്ടം പേരയം സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
286 തൃക്കോവിൽവട്ടം പേരയം സ്വദേശിനി 7 സമ്പർക്കം
287 തൃക്കോവിൽവട്ടം പേരൂർ സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
288 തൃക്കോവിൽവട്ടം മുഖത്തല സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
289 തൃക്കോവിൽവട്ടം മുഖത്തല സ്വദേശി 3 സമ്പർക്കം
290 തൃക്കോവിൽവട്ടം മുഖത്തല സ്വദേശി 7 സമ്പർക്കം
291 തൃക്കോവിൽവട്ടം മുഖത്തല സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
292 തൃക്കോവിൽവട്ടം മൈലാപ്പൂർ സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
293 തൃക്കോവിൽവട്ടം മൈലാപ്പൂർ സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
294 തൃക്കോവിൽവട്ടം മൈലാപ്പൂർ സ്വദേശി 10 സമ്പർക്കം
295 തൃക്കോവിൽവട്ടം മൈലാപ്പൂർ സ്വദേശി 10 സമ്പർക്കം
296 തൃക്കോവിൽവട്ടം മൈലാപ്പൂർ സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
297 തൃക്കോവിൽവട്ടം മൈലാപ്പൂർ സ്വദേശി 2 സമ്പർക്കം
298 തൃക്കോവിൽവട്ടം മൈലാപ്പൂർ സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
299 തൃക്കോവിൽവട്ടം വെറ്റിലത്താഴം സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
300 തൃക്കോവിൽവട്ടം സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
301 തെക്കുംഭാഗം മാലിഭാഗം സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം

302 തെക്കുംഭാഗം മാലിഭാഗം സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
303 തെക്കുംഭാഗം 1-ാം വാർഡ് സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
304 തെക്കുംഭാഗം ഞാറമൂട് സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
305 തെക്കുംഭാഗം നടുവത്ത്ചേരി സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
306 തെക്കുംഭാഗം പള്ളിക്കോടി സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
307 തെക്കുംഭാഗം വടക്കുംഭാഗം സ്വദേശി 15 സമ്പർക്കം
308 തെക്കുംഭാഗം സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ഐലന്റ് സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
309 തേവക്കര കോയിവിള സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
310 തേവക്കര പാലയ്ക്കൽ സ്വദേശി 5 സമ്പർക്കം
311 തേവക്കര പാലയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം
312 തേവക്കര പാലയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി 57 സമ്പർക്കം
313 തേവലക്കര നടുവിലക്കര സ്വദേശി 11 സമ്പർക്കം
314 തേവലക്കര നടുവിലക്കര സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
315 തേവലക്കര പടിഞ്ഞാറ്റക്കര സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
316 തേവലക്കര പുത്തൻസങ്കേതം സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
317 തൊടിയൂർ പുതുക്കാട്ട്മുക്ക് സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
318 തൊടിയൂർ മുഴങ്ങോടി സ്വദേശി 61 സമ്പർക്കം
319 തൊടിയൂർ വേങ്ങറ സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
320 തൊടിയൂർ സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
321 നിലമേൽ കല്ലുവെട്ടാംകുഴി സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
322 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
323 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം
324 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 62 സമ്പർക്കം
325 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 10 സമ്പർക്കം
326 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
327 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
328 നീണ്ടകര മണ്ണാത്തറ സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
329 നീണ്ടകര സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
330 നീണ്ടകര സ്വദേശിനി 44 സമ്പർക്കം

