വനഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രോജക്ട് ഫെല്ലോ താൽകാലിക നിയമനം

വനഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിൽ സമയബന്ധിത ഗവേഷണ പദ്ധതികളിലേക്ക് പ്രോജക്ട് ഫെല്ലോ, പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് താൽകാലിക നിയമനം. റിസ്റ്റോറേഷൻ ആന്റ് റീഅസസ്‌മെന്റ് ഓഫ് സെലക്റ്റഡ് ഐ.യു.സി.എൻ. ലിസ്റ്റഡ് എൻഡെയ്‌ജേർഡ് ട്രീസ് ഇൻ ദി വെസ്റ്റേൺ ഘാട്ട്‌സ് എന്ന പദ്ധതിയിലേക്കുള്ള പ്രോജക്ട് ഫെല്ലോ, പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികകളിലേക്കുള്ള ഇന്റർവ്യൂ 25ന് രാവിലെ പത്തിന് നടക്കും. ഡി.എൻ. എ. ബാർകോഡിങ്ങ് ഓഫ് ബാംബൂസ് ഫേസ് 2ൽ പ്രോജക്ട് ഫെല്ലോ തസ്തികയിലേക്കുള്ള ഇന്റർവ്യൂ 26ന് രാവിലെ പത്തിന് നടക്കും. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സഹിതം അതത് ദിവസം തൃശ്ശൂർ പീച്ചിയിലുള്ള ഓഫീസിൽ ഹാജരാകണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്www.kfri.res.in സന്ദർശിക്കുക.

Leave A Reply