ഈ വിവാദം ആ 16 മിനിട്ട് ഉത്തരത്തിൽ തീരില്ല മുഖ്യമന്ത്രീ..

ഈ വിവാദം ആ 16 മിനിട്ട് ഉത്തരത്തിൽ തീരില്ല മുഖ്യമന്ത്രീ..

മാധ്യമങ്ങള്‍ സമൂഹത്തില്‍ നിര്‍വഹിക്കുന്ന ധര്‍മത്തെ സംബന്ധിച്ചും അതിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ചും വിശദമായിത്തന്നെ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാര്‍ പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 1842ല്‍ റെയ്നിഷേ സെയ്ത്തൂങ് എന്ന പത്രത്തിലാണ് മാര്‍ക്സ് എഴുതിത്തുടങ്ങുന്നത.് മാത്രമല്ല, 1848ല്‍ സ്വന്തമായി പത്രം തന്നെ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

വര്‍ഗസമരം എന്നത് സാമ്പത്തിക-രാഷ്ട്രീയ-സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലെല്ലാം നടക്കുന്ന ഒന്നാണ്. സാമ്പത്തിക അടിത്തറയുടെ മേല്‍പ്പുരയാണ് മാധ്യമങ്ങള്‍. സാമ്പത്തികരംഗത്ത് നടക്കുന്ന സമരങ്ങള്‍ മേല്‍പ്പുരയിലും പ്രതിഫലിക്കും. അതുകൊണ്ട് മാധ്യമരംഗം തന്നെ വര്‍ഗസമരത്തിന്‍റെ വേദിയാണ് എന്നര്‍ഥം.

Leave A Reply

error: Content is protected !!