ബീ അറ്റ് കിവീസോ

കണ്ണൂരിലെ മണിയൻപിള്ള രാജുവിന്റെ ഹോട്ടലിൽ റോബർടുകൾ ഭക്ഷണം വിളമ്പും. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഇങ്ങനെയൊരു അത്ഭുതം. ബി അറ്റ് കിവീസോ എന്ന ഹോട്ടലിലാണ് റോബോർട്ടുകൾ ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്നത്

Leave A Reply