തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ 317 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്; 273 പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ 317 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്; 273 പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ വ്യാഴാഴ്ച 317 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവരുടെ വിവരം ചുവടെ.

*സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചവര്‍-273*

1. ജഗതി സ്വദേശി(31)
2. ജഗതി സ്വദേശി(28)
3. പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശി(42)
4. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി(19)
5. വട്ടപ്പാറ സ്വദേശി(28)
6. ചുള്ളിമാനൂര്‍ സ്വദേശി(27)
7. ആറ്റുകാല്‍ സ്വദേശി(27)
8. പനവൂര്‍ സ്വദേശി(28)
9. വട്ടപ്പാറ സ്വദേശി(19)
10. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശി(27)
11. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശിനി(31)
12. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശി(34)
13. ചാല സ്വദേശിനി(26)
14. പനച്ചുമൂട് സ്വദേശി(15)
15. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശിനി(48)
16. നഗരൂര്‍ സ്വദേശി(43)
17. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശിനി(16)
18. ചാല സ്വദേശിനി(70)
19. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(16)
20. മൈലക്കര സ്വദേശി(12)
21. തൈക്കാട് സ്വദേശി(43)
22. കളിപ്പാംകുളം സ്വദേശിനി(39)
23. കരമന സ്വദേശിനി(49)
24. മൈലക്കര സ്വദേശിനി(17)
25. മൈലക്കര സ്വദേശിനി(38)
26. മൈലക്കര സ്വദേശി(52)
27. മൈലക്കര സ്വദേശി(36)
28. പുളിയറക്കോണം സ്വദേശിനി(48)
29. പുളിയറക്കോണം സ്വദേശി(54)
30. മണക്കാട് സ്വദേശി(21)
31. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി(50)
32. മണക്കാട്  സ്വദേശിനി(7)
33. വെമ്പായം സ്വദേശി(24)
34. കള്ളിക്കാട് സ്വദേശി(36)
35. മരുതംമൂട് സ്വദേശി(25)
36. ചെറിയതുറ സ്വദേശി(57)
37. മരുതംമൂട് സ്വദേശിനി(50)
38. ലിസ്സി റോഡ് സ്വദേശി(22)
39. ആലംകോട് സ്വദേശി(31)
40. പള്ളിച്ചല്‍ സ്വദേശി(43)
41. പള്ളിച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(39)
42. എസ്റ്റേറ്റ് സ്വദേശി(28)
43. മണക്കാട് സ്വദേശി(48)
44. പാങ്ങപ്പാറ സ്വദേശിനി(40)
45. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശി(13)
46. വെങ്ങാനൂര്‍ സ്വദേശിനി(24)
47. മച്ചേല്‍ സ്വദേശി(50)
48. കാട്ടാക്കട സ്വദേശി(59)
49. പിരപ്പന്‍കോട് സ്വദേശി(54)
50. വെളിയംകോട് സ്വദേശി(32)
51. വിതുര സ്വദേശി(20)
52. താന്നിമൂട് സ്വദേശി(71)
53. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(24)
54. മണലൂര്‍ സ്വദേശി(27)
55. വെങ്ങാനൂര്‍ സ്വദേശി(47)
56. ജഗതി സ്വദേശി(26)
57. പേരയത്തുപാറ സ്വദേശിനി(02)
58. പേരയത്തുപാറ സ്വദേശി(04)
59. പേരയത്തുപാറ സ്വദേശിനി(64)
60. പേരയത്തുപാറ സ്വദേശി(52)
61. പേരയത്തുപാറ സ്വദേശിനി(50)
62. പേരയത്തുപാറ സ്വദേശിനി(24)
63. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(29)
64. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(59)
65. പുഞ്ചക്കര സ്വദേശി(52)
66. താന്നിമൂട് സ്വദേശിനി(62)
67. പനപ്പാംകുന്ന് സ്വദേശി(57)
68. വെളിയംകോട് സ്വദേശിനി(53)
69. കൊല്ലോട് സ്വദേശി(30)
70. തേവംപാറ സ്വദേശി(39)
71. പൂവാര്‍ സ്വദേശി(54)
72. കരുമം സ്വദേശി(39)
73. ഇടിച്ചക്കപ്ലാമൂട് സ്വദേശി(77)
74. തൈക്കാട് സ്വദേശി(29)
75. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(32)
76. കഴിവൂര്‍ സ്വദേശി(53)
77. വ്‌ളാത്താങ്കര സ്വദേശി(30)
78. മച്ചേല്‍ സ്വദേശി(47)
79. ചൊവ്വര സ്വദേശിനി(33)
80. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശി(64)
81. തേവന്‍പാറ സ്വദേശി(10)
82. വിതുര സ്വദേശി(30)
83. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശിനി(60)
84. പേട്ട സ്വദേശിനി(56)
85. തൊളിക്കോട് സ്വദേശിനി(30)
86. പൂജപ്പുര സ്വദേശി(38)
87. പുരയിടം സ്വദേശിനി(62)
88. മുളമൂട് സ്വദേശി(04)
89. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(79)