331 നെടുമ്പന കുളപ്പാടം സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
332 നെടുമ്പന കുളപ്പാടം സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
333 നെടുമ്പന മുട്ടക്കാവ് സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
334 നെടുമ്പന മുട്ടയ്ക്കാവ് സ്വദേശിനി 67 സമ്പർക്കം
335 നെടുമ്പന മുട്ടയ്ക്കാവ് സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
336 നെടുവത്തൂർ അമ്പലത്തുംകാല സ്വദേശിനി 73 സമ്പർക്കം
337 പടി. കല്ലട ഐത്തോട്ടുവ സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
338 പത്തനാപുരം പള്ളിമുക്ക് സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
339 പത്തനാപുരം പള്ളിമുക്ക് സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
340 പത്തനാപുരം സ്വദേശിനി 8 സമ്പർക്കം
341 പത്തനാപുരം സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
342 പനയം ചെമ്മക്കാട് സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
343 പനയം ചോനംചിറ സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
344 പനയം പെരുമൺ കുഴിയത്ത്മുക്ക് സ്വദേശി 63 സമ്പർക്കം
345 പനയം പെരുമൺ സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
346 പനയം പെരുമൺ സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
347 പന്മന ഇടപ്പള്ളികോട്ട സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
348 പന്മന ചിറ്റൂർ സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
349 പന്മന ചോല സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
350 പന്മന പോരുക്കര സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം
351 പന്മന പോരുക്കര സ്വദേശിനി 21 സമ്പർക്കം
352 പന്മന പോരുക്കര സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
353 പന്മന മിടാപ്പള്ളി സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
354 പന്മന മിടാപ്പള്ളി സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
355 പന്മന മേക്കാട് സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം

356 പന്മന സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
357 പരവൂർ കുറുമണ്ടൽ സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
358 പരവൂർ കുറുമണ്ടൽ സ്വദേശിനി 54 സമ്പർക്കം
359 പരവൂർ കോങ്ങൽ സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
360 പരവൂർ നെടുങ്ങോലം സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
361 പവിത്രേശ്വരം കൈതക്കോട് സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
362 പുനലൂർ ഠൗൺ വാർഡ് സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
363 പുനലൂർ നിവാസി (കോട്ടയം സ്വദേശി) 32 സമ്പർക്കം
364 പുനലൂർ നിവാസി (തമിഴ്നാട് സ്വദേശി) 45 സമ്പർക്കം
365 പുനലൂർ വാളക്കോട് സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
366 പൂയപ്പള്ളി ഓയൂർ സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
367 പെരിനാട് ഇടവട്ടം സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
368 പെരിനാട് ഇടവട്ടം സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
369 പെരിനാട് ഇടവട്ടം സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
370 പെരിനാട് ഇടവട്ടം സ്വദേശിനി 3 സമ്പർക്കം
371 പെരിനാട് ഇടവട്ടം സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
372 പെരിനാട് കുഴിയം സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
373 പെരിനാട് പാലവിള സ്വദേശി 68 സമ്പർക്കം
374 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
375 പേരയം ഉമയനല്ലൂർ സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
376 പേരയം പടപ്പക്കര ഫാത്തിമ ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
377 പേരയം പടപ്പക്കര സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
378 പേരയം മുളവന സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
379 പേരയം സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
380 പോരുവഴി ഇടയ്ക്കാട് സ്വദേശി 8 സമ്പർക്കം
381 പോരുവഴി ഇടയ്ക്കാട് സ്വദേശിനി 67 സമ്പർക്കം
382 പോരുവഴി ഇടയ്ക്കാട് സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
383 പോരുവഴി കമ്പലടി സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
384 പോരുവഴി കമ്പലടി സ്വദേശി 10 സമ്പർക്കം
385 പോരുവഴി കമ്പലടി സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
386 പോരുവഴി കമ്പലടി സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
387 മൺട്രോതുരുത്ത് പേരംതുരുത്ത് സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
388 മയ്യനാട് ഉമയനല്ലൂർ സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
389 മയ്യനാട് കുരുന്നപ്പൻകാവ് സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
390 മയ്യനാട് കൊട്ടിയം സ്വദേശിനി 21 സമ്പർക്കം
391 മയ്യനാട് ആലുംമൂട് സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
392 മയ്യനാട് ധവളക്കുഴി സ്വദേശി 68 സമ്പർക്കം
393 മയ്യനാട് സ്വദേശി 68 സമ്പർക്കം
394 മയ്യനാട് സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
395 മേലില ചെങ്ങമനാട് സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
396 മൈനാഗപ്പള്ളി മുത്തവീട്ടിൽ ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി 13 സമ്പർക്കം
397 മൈനാഗപ്പള്ളി കുമ്പളയിൽ കോളനി സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
398 മൈനാഗപ്പള്ളി വയലിൽകട സ്വദേശി 12 സമ്പർക്കം
399 മൈനാഗപ്പള്ളി വയലിൽകട സ്വദേശി 14 സമ്പർക്കം
400 മൈനാഗപ്പള്ളി വയലിൽകട സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം

