തൊഴിലില്ലായ്മയും ദാരിദ്ര്യവും: ഇന്ത്യയിൽ ദിനംപ്രതി ശരാശരി പത്തുപേർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു

ന്യൂഡൽഹി: തൊഴിലില്ലായ്മയും ദാരിദ്ര്യവും മൂലം 2018-ൽ രാജ്യത്ത് ആത്മഹത്യചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരായത് ദിവസേന ശരാശരി പത്തു പേരെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഇത് ഒൻപതു പുരുഷന്മാരും ഒരു സ്ത്രീയും എന്ന അനുപാതത്തിലാണ്. ഇതിനുപുറമേ, മയക്കുമരുന്നിനും മദ്യത്തിനും അടിമയായ 20 പേരും ദിനംപ്രതി ആത്മഹത്യചെയ്തു.

2018-ൽ രാജ്യത്താകെ 1.34 ലക്ഷത്തോളം ആത്മഹത്യകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 2017-ലേതിൽ (1.3 ലക്ഷം) നിന്ന് 1.3 ശതമാനം അധികമാണിത്.

തൊഴിലില്ലായ്മ കാരണമുള്ള ആത്മഹത്യ 14 ശതമാനം കൂടി
കുടുംബപ്രശ്നങ്ങൾമൂലമുള്ള ആത്മഹത്യയാണ് ഏറ്റവുമധികം (30.4 ശതമാനം), 4.8 ശതമാനം വർധിച്ചു
അസുഖം മൂലമുള്ള ആത്മഹത്യ രണ്ടാംസ്ഥാനത്ത്-18 ശതമാനം
വൈവാഹിക പ്രശ്നങ്ങൾമൂലം – 6.2 ശതമാനം
മയക്കുമരുന്നിനും മദ്യത്തിനും അടിമയായി ആത്മഹത്യ ചെയ്തവർ – 7193 (2017-ൽ 6705)
തൊഴിലില്ലായ്മമൂലം – 2741 (2017-ൽ 2404)
ദാരിദ്ര്യംമൂലം – 1202 (2017-ൽ 1198).

Leave A Reply