കാലവർഷം: പാലക്കാട്‌ ജില്ലയിൽ 20 വീടുകൾ പൂർണമായും തകർന്നു

കാലവർഷം: പാലക്കാട്‌ ജില്ലയിൽ 20 വീടുകൾ പൂർണമായും തകർന്നു

പാലക്കാട്‌ ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞദിവസം ഭാഗികമായി 28 വീടുകളും പൂർണമായി ഒരു വീടും തകർന്നു. ഇതോടെ ഭാഗികമായി 526 വീടുകൾക്കാണ് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചത്. 20 വീടുകൾ പൂർണമായും തകർന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ മഴയിൽ 3.29 കിലോമീറ്റർ കെ.എസ്.ഇ.ബി കണക്ഷനുകൾക്കും 51 പോസ്റ്റുകൾക്കും കേടുപാട് സംഭവിച്ചു. ഇതുവരെ ജില്ലയിലെ 213.784 കിലോമീറ്റർ കെ.എസ്.ഇ.ബി കണക്ഷനുകൾക്കാണ് കേടുപാട് സംഭവിച്ചത്. കൂടാതെ 1930 പോസ്റ്റുകളും 18 ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളും തകർന്നു.

ജൂൺ ഒന്നുമുതൽ ജില്ലയിൽ 1197.82 ഹെക്ടർ കൃഷി നാശമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ആകെ 5080 കർഷകരാണ് ഇതുമൂലം ബാധിതരായത്. ജില്ലയിൽ ജൂൺ ഒന്നു മുതൽ 1247.2 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് ലഭിച്ചത്.

Leave A Reply

error: Content is protected !!