എന്തിനാണ് കർക്കിടക ചികിത്സ

പ്രകൃതിയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലും വരുന്നുവെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർക്കിടക ചികിത്സയിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നല്കേണ്ടതുമുണ്ട് . കർക്കിടക ചികിത്സയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ

Leave A Reply