ഹയർസെക്കൻഡറി ഒന്നാംവർഷ തുല്യത ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷ ഹാൾടിക്കറ്റ്

ഹയർസെക്കൻഡറി ഒന്നാംവർഷ തുല്യത ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷ ഹാൾടിക്കറ്റ്

സെപ്റ്റംബർ 22, 23, 34 തിയതികളിൽ വിവിധ ജില്ലാ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഒന്നാംവർഷ തുല്യത ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾടിക്കറ്റ് പരീക്ഷാർത്ഥികൾക്ക് അവരവരുടെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് 17 മുതൽ വിതരണം ചെയ്യും.

പരീക്ഷാർത്ഥികൾ സാക്ഷരതാമിഷൻ നൽകുന്ന ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കി കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് പ്രിൻസിപ്പലിൽ നിന്ന് ഹാൾടിക്കറ്റ് കൈപ്പറ്റണം.

Leave A Reply

error: Content is protected !!