കർക്കിടക ചികിത്സയിലെ മെച്ചം

കർക്കിട ചികിത്സ മലയാളികൾക്കു വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. കർക്കിടകം ആരംഭിച്ചതോടെ വിദേശികളുടെ കുത്തൊഴുക്കാണ്‌ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതെന്ന് നിരീക്ഷണം.

Leave A Reply