401 മൈനാഗപ്പള്ളി വേങ്ങ സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
402 മൈനാഗപ്പള്ളി വേങ്ങ സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
403 മൈലം ഇഞ്ചക്കാട് സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
404 മൈലം ഇഞ്ചക്കാട് സ്വദേശി 4 സമ്പർക്കം
405 മൈലം ഇഞ്ചക്കാട് സ്വദേശി 15 സമ്പർക്കം
406 മൈലം ഇഞ്ചക്കാട് സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
407 മൈലം കലയപുരം സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
408 മൈലം പള്ളിക്കൽ സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
409 വിളക്കുടി കാവൽപ്പുര സ്വദേശി 18 സമ്പർക്കം
410 വിളക്കുടി കൂരാംകോട് സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
411 വിളക്കുടി കൂരാംകോട് സ്വദേശിനി 21 സമ്പർക്കം
412 വിളക്കുടി പാപ്പാരംകോട് സ്വദേശിനി 59 സമ്പർക്കം
413 വിളക്കുടി സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
414 വെളിനല്ലൂർ ഓയൂർ സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
415 ശാസ്താംകോട്ട കഞ്ഞിരംവിളയിൽ സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
416 ശാസ്താംകോട്ട കോടതി ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
417 ശാസ്താംകോട്ട പള്ളിശ്ശേരിക്കൽ സ്വദേശി 76 സമ്പർക്കം
418 ശാസ്താംകോട്ട പള്ളിശ്ശേരിക്കൽ സ്വദേശിനി 72 സമ്പർക്കം
419 ശാസ്താംകോട്ട മുതുപിലക്കാട് സ്വദേശി 10 സമ്പർക്കം
420 ശാസ്താംകോട്ട മുതുപിലക്കാട് സ്വദേശിനി 17 സമ്പർക്കം
421 ശാസ്താംകോട്ട മുതുപിലക്കാട് സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
422 ശാസ്താംകോട്ട മുതുപിലാക്കാട് സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
423 ശാസ്താംകോട്ട രാജഗിരി സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
424 ശാസ്താംകോട്ട സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
425 ശാസ്താംകോട്ട സ്വദേശി 57 സമ്പർക്കം
426 ശാസ്താംകോട്ട സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
427 ശൂരനാട് സൗത്ത് ആനയടി സ്വദേശി 2 സമ്പർക്കം
428 ശൂരനാട് നോർത്ത് ആനയടി സ്വദേശി 1 സമ്പർക്കം
429 ശൂരനാട് നോർത്ത് ആനയടി സ്വദേശി 10 സമ്പർക്കം
430 ശൂരനാട് നോർത്ത് ആനയടി സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
431 ശൂരനാട് നോർത്ത് ആനയടി സ്വദേശി 5 സമ്പർക്കം
432 ശൂരനാട് നോർത്ത് ആനയടി സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
433 ശൂരനാട് നോർത്ത് ആനയടി സ്വദേശിനി 64 സമ്പർക്കം
434 ശൂരനാട് നോർത്ത് ഇടപ്പനയം സ്വദേശി 6 സമ്പർക്കം
435 ശൂരനാട് നോർത്ത് ഇടപ്പനയം സ്വദേശി 68 സമ്പർക്കം
436 ശൂരനാട് നോർത്ത് ഇടപ്പനയം സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
437 ശൂരനാട് നോർത്ത് പുലിക്കുളം സ്വദേശിനി 37 സമ്പർക്കം
438 ശൂരനാട് സൗത്ത് ആയിക്കുന്ന് സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
439 ശൂരനാട് സൗത്ത് കാക്കകുന്ന് സ്വദേശിനി 100 സമ്പർക്കം
ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
440 കൊല്ലം തൃക്കടവൂർ കോട്ടയ്ക്കകം സ്വദേശിനി 51 കൊല്ലം ജില്ലാ ഹോമിയോ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തക

Leave A Reply

error: Content is protected !!