യജമാനനെ കൊന്നു തിന്നു വളർത്തു നായ്ക്കൾ.

കാണാതായ 57 വയസുകാരനെ തിരഞ്ഞു പോലീസ്ന്വേഷണം എത്തിയത് 18 വളർത്തുനായകളുടെ മുന്നിൽ. അസ്ഥികൂടം മാത്രം ബാക്കി വച്ച് വളർത്തു നായകൾ. അന്വേഷണ സംഘത്തിനെ ആക്രമിച്ച 13 നായകളെ വെടിവച്ചു.

Leave A Reply