90. മണക്കാട് സ്വദേശി(51)
91. തൈക്കാട് സ്വദേശി(10)
92. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശി(32)
93. പ്ലാമൂട്ടുകട സ്വദേശി(61)
94. തൈക്കാട് സ്വദേശിനി(66)
95. പള്ളിച്ചല്‍ സ്വദേശി(30)
96. കരമന സ്വദേശിനി(33)
97. ആനയറ സ്വദേശി(12)
98. ആലപ്പുഴ സ്വദേശി(34)
99. പൂജപ്പുര സ്വദേശി(13)
100. പൂജപ്പുര സ്വദേശി(38)
101. പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശി(32)
102. ജഗതി സ്വദേശി(26)
103. നെട്ടയം സ്വദേശിനി(64)
104. നാലാഞ്ചിറ സ്വദേശി(60)
105. പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശി(05)
106. ജഗതി സ്വദേശി(27)
107. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(31)
108. ജഗതി സ്വദേശി(31)
109. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(40)
110. പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(60)
111. തൈക്കാട് സ്വദേശിനി(58)
112. പൂവാര്‍ സ്വദേശിനി(22)
113. കടകം സ്വദേശി(68)
114. പൂജപ്പുര മുടവന്‍മുഗള്‍ സ്വദേശി(02)
115. പൂജപ്പുര മുടവന്‍മുഗള്‍ സ്വദേശിനി(25)
116. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശിനി(02)
117. തിരുപുറം സ്വദേശിനി(25)
118. ചാല സ്വദേശിനി(29)
119. പാങ്ങപ്പാറ സ്വദേശിനി(75)
120. കണ്ണമ്മൂല സ്വദേശിനി(31)
121. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശി(51)
122. പുരയിടം സ്വദേശി(44)
123. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(22)
124. 35 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
125. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശിനി(20)
126. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശിനി(27)
127. പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശി(45)
128. കരിക്കകം സ്വദേശിനി(23)
129.അയിരൂര്‍ സ്വദേശിനി(62)
130. ഇടവ സ്വദേശി(42)
131. ഇടവ സ്വദേശി(03)
132. കാട്ടാക്കട സ്വദേശി(05)
133. മടവൂര്‍ സ്വദേശിനി(19)
134. കാട്ടാക്കട സ്വദേശിനി(88)
135. കാട്ടാക്കട സ്വദേശിനി(61)
136. ഉണ്ടപ്പാറ സ്വദേശിനി(11)
137. മടവൂര്‍ സ്വദേശിനി(20)
138. ഉണ്ടപ്പാറ സ്വദേശി(46)
139. വടശ്ശേരിക്കോണം സ്വദേശിനി(50)
140. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശിനി(07)
141. പുളിങ്കോട് സ്വദേശി(32)
142. നാവായിക്കുളം സ്വദേശിനി(41)
143. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശിനി(72)
144. നാവായിക്കുളം സ്വദേശി(16)
145. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശി(09)
146. പേയാട് സ്വദേശിനി(65)
147. കൊടങ്ങവിള സ്വദേശിനി(60)
148. അയിലം സ്വദേശിനി(41)
149. മണക്കാട് സ്വദേശി(27)
150. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശി(05)
151. അവനവഞ്ചേരി സ്വദേശി(20)
152. നാലാഞ്ചിറ സ്വദേശി(77)
153. അയിലം സ്വദേശി(24)
154. പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശി(30)
155. നെടുങ്ങോട് സ്വദേശി(20)
156. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(80)
157. പെരുമാതുറ സ്വദേശിനി(59)
158. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശിനി(44)
159. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി(07)
160. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശിനി(09)
161. നേമം സ്വദേശി(22)
162. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശിനി(11)
163. പെരുമാതുറ സ്വദേശി(45)
164. നെടുങ്ങോട് സ്വദേശിനി(43)
165. നെടുങ്ങോട് സ്വദേശിനി(23)
166. പള്ളിക്കുളങ്ങര സ്വദേശിനി(31)
167. നെടുങ്ങോട് സ്വദേശി(23)
168. പാളയംകുന്ന് സ്വദേശിനി(35)
169. 12 വയസുള്ള ആണ്‍കുട്ടി
170. നെടുങ്ങോട് സ്വദേശിനി(48)
171. വട്ടയം വെള്ളുമണ്ണടി സ്വദേശി(68)
172. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(53)
173. പൂതംകോട് സ്വദേശിനി(47)
174. ചീനിവിള സ്വദേശിനി(56)
175. പൂതംകോട് സ്വദേശി(13)
176. നാലാഞ്ചിറ സ്വദേശി(39)
177. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശി(75)
178. പൂതംകോട് സ്വദേശി(19)
179. നെടിയംകോട് സ്വദേശിനി(06)
