തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വി​ഗ്രഹങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ തിരികെ ഏല്‍പിച്ച് ബ്രിട്ടന്‍

തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വി​ഗ്രഹങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ തിരികെ ഏല്‍പിച്ച് ബ്രിട്ടന്‍

നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വി​ഗ്രഹങ്ങൾ തിരികെ നൽകി ബ്രിട്ടൻ. തമിഴ്നാട്ടിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് മോഷണം പോയ സീത-രാമ-ലക്ഷ്മണ വി​ഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് തിരികെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ നാ​ഗപട്ടണം ജില്ലയിലെ അനന്തമം​ഗലം ശ്രീ രാജ​ഗോപാല സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് 1978 ൽ മോഷണം പോയ വി​ഗ്രഹങ്ങളാണിതെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വിജയന​ഗര സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ വി​ഗ്രഹങ്ങൾ.

Leave A Reply

error: Content is protected !!