180. കൊടങ്ങവിള സ്വദേശി(21)
181. കടയ്ക്കാവിള സ്വദേശി(55)
182. നഗരൂര്‍ സ്വദേശി(67)
183. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(28)
184. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(27)
185. തിരുപുറം സ്വദേശിനി(11)
186. വട്ടവിള സ്വദേശി(65)
187. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(42)
188. കിളിമാനൂര്‍ സ്വദേശി(46)
189. പെരുങ്കടവിള സ്വദേശിനി(25)
190. കൊടങ്ങവിള സ്വദേശി(44)
191. കടകം സ്വദേശിനി(48)
192. ഉച്ചക്കട സ്വദേശി(37)
193. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശിനി(29)
194. ചെമ്പകമംഗലം കോരാണി സ്വദേശി(46)
195. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശിനി(50)
196. കള്ളിക്കാട് സ്വദേശി(85)
197. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശി(06)
198. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശിനി(25)
199. മുള്ളുവിള സ്വദേശി(37)
200. ആറാലുമൂട് സ്വദേശിനി(66)
201. ആല്‍ത്തറമൂട് സ്വദേശി(48)
202. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(26)
203. വട്ടപ്പാറ സ്വദേശി(42)
204. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശി(36)
205. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശി(27)
206. വട്ടവിള സ്വദേശി(50)
207. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശി(36)
208. 53 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
209. വേങ്കോട് സ്വദേശി(23)
210. ചെറിയകൊല്ല സ്വദേശി(29)
211. പേയാട് സ്വദേശി(31)
212. അരുവിപ്പുറം സ്വദേശി(40)
213. കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശി(28)
214. മച്ചേല്‍ സ്വദേശി(29)
215. റസല്‍പുരം സ്വദേശിനി(21)
216. വേളി സ്വദേശി(55)
217. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശിനി(48)
218. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(79)
219. വണ്ടന്നൂര്‍ സ്വദേശിനി(38)
220. മച്ചേല്‍ സ്വദേശിനി(58)
221. ഓലത്താന്നി സ്വദേശി(47)
222. വിളവൂര്‍കോണം സ്വദേശി(50)
223. കരകുളം സ്വദേശി(24)
224. കാരോട് സ്വദേശി(25)
225. പുത്തന്‍പള്ളി സ്വദേശി(30)
226. പുത്തന്‍പള്ളി സ്വദേശി(09)
227. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(47)
228. പുത്തന്‍പള്ളി സ്വദേശിനി(04)
229. പുത്തന്‍പള്ളി സ്വദേശി(48)
230. വിളപ്പില്‍ശാല സ്വദേശിനി(48)
231. പുത്തന്‍പള്ളി സ്വദേശി(48)
232. പുത്തന്‍പള്ളി സ്വദേശിനി(17)
233. എള്ളുവിള സ്വദേശി(55)
234. കട്ടച്ചാല്‍കുഴി സ്വദേശിനി(22)
235. പുത്തന്‍പള്ളി സ്വദേശിനി(35)
236. അമരവിള സ്വദേശി(39)
237. എള്ളുവിള സ്വദേശിനി(50)
238. എള്ളുവിള സ്വദേശി(60)
239. 52 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
240. അമരവിള സ്വദേശിനി(69)
241. കോലിയക്കോട് സ്വദേശി(43)
242. മുട്ടലത്തുകുഴി സ്വദേശി(41)
243. അമരവിള സ്വദേശി(74)
244. മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശി(16)
245. അമ്പാടി നഗര്‍ സ്വദേശിനി(39)
246. എസ്റ്റേറ്റ് സ്വദേശി(22)
247. കള്ളിക്കാട് സ്വദേശിനി(58)
248. ആര്യനാട് സ്വദേശി(21)
249. കള്ളിക്കാട് സ്വദേശിനി(37)
250. പുത്തന്‍പള്ളി സ്വദേശി(20)
251. മൈലക്കര സ്വദേശി(02)
252. മാധവപുരം സ്വദേശി(51)
253. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശി(30)
254. മേട്ടുക്കട സ്വദേശി(36)
255. കള്ളിക്കാട് സ്വദേശി(28)
256. കള്ളിക്കാട് സ്വദേശി(57)
257. അഴങ്കല്‍ സ്വദേശി(18)
258. മരുതംമൂട് സ്വദേശിനി(05)
259. എസ്റ്റേറ്റ് സ്വദേശിനി(47)
260. മരുതംമൂട് സ്വദേശി(56)
261. ആനന്ദ് നഗര്‍ സ്വദേശി(26)
262. പുത്തന്‍പള്ളി സ്വദേശിനി(42)
263. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശി(75)
264. കാര്യവട്ടം സ്വദേശി(38)
265. വികാസ് ഭവന്‍ സ്വദേശി(38)
266. മുടവന്‍മുഗള്‍ സ്വദേശി(33)
267. പുത്തന്‍പള്ളി സ്വദേശി(23)
268. നാഗര്‍കോവില്‍ സ്വദേശി(51)
269. മേത്തുക്കുമ്മല്‍ സ്വദേശി(39)
270. കുലശേഖരം സ്വദേശി(84)
271. തൊളിച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(76)
272. മണക്കാട് സ്വദേശി(64)
273. വാറുവിളാകം സ്വദേശി(40)

*ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്തവര്‍-26*
1. മണലൂര്‍ സ്വദേശി(31)
2. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(60)
3. നെയ്യാര്‍ഡാം സ്വദേശി(40)
4. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശി(52)
5. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(21)
6. നരുവാമൂട് സ്വദേശി(35)
7. കുടപ്പനക്കുന്ന് സ്വദേശി(67)
8. വെണ്‍കടമ്പ് സ്വദേശി(52)
9. വെണ്‍കടമ്പ് സ്വദേശി(21)
10. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശി(34)
11. നാവായിക്കുളം സ്വദേശി(21)
12. മണക്കാട് സ്വദേശി(48)
13. പനവിള സ്വദേശിനി(20)
14. പനവിള സ്വദേശിനി(48)
15. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശി(33)
16. കരമന സ്വദേശി(31)
17. പൂന്തുറ സ്വദേശി(32)
18. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(73)
19. മലയം സ്വദേശി(36)
20. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശിനി(44)
21. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശിനി(75)
22. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശി(75)
23. മണലൂര്‍ സ്വദേശി(26)
24. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശിനി(53)
25. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(32)
26. അട്ടക്കുളങ്ങര സ്വദേശി(68)

*വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവര്‍-09*
1. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശിനി(29)
2. ചെറിയതുറ സ്വദേശി(32)
3. കൊല്ലോട് സ്വദേശിനി(39)
4. ചാല സ്വദേശിനി(24)
5. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശി(29)
6. നെടുവന്‍വിള സ്വദേശിനി(24)
7. നെട്ടയം സ്വദേശി(27)
8. തേമ്പാമുട്ടം സ്വദേശി(38)
9. വെണ്‍പാലവട്ടം സ്വദേശി(26)

*മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തിയവര്‍-02*
1. 24 വയസുള്ള സ്ത്രീ
2. കന്യാകുമാരി സ്വദേശി(32)

*മരണപ്പെട്ടവര്‍-07*
1. കോവളം സ്വദേശി(93)
2. പുല്ലുവിള സ്വദേശി(86)
3. മണലില്‍ സ്വദേശിനി(60)
4. പൂവാര്‍ സ്വദേശി(52)
5. പൂജപ്പുര സ്വദേശി(45)
6. ധനുവച്ചപുരം സ്വദേശി(29)
7. ചെന്നിലോട് സ്വദേശിനി(75)

കോവിഡ് 19 സ്ഥിതി വിവരം
വ്യാഴാഴ്ച ജില്ലയില്‍ പുതുതായി 1,409 പേര്‍ രോഗനിരീക്ഷണത്തിലായി. 1,584 പേര്‍ നിരീക്ഷണ കാലയളവ് രോഗ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ പൂര്‍ത്തിയാക്കി.  ജില്ലയില്‍ 17,358 പേര്‍ വീടുകളിലും 612 പേര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളിലും കരുതല്‍ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട്. ജില്ലയിലെ ആശുപത്രികളില്‍ വ്യാഴാഴ്ച രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായി 357 പേരെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. 463 പേരെ ഡിസ്ചാര്‍ജ് ചെയ്തു.

ജില്ലയില്‍ ആശുപത്രികളില്‍ 3,581പേര്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ ഉണ്ട്. വ്യാഴാഴ്ച 509 സാമ്പിളുകള്‍ പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച 437 പരിശോധന ഫലങ്ങള്‍ ലഭിച്ചു. ജില്ലയില്‍ 72 സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ആയി 612 പേര്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്നുണ്ട്. കളക്ടറേറ്റ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമില്‍ 249 കോളുകളാണ് വ്യാഴാഴ്ച എത്തിയത്. മാനസികപിന്തുണ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്ന 25 പേര്‍ ഇന്ന് മെന്റല്‍ ഹെല്‍ത്ത് ഹെല്‍പ് ലൈനിലേക്ക് വിളിച്ചു. മാനസിക പിന്തുണ ആവശ്യമായ 2,317 പേരെ ഇന്ന് വിളിക്കുകയും അവര്‍ക്ക് ആവശ്യമായ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് .

1.കൊറോണ രോഗബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ ആകെ എണ്ണം  -21,551
2.വീടുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ ഉള്ളവരുടെ എണ്ണം  -17,358
3. ആശുപത്രികളില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം -3,581
4. കോവിഡ് കെയര്‍ സെന്ററുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം -612
5. ഇന്ന് പുതുതായി നിരീക്ഷണ ത്തിലായവരുടെ എണ്ണം -1,409

Leave A Reply

error: Content is protected !!